Gå tilbake til:
Du er her:

Elever i grunnskolen kan ha rett til gratis skyss til og fra sin nærskole av ulike grunner. Disse er kategorisert nedenfor. Det er egne regler for elever som går på annen skole etter fritt skolevalg, eller på friskoler eller privatskoler.

Skoleskyss på grunn av avstand

Elever som har mer enn 4 kilometer (to kilometer for barn på 1. trinn og fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn) til skolen har rett på skoleskyss. Avstandsberegningen blir gjort ved hjelp av Skyss sin digitale kartløsning for Vestland fylkeskommune. Målingen gjennomføres fra dør til dør og langs korteste, farbare vei.

Søker du om skoleskyss på grunn av avstand, gjøres dette av skolen. Ta kontakt med skolen. Selve vedtaket om skoleskyss på grunnlag av avstand gjøres av Skyss. Dette gjelder selv om eleven ikke går på sin nærskole.

Ytterligere opplysninger finnes på Skyss.no 

NB; Om skoleveien både overskriver 2/4 kilometer og er særlig farlig eller vanskelig, skal også denne søknaden gå via skolen til Skyss.

Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei

Elever som har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har rett på skoleskyss uavhengig av avstanden mellom bostedsadressen og skolen.

Vi ser på tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold knyttet til den enkelte elev. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren kan man få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.

Kravet om at skoleveien må være særlig farlig betyr ifølge loven at eleven utsettes for en fare som er utenom det vanlige. Den risiko skoleelever (og andre) til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken er derfor ikke tilstrekkelig for at det skal innvilges skoleskyss.

Søknad om skoleskyss på dette grunnlaget skal alltid sendes til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, uavhengig om eleven går på nærskolen, friskole eller annen skole etter fritt skolevalg. 

Søker du på dette grunnlaget bruker du Bergen kommunes digitale søknadskjema.  Hvis det er behov for ekstra informasjon i forbindelse med søknaden, kan man skrive dette på slutten av søknaden. Der kan man kommentere eller spesifiserer forhold ved søknaden.

NB; Om skoleveien både overskriver 2/4 kilometer og er særlig farlig eller vanskelig, skal søknaden gå via skolen til Skyss og ikke til Bergen kommune.

Skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade/sykdom

Er du funksjonshemmet, eller midlertidig skadet/syk vil du også ha rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Det må da fremkomme behov for transport til skolen i legeerklæring vedlagt i søknaden. Hvis du får skoleskyss på dette grunnlaget, vil du også ha rett på skoleskyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). 

Søknad om skoleskyss på dette grunnlag skal saksbehandles av Skyss. Ta kontakt med skolen som vil hjelpe med søknaden.

Foresatte må levere legeerklæring til skolen som videresender denne til Skyss/fylkeskommunen. Det er Skyss som vil saksbehandle dette. Mer informasjon finnes her.

Mal for legeerklæring finnes her.

Elever som ikke går på nærskolen

Elever som ikke går på nærskole, kan deles inn i to grupper med egne regler

Elever som har byttet skole etter fritt skolevalg

For elever som har byttet skole etter fritt skolevalg, vedtok Byrådet i 2014 vilkår knyttet til skoleskyss. Vilkåret legger til grunn at elever som velger en annen skole enn nærskole, og hvor skolebyttet skaper et behov for skoleskyss som eleven ikke ville hatt til nærskolen, må skoleskyssen som hovedregel betales av foreldrene. 

Det betyr at ved en søknad om skoleskyss etter fritt skolevalg vil vurderingen være om eleven ville hatt rett på skoleskyss til nærskolen. 

Elever som går på en friskole

For elever som velger å gå på en friskole, følger det av reglene i Friskoleloven § 3-7 at de stiller likt som elever som går på nærskolen sin. Det er viktig å få fram at retten til skoleskyss for elever som går på friskole, bare gjelder innenfor kommunegrensen.

Hvis eleven er folkeregistrert i Bergen kommune, men vil gå på en friskole utenfor kommunegrensen, vil eleven bare ha rett på skoleskyss til kommunegrensen. I tilfeller der eleven får innvilget buss, og videre transport over kommunegrensen ikke fører til økte utgifter for Bergen kommune (fordi transporten f.eks. går gjennom samme takstsone), har Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett som hovedregel at man dekker transporten til skolen. Denne hovedregelen kan fravikes i den enkelte sak.

Saksbehandling og klage

Fylkeskommunen og kommunen skal hente inn nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre hver enkelt sak. Deretter fatter vi vedtak. Normalt får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis forklaringen ikke følger med vedtaket, kan du henvende deg til fylkeskommunen eller kommunen før klagefristen utløper.

Fylkeskommunen eller kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis de ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når det er antatt at det blir tatt en avgjørelse.

Du kan klage innen en frist på tre uker fra du mottok et vedtak. I klagen må du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Kommunen og fylkeskommunen skal gi deg veiledning. Dersom fylkeskommunen eller kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt til Statsforvaltaren, der endelig vedtak blir fattet.

Opplæringsloven § 13-4 definerer om det er kommunen eller fylkeskommunen som har vedtakskompetanse.

Ofte stilte spørsmål

Elever som har to bosteder

For elever som har to bosteder, viser vi til Utdanningsdirektoratets rundskriv «retten til skyss Udir-2-2019» kap. 4 som heter «hvor bor eleven?».

Utdanningsdirektoratet legger til grunn at en elev kan ha to bosteder og dermed kan ha rett til skoleskyss etter de vanlige reglene fra begge. For å ha rett til skoleskyss, «må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.»[1]

Hvis eleven har to bosteder og det skal søkes om skoleskyss vil søknadene il anses som to uavhengige søknader; ett til hvert bosted. Her følger man de vanlige reglene for vedtakskompetanse. Det vil si at Skyss har ansvaret hvis eleven f.eks. går på nærskolen og har over 2/4 kilometer skolevei. Hvis søknaden gjelder særlig farlig eller vanskelig vei under 2/4 kilometer skal søknaden sendes Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

I slike saker vil både Bergen kommune og Skyss be om en samværsavtale eller lignende som sier noe om fordelingen eleven har mellom de forskjellige husstandene. Dette er for å sikre at fordelingen oppfyller kravene Utdanningsdirektoratet har lagt til grunn.

Rett til skoleskyss til/fra SFO

I utgangspunktet gir opplæringsloven § 7-3 andre avsnitt bare elever som har skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom rett til skoleskyss til og fra skolefritidsordning (SFO). Det eksisterer ikke lignende rettigheter for de andre grunnlagene for skoleskyss.

Etter innstramninger og presisering av regelverket, har Skyss gått vekk fra muligheten for samkjøring i drosjer etter skoletid i forbindelse med kjøring fra SFO. Nå vil bare elever som har rett skoleskyss til og fra SFO i forbindelse med vedtak om skoleskyss etter opplæringsloven § 7-3, få dette.

Privat skyss

Skoleskyssen gjennomføres som hovedregel med kollektivtilbud. Hvis det ikke er kolketivtilbud på strekningen som eleven kan benytte, eller reiseveien er vanskelig for eleven, kan transporten gjennomføres med drosje. 

Foresatte kan også søke om at skoleskyssen gjennomføres med privat skyss. Det vil si at dere som foresatte står ansvarlig for å transportere eleven til og fra skolen, og får utgifter tilbakebetalt etter fastsatte satser. 

Satser:

Bil kr 2,70 pr. km.

Passasjer kr 0,45 pr. km. for hver ekstra passasjer utover en

Utlegg Bompenger, ferge m.m. (skal være dokumentert)

Minstesats: Kr 75 pr. tur.

NB! Må foreligge vedtak om skoleskyss som sier at transporten gjennomføres privat før man kan be om refusjon!

International School of Bergen

International School of Bergen er en privatskole etter opplæringsloven § 2-12. Det betyr at skolen ikke underlagt alle reglene i opplæringsloven, blant annet reglene om rett til skoleskyss. Elever som går på International School of Bergen vil ikke ha rett på skoleskyss på lik linje som elever i kommunalt skole eller elever som går på skoler opprettet etter friskoleloven. 

[1] https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/4.-hvor-bor-eleven/

Lover og regler

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for skoleskyss, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7 og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Byrådet har vedtatt særregler for skoleskyss ved fritt skolevalg som gjelder for Bergen kommune.

Lover

Forskrifter

Byrådsvedtak

Relevante uttalelser og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet

Relevant informasjon fra Statsforvaltaren i Vestland

Skyss

Kontakt

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Telefon: 55 56 55 56
E-post:
Byrådsavdeling barnehage, skole og idrett

 

Adresse:

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Digital søknadskjema for skoleskyss