Elever i grunnskolen kan ha rett til gratis transport til og fra nærskolen sin av ulike grunner. Det er egne regler for elever som går på annen skole etter fritt skolevalg, eller på privatskole.

Elever som har mer enn to eller fire kilometer (to kilometer for barn på 1. trinn og fire kilometer for elever på 2. til 10. trinn) mellom bostedsadresse og skolen, har rett på skoleskyss. Avstandsberegningen blir gjort ved hjelp av Skyss sin digitale kartløsning for Vestland fylkeskommune. Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste, farbare vei.

Søker du om skoleskyss på grunn av avstand, kontakt skolen. 

Det er Skyss som gjør selve vedtaket om skoleskyss på grunnlag av avstand. Dette gjelder selv om eleven ikke går på nærskolen sin.

For mer informasjon se Skyss.no

Om skoleveien både overskriver to eller fire kilometer og er særlig farlig eller vanskelig, skal også denne søknaden gå via skolen til Skyss.

Elever som har en særlig farlig eller vanskelig skolevei, kan søke skoleskyss uavhengig av avstanden mellom bostedsadressen og skolen, og uavhengig om eleven går på nærskolen, privatskole eller en annen skole etter fritt skolevalg. 

Vi vurderer tilstanden til skoleveien, trafikkforhold, klima/årstid og forhold ved den enkelte eleven. Er fremkommeligheten for eksempel ekstra vanskelig om vinteren, kan eleven få innvilget skoleskyss som kun gjelder om vinteren.

Kravet om at skoleveien må være særlig farlig betyr ifølge loven at eleven utsettes for en fare på skoleveien, som er utenom det vanlige. Den risikoen skoleelever (og andre) til vanlig utsettes for når de ferdes i trafikken, er derfor ikke tilstrekkelig for at eleven får skoleskyss.

Send søknad om skoleskyss på dette grunnlaget til Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: digitalt søknadskjema skoleskyss. 

Vil du gi ekstra informasjon om barnet eller skoleveien, kan du gjøre det på slutten i søknadsskjemaet. 

Om skoleveien både overskriver to eller fire kilometer og er særlig farlig eller vanskelig, skal søknaden gå via skolen til Skyss.

Har barnet nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet/syk, kan barnet ha rett til fri skoleskyss uavhengig av avstanden mellom skole og hjem. Kontakt skolen, som søker på vegne av barnet. Levér legeerklæring som beskriver barnets diagnose og behov for transport. Trykk her for lenke til legeerklærings-mal (leger har tilgang på denne).

Hvis barnet får skoleskyss på medisinsk grunnlag, har barnet også ha rett til skoleskyss til og fra skolefritidsordningen (SFO). 

Det er Skyss som behandler søknader om medisinsk skoleskyss.

Elever som har byttet skole etter fritt skolevalg

For elever som har byttet skole etter fritt skolevalg og som har behov for skoleskyss, må foreldrene som hovedregel betale for transporten (Se Bergen kommunes forskrift om skolekretsgrenser og rett til skoleplass § 4-5).

Eleven får skoleskyss bare hvis eleven ville hatt rett på skoleskyss til nærskolen, og skoleveien til ny skole oppfyller vilkårene i opplæringsloven.

Elever som går på en privatskole

Elever som velger å gå på en privatskole, stiller likt som elever som går på nærskolen sin. Retten til skoleskyss for elever som går på privatskole, gjelder bare innenfor kommunegrensen.

Hvis eleven er folkeregistrert i Bergen kommune, men vil gå på en privatskole utenfor kommunegrensen, vil eleven bare ha rett på skoleskyss til kommunegrensen. I tilfeller der eleven får innvilget buss, og videre transport over kommunegrensen ikke fører til økte utgifter for Bergen kommune (fordi transporten for eksempel går gjennom samme takstsone), er hovedregelen at kommunen dekker transporten. 

Fylkeskommunen og kommunen skal hente inn nødvendige opplysninger for å kunne avgjøre hver enkelt sak. Deretter fatter vi vedtak. Normalt får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse dersom det er grunn til å tro at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis forklaringen ikke følger med vedtaket, kan du henvende deg til fylkeskommunen eller kommunen før klagefristen går ut.

Fylkeskommunen eller kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vi ikke kan avgjøre klagen innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når vi regner med å ha tatt en avgjørelse.

Automatisert saksbehandling

Om du samtykker til det, blir søknaden først vurdert av en robot. Roboten leser elevens adresse, klassetrinn og skole, og vurderer dette mot kriteriene for skoleskyss. Hvis utfallet av vurderingen er at eleven får gratis skoleskyss, mottar du vedtaket allerede i løpet av noen timer.

Hvis det er behov for å vurdere individuelle forhold ved eleven, eller du ikke samtykker til automatisert behandling når du fyller ut søknaden, blir søknaden avgjort av en saksbehandler. 

Frist for å klage er tre uker

Du kan klage innen tre uker fra du mottar vedtaket. I klagen må du forklare hva du er misfornøyd med, og hvorfor du mener at vedtaket bør endres. Kontakt fylkeskommunen eller kommunen hvis du trenger veiledning. Dersom fylkeskommunen eller kommunen opprettholder avgjørelsen, blir saken sendt til Statsforvaltaren i Vestland, som gjør endelig vedtak.

Opplæringsloven § 13-4 definerer om det er fylkeskommunen eller kommunen som har lov til å gjøre vedtakene.

Elever som har to bosteder

En elev kan ha to bostedsadresser og kan dermed ha rett til skoleskyss fra begge adressene. For å ha rett til skoleskyss, «må elevens opphold hos hver av foreldrene være en rimelig fast, planlagt og regelmessig ordning, og ikke improviserte enkeltbesøk. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.»[1]

Hvis eleven bor to steder og dere søker om skoleskyss, må dere sende inn to søknader - en per bosted. Hver forelder mottar kun vedtaket som gjelder sin adresse.

Legg ved signert samværsavtale eller lignende som beskriver fordelingen barnet har mellom de forskjellige bostedene til søknaden. 

Rett til skoleskyss til og fra SFO

Bare elever som har skoleskyss på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom, har rett til skoleskyss til og fra skolefritidsordning (SFO). 

Elever som har skoleskyss på grunn av avstand eller særlig farlig/vanskelig skolevei, har ikke rett til skoleskyss til og fra SFO. 

Privat skyss

Skoleskyssen gjennomføres som hovedregel med buss eller bybanen. I særlige tilfeller kan eleven få skoleskyss med drosje. 

Dere kan også søke om å gjennomføre skoleskyssen med privat skyss. Det vil si at foreldrene har ansvaret for å transportere barnet til og fra skolen. Foreldrene får utgiftene tilbakebetalt etter fastsatte satser. 

Du får refundert privat skoleskyss bare når barnet har fått innvilget privat skyss. 

[1] https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Skoleskyss/udir-2-2019-retten-til-skyss1/4.-hvor-bor-eleven/

Privatskolen International School of Bergen er ikke en privatskole etter privatskoleloven. Det betyr at skolen ikke er underlagt alle reglene i opplæringsloven, blant annet reglene om rett til skoleskyss. Elever som går på International School of Bergen vil ikke ha rett på skoleskyss på lik linje med elever i kommunal skole eller elever som går på skoler opprettet etter privatskoleloven. 

Vestland fylkeskommune har ansvaret for gjennomføring av skoleskyss i Bergen. Dette gjelder uavhengig om eleven har fått innvilget skoleskyss av Bergen kommune eller av Vestland fylkeskommune. 

Har du problemer med drosjeskyssen?

Kontakt drosjeselskapet direkte, eller med Skyss.

Har du utfordringer med skolebussen?

Kontakt Skyss direkte.

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for skoleskyss, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-3 og 13-4. Se også Privatskoleloven § 3-7.

Byrådet har vedtatt særregler for skoleskyss ved fritt skolevalg som gjelder for Bergen kommune.

Lover

Forskrifter

Relevante uttalelser og rundskriv fra Utdanningsdirektoratet

Relevant informasjon fra Statsforvaltaren i Vestland

Skyss

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett 
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Telefon: 55 56 55 56
E-post: barnehage.skole@bergen.kommune.no

Postadresse
Bergen kommune
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon
Postboks 7700
5020 Bergen

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  
Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om Personvernerklæring for elever

Pupils may be eligible for free transport to and from school if they meet one of the criteria: 

  • pupils who reside more than to or four kilometres from school 
    Use Skyss’ digital map.  
  • pupils who need transport due to disabilities or temporary injury or illness 
  • pupils who have a particularly dangerous or difficult way to school 

Pupils who reside more than to or four kilometres from school 

Contact your school.

Pupils who need transport due to disabilities or temporary injury or illness 

Contact your school.

Pupils who have a particularly dangerous or difficult way to school 

Apply for free transport to and from school (in Norwegian only) 

If you need help with your application, please contact your school.

The Municipality of Bergen is responsible for the administrative procedure regarding free transport due to particularly dangerous or difficult way to school, while Vestland county is responsible for the two other criteria.  

Søknadskjema for skoleskyss