Elever får fritak fra deler av undervisning dersom foreldrene eller elevene selv opplever at den innebærer å utøve en annen religion eller et annet livssyn enn sitt eget. Foreldrene må sende skriftlig melding til skolen.

Eleven skal få fritak fra de delene av undervisningen ved den enkelte skolen som de ut fra egen religion eller eget livssyn opplever som utøvelse av en annen religion eller tilslutning til et annet livvsyn. Det samme gjelder dersom de på samme grunnlag opplever den delen av undervisningen som støtende eller krenkende.

Foreldre må sende en skriftlig melding til skolen om hvilke aktiviteter de ønsker at barnet skal ha fritak for. Elever over 15 år kan selv gi skriftlig beskjed til skolen uten samtykke fra foreldrene.

Det er ikke nødvendig å oppgi grunn når du ber om fritak.

Fritaket gjelder ikke kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen i fagene, og da heller ikke i KRLE (kristendom, religion, livssyn og etikk). Skolen skal legge til rette for at eleven får annen undervisning innenfor læreplanen. Elever som blir fritatt får dermed samme kunnskap som medelevene, men på en annen måte.

Fritaksretten gjelder alle fag. Skolen skal årlig informere elevene og foreldrene om reglene for fritak og innholdet i opplæringen.

Lover

Retningslinjer

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever


 

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen

 

 

Melding om fritak fra religionspregede aktiviteter