Hver enkelt skole har vedtatt en målform for den skriftlige opplæringen. Når minst ti elever på ett av årstrinnene på barneskolen ønsker å benytte den andre norske målformen, har de rett til å tilhøre en egen gruppe.

De fleste skolene i Bergen kommune har bokmål som målform.
Følgende skoler i Bergen kommune har nynorsk som målform:
Garnes barne skule, Garnes ungdomsskule, Lone skule, Salhus skule, Trengereid oppveksttun, Ytre Arna skule og  Ådnamarka skule.

Minst ti elever på ett av årstrinnene ved 1. til 7. trinn må ønske å få den skriftlige opplæringen på det andre hovedmålet enn det skolen benytter i undervisningen. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Hvis minst ti elever krever endring av målform, men er spredd på flere skoler i kommunen, skal foreldrene avgjøre med vanlig flertall hvilken skole som skal gi opplæringstilbudet. 

 Foresatte til elever på barnetrinnet kan uavhengig av dette velge målform i lærebøkene til barnet. I norskfaget skal bøkene uansett være på hovedmålet. På ungdomstrinnet kan eleven selv velge målform i lærebøkene, men i norsk skal de være på hovedmålet.  

 

Frå 1. august 2024:

Når minst ti elevar på eitt av trinna 1 til 10 i ein kommune ønskjer eit anna skriftspråk som hovudmål enn det som er vedtatt for skolen, har dei rett til å bruke og å få opplæring på dette skriftspråket i ei særskild gruppe. 

Går ti eller fleire av desse elevane på den same skolen, har dei rett til å få opplæringa der. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opplæring i ei særskild gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa.

Foresatte, som ønsker at barna skal få opplæring på annen hovedmålform, sender en melding til rektor ved skolen eleven tilhører. Krav om målform i lærebøker skal foreldre også ta opp med rektor.  

Klagemulighet


Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. Klagen sender du til skolen som har fattet vedtaket. I klagen skal du oppgi hva du ønsker å få endret og begrunne dette. Kommunen kan veilede deg.  Dersom skolen opprettholder sin avgjørelse blir saken sendt til kommunen. Hvis kommunen kommer til samme konklusjon, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak fattet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen