Elever som starter skolegangen sin i Norge med begrensede ferdigheter i norsk, og som ikke kan ta del i den ordinære opplæringen med godt utbytte, gis særskilt språkopplæring så lenge de har behov for det.

Særskilt språkopplæring består av grunnleggende norsk, morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring.

  • Særskilt norskopplæring er grunnleggende undervisning i det norske språket for elever fra språklige minoriteter. Den grunnleggende norskopplæringen kan gis etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter, eller i form av særskilt tilpasning av den ordinære lærerplanen i norsk. 
  • Morsmålsopplæring innebærer å styrke elevenes forutsetninger for å beherske det norske språket, utvikle grunnleggende lese- og skriveferdigheter, styrke ordforråd og begrepsforståelse på morsmålet. Opplæringen følger læreplan i morsmål for elever fra språklige minoriteter.
  • Tospråklig fagopplæring er fagopplæring på morsmål og/eller på tilrettelagt norsk, og har som overordnet mål å gjøre skolenes lærestoff tilgjengelig inntil elevene kan følge ordinær fagopplæring..

Kriterier og vilkår for å ha rett til særskilt språkopplæring:

  • Eleven har et annet morsmål enn norsk eller samisk.
  • Eleven blir kartlagt for å avdekke elevens norskferdigheter. Dersom eleven har ikke tilstrekkelige norskferdigheter til å følge den ordinære opplæringen i skolen har hun eller han rett til særskilt språkopplæring. Bergen kommune vil bruke Udirs kartleggingsverktøy for grunnleggende norsk. Dere kan lese mer her:
    Informasjonsskriv (Norsk)
    Information (English)
  • Når morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring ikke kan bli gitt av egnet undervisningspersonale, skal kommunen så langt som mulig legge til rette for annen opplæring tilpasset eleven.

Foresatte tar kontakt med nærskolen for registrering. Skolen informerer om hvordan opplæringstilbudet er organisert. Hvis foresatte ønsker særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring, skal skolen hjelpe til i søknadsprosessen. Det er skolen som søker Etat for skole for eleven. 

Nyankomne elever skal ta kontakt med sin nærskole. Nærskolen har ansvar for den første samtalen med foresatte, og for registrering av eleven.  I forbindelse med registreringen avtaler skole en velkomstsamtale med familien, og avklarer om det er behov for tolk. Skolen informerer om de valgene elev og foresatte har om å starte på sin nærskole, eller søke om plass på en innføringsskole. Elev og foresatte får informasjon om hva valget vil innebære for elevens opplæring.

Nyankomne minoritetsspråklige elever på 1. og 2. trinn får et tilrettelagt tilbud på nærskolen. Nyankomne minoritetsspråklige elever på 3. til 10. årstrinn kan søke om plass i en innføringsklasse på en innføringsskole. I en innføringsklasse er målet å gi språklig og faglig grunnlag for å starte i en ordinær klasse. Tilbudet gjelder i inntil to år. Skolen søker med samtykke fra foresatte. 

Bergen kommune har innføringsklasser på tolv innføringsskoler. Skoler med dette tilbudet på barnetrinn (3. til 7. årstrinn) er Damsgård, Møhlenpris, Midtun, Ny-Krohnborg, Seljedalen, Skjold, Slettebakken og Ytre Arna. Skoler med innføringsklasser på ungdomstrinn (8. til 10. årstrinn) er Hop, Lynghaug, Olsvik, Rothaugen og Åstveit.

Saksbehandlingstid

Etat for skole skal behandle søknaden om særskilt språkopplæring så snart som mulig. Hvis saken ikke blir avgjort innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Foresatte kan klage på et eventuelt avslag. Når et vedtak blir fattet, skal du samtidig motta en skriftlig begrunnelse. Kommunen er pliktig til å opplyse om klageretten. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. Rektor skal sørge for at foresatte blir opplyst om klagerett, frister for saksbehandling, anke nivå og dokumentasjon for avgjørelse.

Hvis skolen opprettholder avgjørelsen sender de saken videre til Etat for skole som sender saken videre til Statsforvaltaren i Vestland. Der blir endelig vedtak i saken fattet.

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Kontakt aktuell skole via kontaktskjema - Skoler i Bergen