Foreldre kan søke om permisjon fra skolen for sine barn. Du må søke i god tid på forhånd. Skolen behandler søknaden.

Skolen innvilger normalt ikke permisjon for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår. Eleven får ikke sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

Helligdager utenfor den norske kirke

Barn som tilhører et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager (for eksempel eid). Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Må vurdere om det er forsvarlig

Skolen må ta stilling til om det er forsvarlig å gi eleven permisjon. Viktige momenter når skolen vurderer dette er elevens læringsresultat, skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden og elevens permisjonshistorikk.

 Skolen gir bare unntaksvis permisjon i perioder der det blir gjennomført:

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Heldagsprøver på ungdomstrinnet
  • Eksamener

Siste halvår på 10. årstrinn er viktig når det gjelder elevenes sluttvurdering i terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Det medfører at det til vanlig ikke er forsvarlig å gi permisjon over flere dager i dette halvåret.

Ferie og treningssamlinger

Skolene gir også kun unntaksvis permisjon til ferie og treningssamlinger. Det samme gjelder dersom søknaden kommer før terminplan er klar for den aktuelle perioden.

Skolen kan gi elever permisjon til deltakelse på møter i Ungdommens bystyre. Det samme gjelder når en elev er tatt ut til å delta i en konkurranse eller på et stevne på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Rektor ved den enkelte skole har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader. Rektor kan delegere til kontaktlærerne å innvilge permisjon for inntil to dager. 

Foreldre søker via elektronisk skjema som du finner nederst på denne siden. Det blir sendt automatisk til skolens postmottak.

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Du skal ha skriftlig beskjed med begrunnelse, dersom skolen ikke kan avgjøre saken innen én måned. Da skal de også opplyse om når de antar at et vedtak kan bli fattet i saken.

Klagemulighet

Du kan klage på et eventuelt avslag innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. I klagen skal du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at skolen bør endre vedtaket. Både skolen og Byrådsavdeling for barnehage og skole (BBS) kan veilede deg. Hvis skolen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til BBS. Om BBS er enig i skolens vedtak, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak i saken fattet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen

Søknad om permisjon/fri fra undervisningen