Spekter Digital er et kartleggingsverktøy som kan brukes i skolen for å jobbe med å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene. Verktøyet brukes som en del av arbeidet med å lage gode relasjoner og for å skape et godt miljø for elevene.   

 

Skolen bruker Spekter Digital for å sikre hver enkelt elev en stemme. Via undersøkelsen får de voksne på skolen kunnskap om både elevenes syn på egen trivsel, og overblikk over miljøet i elevgruppen. Verktøyet brukes til å kunne identifisere og sette inn målrettede tiltak i en klasse, på et trinn, eller på hele skolen.

Spekter Digital gir læreren overblikk over og innsikt i elevenes trivsel på skolen. Resultatene følges opp etter behov, med for eksempel individuelle samtaler, flere undersøkelser, dialog med foreldre eller andre tiltak. 

Skolene bruker ikke-anonyme undersøkelser i kartlegging og oppfølging av elevens skolemiljø.

Dersom skolen har en konkret mistanke om at en eller flere elever ikke har et godt skolemiljø, kan skolen iverksette spesifikke kartlegginger. 
Kartleggingen kan i disse sakene hjelpe skolen å avdekke utfordringer i skolemiljøet, der andre måter å undersøke på, som for eksempel observasjon og samtale, ikke har ført fram.
Eleven og foreldrene vil få en egen informasjon fra skolen når dette blir aktuelt. 

Det er frivillig for elevene å gjennomføre undersøkelsen, men vi anbefaler at alle elever svarer på de spørsmålene som stilles. Elevene kan hoppe over de spørsmålene de ønsker. Det får ingen konsekvenser for elever som ikke svarer på hele eller deler av undersøkelsen. 

Skolen kan ikke endre på svar som er sendt inn. Det er derfor viktig at eleven svarer helt ærlig. 

Ikke-anonyme læringsmiljøundersøkelser forankres i opplæringsloven §§ 9 A-3 ,9 A-4 og 9 A-5, samt forskrift til opplæringslova § 22A-5. 

Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger om deg i skolen og hvilke rettigheter du har, i vår personvernerklæring for elever.  

Hvilke personopplysninger om deg finnes i Spekter Digital? 

I Spekter Digital vil det være personopplysninger om hvem du er og hvilke skole/gruppe du går i, og svaret ditt på undersøkelsen. 

Hvem har tilgang til dine personopplysninger i Spekter Digital? 

Kontaktlærer vil kunne se elevsvar for sin gruppe/klasse. Kontaktlærer kan gi andre lærere tilgang til sine undersøkelser hvis det er behov.  

På hver skole er det også minst to skoleadministratorer som har tilgang til å se alle elevene, gruppene og undersøkelsene på sin skole. 

Hvordan behandles dine personopplysninger etter undersøkelsen? 

Svaret ditt på undersøkelsen vil slettes fra Spekter Digital fortløpende etter at den er ferdig. 

Skolen vil oppsummere overordnede funn i klassen/gruppen din i et notat som lagres i kommunens sak- og arkivsystem. Det skal ikke komme frem opplysninger som identifiser deg eller andre elever i notatet. Notatet vil være tilgjengelig for kontaktlærer og skolens ledelse.
 

Din kontaktlærer og andre lærere som har behov vil kunne se svaret ditt på undersøkelsen i Spekter. På hver skole er det også minst to skoleadministratorer som har tilgang til å se alle elevene, gruppene og undersøkelsene på sin skole. 

Etter at du har levert inn svar på forebyggende undersøkelse, har både du og noen ganger dine foreldre, rett til å be om innsyn. Din rett til privatliv vil likevel kunne bety at foreldrene dine ikke alltid får innsyn. Skolen gjør en vurdering av dette opp mot dine foreldres behov for informasjon i hver enkel sak. 

Innsyn vil kun være mulig en kort tid, fordi elevsvar i Spekter Digital skal brukes til å få oversikt over skolemiljøet og skolen trenger ikke å oppbevare svarene dine lenge.

Viser undersøkelsen at du/ditt barns skolemiljø må følges mer opp, for eksempel ved en avdekkende undersøkelse i Spekter, vil både du og foreldrene dine få informasjon og involveres tett i prosessen. 

Andre elever og deres foreldre kan ikke få innsyn i ditt svar. Les mer om dette under “Elevenes rett til å bli hørt”.  

Ønsker du å vite mer eller be om innsyn kan du kontakt direkte med din skole, eller på Byrådsavdeling for barnehage og skole sitt postmottak  (Husk at henvendelsen kan leses av flere, så unngå å skrive sensitive opplysninger)

Svar på undersøkelsene gir uttrykk for din egen mening om deg selv og ditt skolemiljø. Andre elever og deres foreldre kan ikke kreve å få se ditt svar. 

Men hvis du sier noe om andre elever, kan det likevel være at skolen vil følge opp dette. Skolen vil passe på at alle elever skal bli hørt og får si sin mening gjennom samtaler og på andre måter.

Lurer på hvordan dette gjøres, snakk gjerne med kontaktlæreren din eller skolen din.