Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. 
Etter søknad kan inntil 10 skoledager i et opplæringsår slettes.

Forskrift til opplæringsloven § 3-38 har bestemmelser om føring av fravær i grunnskolen:

Fra og med 8. årstrinnet skal alt fravær føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Eleven eller foreldre kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.

Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringen på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b) Innvilget permisjon etter opplæringsloven §2-11* 
 
For at fraværet som skyldes helsegrunner etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram en legeerklæring som dokumenterer dette. Fraværet som skyldes helsegrunner må være mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag. 

*§ 2-11. Permisjon fra den pliktige opplæringa.
 Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirken, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Foreldre kan søke om fratrekk for hvert år på ungdomstrinnet. Alt fravær en søker fratrekk for, må dokumenteres.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemål