Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjon fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Nasjonale prøver er elektroniske prøver i lesing, regning og engelsk.

Prøvene blir gjennomført om høsten, kort tid etter at elevene har startet på 5., 8. og 9. trinn. Det tar inntil 90 minutter å gjennomføre en prøve i lesing og regning, og inntil 60 minutter å gjennomføre en prøve i engelsk.

Prøvene skal gi resultat om eleven på individ-,  gruppe-, og skolenivå. Resultatene gir også informasjon til lokale og nasjonale myndigheter.

Se tidspunkt for når prøvene  skal gjennomføres

  • Lærerne skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine, og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring.
  • Kommuner og skoler skal bruke resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen.
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultat fra nasjonale prøver til bruk i forskning.

Prøvene og resultatene gir informasjon om enkeltelever, grupper, trinn og skoler, som lærere og skoleledere trenger for å utvikle skolen videre.

Prøvene gir ikke svar på alt

Resultatene fra de nasjonale prøvene gir et avgrenset bilde av ferdighetene og kompetansen elevene har. Resultatene må derfor alltid ses i sammenheng med annen relevant informasjon om elevene, skolen og kommunen.

Eleven og foreldre skal få tilbakemelding fra læreren om resultatene fra prøvene når resultatene er klare. Resultatene skal ikke brukes til å sette karakter, men de skal gi et grunnlag for å vurdere hva eleven bør arbeide mer med. Resultatene skal sees i sammenheng med annen informasjon om elevene, og de skal brukes i arbeidet med tilpasset opplæring og underveisvurdering. Skolen kan informere om hvordan de arbeidet med å følge opp resultatene for ditt barn.

Lærerne, skoleledelsen og Utdanningsdirektoratet har tilgang til resultatene på elevnivå. Alle har taushetsplikt om prøveresultatene til de enkelte elevene, og det stilles strenge krav til at elevens personvern blir ivaretatt. Resultatene fra prøvene brukes i analyser som skoleeier og skoleledere skal bruke i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolene.

 

 

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivå. Derfor har prøvene både lette og vanskelig oppgaver. Det er veldig få elever som får alt riktig på prøven. Noen elever vil også oppleve å ikke få noenting riktig. Det er fordi vi må ha noen ordentlig vanskelige oppgaver som de aller beste kan bryne seg på.

Prøvene er elektroniske, og de består av ulike tekster, bilder og oppgaver med spørsmål. På åpne oppgaver skal elevene svare med egne ord eller med tall, mens på flervalgsoppgaver skal elevene velge ett av flere svaralternativ.

Elevene kan bruke eksempeloppgaver for å forberede seg

Elever på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Prøvene på 9. trinn er de samme som for 8.trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn det samme året.

Dersom skoler tar vare på resultatene for 8. trinn det ene året, kan de sammenligne resultatene for de samme elevene det neste året.

Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan imidlertid få fritak - men kun dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring.

Om en elev har rett til fritak, kan eleven selv, eller foreldrene, likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven.

Ta kontakt med din skole hvis det skal søkes om fritak.

Les mer om vurdering av fritak

 

Enkelte elever kan ha behov for tilrettelegging. Rektor har i samråd med elevens lærer ansvar for tilretteleggingen.

Nasjonale prøver er tilrettelagt og omsatt til tegnspråk (regning) og punktskrift (regning og lesing).

Les mer om tilrettelagte prøver og tilrettelegging for enkeltelever

 

Fagmiljø ved høgskoler, universitet og nasjonale sentre utvikler prøvene i samarbeid med lærere og fagpersoner i Utdanningsdirektoratet.

Prøvene utvikles på bakgrunn av et rammeverk som gir retningslinjer for innhold og tekniske krav til utforming.

Det tar flere år å utvikle en nasjonal prøve. Oppgavene blir prøvd ut flere ganger for å sikre at de fungerer slik de skal, og at prøven i sin helhet måler det den skal måle. 

Det er Utdanningsdirektoratet som har ansvaret for at prøvene blir utviklet i samsvar med kvalitetskravene, og at de er tilstrekkelig kvalitetssikret. 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever