Lærling

Bergen kommune er en av de største opplæringsbedriftene i Vestland. Vi kan tilby deg gode læreplasser med engasjerte veiledere, fagdager og andre samlinger. Vi lyser ut lærlingestillinger i februar. Fristen for å søke er 1. mars hvert år.
 

Februar/Mars

 • Ledige læreplasser i Bergen kommune utlyses på våre hjemmesider under Ledige stillinger hos Bergen kommune (webcruiter.com)
 • Der er det tilrettelagt for fullelektronisk søknadsprosess. Vedleggene legges inn i den elektroniske søknaden
 • Søknadsfrist 1. mars hvert år.

April/Mai

 • Aktuelle kandidater må gjennom intervju og vurderes ut fra karakter, fravær, referanser, egnethet i faget og helhetsinntrykk
 • Tilbud om læreplass sendes ut
 • Informasjonsmøte før oppstart med alle nye lærlinger

Juni/Juli

 • Lærekontrakt signeres elektronisk med Vestland fylkeskommune

August

 • Oppstart læretid

September

 • #Luken - samling en hel uke for alle førsteårslærlinger 

Lønn under utdanning

Som lærling eller lærekandidat har du lønn under opplæringen. Hovedmodellen er 2 års læretid med prosentvis økning hvert halvår. Beregningsgrunnlag er begynnerlønn som fagarbeider. Justeres i tråd med gjeldende avtaleverk. Se modell under:

 • 1. halvår som lærling 30%: 10.382, -
 • 2. halvår som lærling 40%: 13.843, - 
 • 3. halvår som lærling 50%: 17.304, - 
 • 4. halvår som lærling 80%:  27.686,-

Stipend og lån

Lærlinger kan søke om lån og stipend gjennom Lånekassen. 
Lærling (lanekassen.no)

Digitalt ID-kort

Lærling kan få digitalt id-kort ved å laste ned appen “It's Me ID”:
Digitalt id-kort for lærlingar og prøvenemndsmedlemmer - Vestland fylkeskommune

ID-kortet kan brukes til blant annet kollektivreiser.

 

I Bergen kommune er det flere mulighet for opplæring i bedrift.

Lærling - hovedmodell

Som lærling tar du siste del av en videregående utdanning ved et lærested. Du har samme rettigheter og plikter som andre arbeidstakere. Du har krav på opplæring, veiledning og vurdering underveis i læretiden. Etter endt opplæring går du opp til fag-/svenneprøve.

For å kunne søke må du ha fullført videregående trinn 1 (VG1) og videregående trinn 2 (VG2).

Vi legger stor vekt på personlige egenskaper som samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og punktlighet. Det er viktig at du liker å omgås mennesker.

Lærekandidat

Lærekandidatordningen er en mulig vei å gå hvis fag-/svennebrev ikke er målet for opplæringen. Lærekandidatordningen tar sikte på en kompetanse på et lavere nivå gjennom en kompetanseprøve. Opplæringen og læretiden er den samme som for lærlinger i faget.

Menn i helse

“Menn i helse” er et tilbud for menn mellom 25-55+ år som mottar egnet ytelse fra NAV. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Du får tilbud om et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelse fra NAV og lønn fra kommunen.

Les mer på nettstedet “Menn i helse”

Annen opplæring i bedrift

I tillegg har vi ulike modeller for full opplæring i bedrift.

Lurer du på noe, kan du kontakte oss på telefon 55 56 74 82 eller e-post postmottak.yrkesopplaering@bergen.kommune.no 

Som anleggsgartner bygger du uterom. Uterom kan være alt fra torg, parker, skolegårder og lekeplasser, til små og store grøntanlegg for privatkunder, eller rundt offentlige bygninger.  Daglig arbeid omfatter utvikling, etablering og vedlikehold av flere typer anlegg. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet 

Arbeidsoppgaver

 • utforme terreng i uteanlegg
 • drifte grøntanlegg i alle årstider, for eksempel klippe plen, stelle blomster og bed og beskjære busker og trær
 • utføre natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt o.l. og vedlikeholde dette.
 • vedlikeholde alle typer installasjoner ment for utebruk, f.eks. lekeapparater, benker, skulpturer og gjerder
 • tilrettelegge for aktiv bruk og bevaring av natur, kultur og friluftsarealer

Hvor kan du jobbe?

Som anleggsgartner kan du få jobb både i offentlig sektor og i private anleggsgartnerbedrifter.

Våre lærlinger jobber ved Bymiljøetaten.

Personlige egenskaper

I dette yrket er det viktig at du er samarbeidsvillig og nøyaktig. Du bør ha sans for estetikk, praktisk håndlag og like å arbeide ute.

En automatiker er en elektrofagarbeider som monterer, kontrollerer og vedlikeholder systemer for styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet 

Arbeidsoppgaver

En automatiker jobber med montasje, drift og vedlikehold av automatiserte systemer. Det kan for eksempel være dører som åpnes og lukkes automatisk, alarmsystemer eller termostatsstyrte varmeovner.
Automatikeren skal kunne

 • utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking i industrielle og andre automatiserte lavspenningsanlegg
 • kalibrere måleutstyr og signalomformere, og sette opp nødvendig kalibreringsbevis
 • reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i automatiserte anlegg, deriblant maskinell bearbeiding og sammenføyning
 • montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer
 • gjøre nødvendige forandringer på styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
 • sette i drift og funksjonsteste for eksempel automatiserte prosesser, roboter, maskiner og anlegg
 • optimalisere arbeidsprosessen og se muligheter for forbedringer i prosesstyringen
 • følge sikkerhetsforskriftene og følge dokumentasjonsrutinene i bedriften

Hvor kan du jobbe?

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.

Våre lærlinger jobber i Bergen Vann

Personlige egenskaper

Faget er tverrfaglig, og det er derfor viktig at du har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Bedriftene vil ha behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra idé til ferdig produkt. Det er også viktig at du kan forstå og ta hensyn til brukernes behov.

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Barne- og ungdomsarbeideren tilrettelegger og velger hensiktsmessige pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Sentrale arbeidsområder er

 • planlegging, ledelse, gjennomføring og evaluering av pedagogiske aktiviteter for barn og unge
 • tilrettelegging for lek og fysisk aktivitet med utgangspunkt i den enkeltes funksjonsnivå og livssituasjon
 • anvendelse av forming, sang, lek, musikk, litteratur og drama i det daglige arbeid
 • kommunikasjon med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, livssyn og sosial status
 • samarbeid med barn og unge, foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • grensesetting, konfliktløsing og å være en tydelig voksenmodell

Hvor kan du jobbe?

Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Personlige egenskaper

Det er viktig å kunne omsette teoretiske kunnskaper i praksis. Du må være flink til å komme i kontakt med mennesker, ha samarbeidsvilje, samhandlingskompetanse, observasjonsevne og være ansvarsbevisst.

Formelle krav

Utøvelsen av faget krever politiattest som viser at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for overgrep mot barn.

Brannforebyggerfaget handler om å forebygge brann ved å feie, føre tilsyn og iverksette informasjons- og motivasjonstiltak i henhold til gjeldende regelverk. Faget skal gjøre lærlingene i stand til å se sammenhengen mellom ulike brannårsaker og brannforebyggende tiltak og til å forstå hvilke konsekvenser bruk av fyringsanlegg kan ha på brannrisiko og miljøet. Faget bidrar til større grad av sikker og miljøvennlig fyring i samfunnet gjennom å utdanne yrkesutøvere som kan forbygge brann, veilede ulike brukergrupper og samarbeide med andre aktører.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

 • tilsyn og myndighetsutøvelse som omhandler å føre tilsyn og forvalte regelverket for brannforebygging
 • kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvenser brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier
 • informere og veilede ulike målgrupper om brannsikringstiltak for fyringsanlegg og evakueringsrutiner for brann
 • å dokumentere tilsynsresultater og følge gjeldende regelverk for saksbehandling
 • å kartlegge fyringsanlegg og byggverk
 • risikovurdere arbeidsoppdrag og feie skorsteiner, røykrør, kanaler og ildsteder
 • å vurdere risiko og redusere skadelige miljøutslipp fra fyringsanlegg
 • å gjøre rede for hvordan bruksmessige og organisatoriske forhold i bygget påvirker brannsikkerhet og miljøutslipp
 • helse, miljø og sikkerhet handler om å identifisere og forhindre situasjoner som er en fare for liv og helse i sikring av sammenhengen mellom miljøriktig bruk av fyringsanlegg og brannforebygging
 • å risikovurdere arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og gjennomføre sikker en jobb-analyse
 • å bruke utstyr og maskiner i henhold til gjeldende regelverk og å arbeide i samsvar med gjeldende system og tiltaksplan for helse, miljø og sikkerhet
 • samarbeid mellom kollegaer om bærekraftige og miljøvennlige løsninger

Hvor kan du jobbe?

Som brannforebygger kan du først og fremst få jobb i kommunale etater, men det finnes også noen brannforebyggere som driver privat virksomhet.

Våre lærlinger jobber ved Bergen Brannvesen, Brannforebyggende avdeling.

Personlige egenskaper

Som brannforebygger må du kunne kommunisere med kunder og kollegaer og arbeide planmessig. Du bør ha godt håndlag.

Som byggdrifter har du ansvar for at bygninger og anlegg holdes vedlike på bærekraftig vis slik at systemene fungerer for de som skal benytte dem.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er å

 • foreta daglig ettersyn av bygg og uteanlegg og utføre enkle reparasjoner og vedlikehold
 • drifte lys-, ventilasjons-, varme- og kjøleanlegg og vann- og avløpsinstallasjoner
 • betjene avfallssystemer, alarmsystemer og anlegg for brannvarsling og nødstrømsforsyning
 • bruke programmer for forvaltning, drift og vedlikehold og sentral driftskontroll (FDV- og SD-programmer)
 • gi primærhjelp ved heisstans
 • drifte basseng- og fonteneanlegg og foreta legionellakontroll
 • gi råd om valg av tekniske installasjoner og anlegg

Hvor kan du jobbe?

En byggdrifter drifter og vedlikeholder bygg for oppvekst, omsorg, næring og boliger, for eksempel barnehager, skoler, sykehjem, sykehus, kontor- og industribygninger og boligbygg.

Våre lærlinger jobber i driftsenhetene i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

En byggdrifter må kunne arbeide planmessig og effektivt. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger og skal kunne rekvirere ekstern kompetanse ved behov. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er derfor sentrale egenskaper.

Ernæringskokker lager mat ved storkjøkken og institusjoner, basert på kunnskap om ernæring, kosthold og helse.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Ernæringskokken jobber med produksjon av næringsriktig mat på ulike institusjoner. Du jobber med:

 • behandling av råvarer
 • planlegging av menyer tilpasset sesong, religion, livsstil og behov
 • tilberedning av varierte og næringsriktige måltider til ulike brukere
 • planlegging og tilberedning av menyer for spesialkost
 • mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter

Hvor kan du jobbe?

Som ernæringskokk kan du få jobb i private og offentlige institusjonskjøkken innen for eksempel helse- og sosialsektoren (sykehus, pleiehjem), skolevesenet, fengselsvesenet eller Forsvaret, på boligplattformer og i kantiner.

Våre lærlinger jobber på kjøkken ved sykehjem.

Personlige egenskaper

Ernæringskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

Helsefagarbeideren tar vare på pasientens og brukerens behov for helhetlig omsorg, ernæring, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid. Som helsefagarbeider skal du kunne yte profesjonell helsehjelp, kunne utføre grunnleggende førstehjelp og ivareta pasientsikkerhet.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
 • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
 • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
 • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Hvor kan du jobbe?

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Personlige egenskaper

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Formelle krav

For å kunne bruke yrkestittelen helsefagarbeider kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet

Industrimekanikere vedlikeholder, lager, monterer og reparerer maskiner og utstyr. Industrimekanikere skifter deler på maskiner og bygger dem om.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler.
Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er

 • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
 • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
 • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
 • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
 • utføring reparasjonssveising
 • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

Hvor kan du jobbe?

Som industrimekaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Våre lærlinger jobber i Bergen Vann

Personlige egenskaper

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

Det er IT-driftsteknikeren som setter opp, og drifter systemet for arbeidsplassen. De sørger for at systemene fungerer, retter opp feil, og gir opplæring i hvordan man bruker det. De skal også sørge for at systemet er sikkert og at utenforstående ikke får tak i sensitiv informasjon.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

 • planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger
 • drifte virksomhetens IT-systemer
 • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
 • opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer
 • anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer
 • service og brukerstøtte
 • etikk og lovverk

Hvor kan du jobbe?

En it-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Våre lærlinger jobber ved Ansattservice.

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.

Fagoperatøren i kjemisk prosessindustri eller prosessteknikeren arbeider med den daglige driften av anlegg for produksjon og behandling av eksempelvis kjemikalier, drikkevann, medisiner og gass. Som prosesstekniker må du hele tiden gjøre vurderinger om den daglige driften, spesielt med tanke på sikkerhet for mennesker, miljø, kvalitet og utstyr.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

 • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
 • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
 • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
 • bruk av tekniske flytskjemaer
 • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
 • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Hvor kan du jobbe?

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan også få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi samt anlegg for drikkevannsproduksjon og rensing av avløpsvann.

Våre lærlinger jobber i Bergen Vann

Personlige egenskaper

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.

Som maler jobber du både inne og ute. Maleren jobber på både nybygg og gamle bygninger med behov for restaurering og oppussing. Valg av riktig materialer og bruk av ulike metoder og verktøy for å beskytte overflater, forskjønne og lette renhold er viktige arbeidsoppgaver. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Fordypningsområder er malerarbeid eller gulvarbeid. Sentrale arbeidsområder er

 • beskyttelse, vedlikehold, fargesetting, dekorering og restaurering av innvendige og utvendige overflater
 • bruk av ulike typer malematerialer, avretningsmasser, gulvbelegg og veggbekledninger
 • påføring av maling-, lakk- og beissystemer
 • oppsetting av systemer for veggbekledning
 • legging av beleggsystemer for gulv
 • montasje av profiler og listverk for gulv i tørre rom

Hvor kan du jobbe?

Arbeidsplasser finnes i små og mellomstore malerbedrifter. En del bedrifter legger hovedvekten på mer spesialiserte deler av faget, som for eksempel dekorasjonsarbeider og gulvarbeider.

Våre lærlinger jobber i prosjektavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

Maleren skal kunne arbeide selvstendig, rasjonelt og planmessig. Du må ha gode fagkunnskaper og kunne samarbeide med kunder, leverandører og kolleger. Du må kunne utvise orden, ryddighet og nøyaktighet. Å kunne kommunisere godt med mennesker fra ulike miljøer og kulturer er en fordel.

Som medietekniker jobber du med å lage gode og profesjonelle produksjoner innen film og tv, konferanser, strømming eller ulike kulturarrangement. En medietekniker jobber som oftest med sanntidsproduksjoner, slik som strømming.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Medieteknikeren jobber med audiovisuelt innhold og utstyr i alle typer medieproduksjoner. Arbeidsoppgavene består blant annet av:
• ha ansvar for utstyr i film- og tv produksjoner, konferanser og kulturarrangementer
• vedlikeholde og drifte teknisk utstyr
• arbeide med flerkameraproduksjon
• organisere og sette opp gode tekniske løsninger
i medieproduksjoner og i audiovisuelle installasjoner

Hvor kan du jobbe?

En medietekniker kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklamebransjen og i film- og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Våre lærlinger jobber ved kulturkontor.

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i medieproduksjon, teknisk utstyr og IT. Det er viktig å kunne kommunisere godt og være løsningsorientert, og du må kunne jobbe selvstendig og ha gode samarbeids evner.

Som mur- og flislegger jobber du både ute og inne, på private og offentlige byggeplasser og i private hjem. 

Les mer om faget på Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Murer- og flisleggerfaget omfatter muring av nytt murverk, samt rehabilitering og restaurering av gammelt murverk. Sentrale arbeidsområder er

 • teglsteinsmuring og blokkmuring
 • flislegging, våtromsarbeider, smøremembraner
 • skifer- og natursteinmuring
 • puss og overflatebehandling
 • muring og montering av peis og andre ildsteder
 • muring og montering av piper og pipeelementer

Hvor kan du jobbe?

Som murer- og flislegger kan du få jobb i murermesterbedrifter, entreprenørbedrifter, kommuner, fylkeskommuner, staten eller eiendomsforvaltningsbedrifter.

Våre lærlinger jobber i prosjektavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

I murer- og flisleggerfaget er mange moderne hjelpemidler tatt i bruk, men tradisjonelle håndverksmessige metoder dominerer fortsatt faget. Du må ha godt håndlag, praktisk sans, være nøyaktig og ha god fysikk. Murer- og flisleggeren skal kunne kommunisere med kunder og kolleger, og kunne arbeide planmessig.

Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installasjoner. Du monterer ulike rørsystemer og komponenter for alle typer installasjoner. Jobben kan innebære alt fra enkle boliginstallasjoner til automatiske brannslokkingsanlegg, vannbåren varme, trykkluft og medisinske gassanlegg.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Rørleggerfaget omfatter installasjon, modernisering, service og reparasjon av sanitæranlegg og andre anlegg. Sentrale arbeidsområder er

 • installasjon av vann- og avløpsledninger i grunnen
 • montering av ledningsnett, utstyr og armatur i sanitæranlegg
 • installere ledningsnett, utstyr og armatur i vannbårne varmeanlegg
 • montere utstyr og armatur i varmeanlegg
 • montere andre anlegg som f.eks. gassanlegg, sprinkleranlegg, trykkluftanlegg og isvannsanlegg
 • utføre servicearbeid

Hvor kan du jobbe?

Som rørlegger kan du få jobb i små eller store rørleggerbedrifter som utfører arbeid for boligbygg, institusjonsbygg, forretningsbygg, på bygge- og anleggsplasser samt på skips-, industri- og offshoreanlegg.

Våre lærlinger jobber i prosjektavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

Yrket setter krav til teknisk innsikt, godt håndlag og nøyaktighet. Du bør også ha praktisk sans og være serviceinnstilt.

Formelle krav

Det er innført sertifikater for særs viktige arbeidsoperasjoner.

Som service- og administrasjonsmedarbeider kan du ha svært ulike arbeidsoppgaver avhengig av hvilken bedrift du jobber i. I all hovedsak dreier det seg om service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Service- og adminstrasjonsmedarbeideren jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet. Du jobber med:

 • service, kundebehandling og veiledning
 • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
 • kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten
 • administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet
 • innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid
 • planlegging og gjennomføring av markedsføringsaktiviteter
 • løpende personalarbeid

Hvor kan du jobbe?

En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber i offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre og i private bedrifter.

Våre lærlinger jobber i ulike byrådsavdelinger og enheter.

Personlige egenskaper

En service- og adminstrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.

Som vekter eller sikkerhetsmedarbeider er hovedoppgaven din å sørge for trygghet, sikkerhet og forebygge uønskede hendelser som ulykker og kriminalitet. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

 • forebyggende informasjonstjeneste overfor publikum og kunder
 • planlegging og gjennomføring av sikkerhetstiltak hos kunder
 • forebyggende vern- og sikringsarbeid samt førsteinnsats ved uforutsette hendelser
 • salgsarbeid og service
 • betjening av automatiske varslings- og overvåkingsanlegg
 • konflikthåndtering

Hvor kan du jobbe?

Som sikkerhetsmedarbeider kan du arbeide i vekter- og vaktselskaper, alarmsentraler eller i større bedrifter som har ansatt egne sikkerhetsmedarbeidere.

Våre lærlinger jobber i Etat for sikkerhet og beredskap.

Personlige egenskaper

Sikkerhetsmedarbeideren må kunne ta initiativ, arbeide kreativt, planmessig og selvstendig og vise vurderingsevne. Du må ha evne til å samhandle med andre, løse konflikter, vise empati, lojalitet, ansvar og respekt. Skriftlig og muntlig framstilling, økonomiforståelse og gode etiske holdninger er viktig.

Snekkerfaget er et tradisjonsrikt fag der det brukes både tradisjonelle håndverksteknikker og moderne teknikker. Med det menes maskinarbeid og i økende grad datastyrte maskiner og verktøy. En snekker jobber ofte i lokale bedrifter som har egne produksjonslokaler. 

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

I snekkerfaget spesialiserer du deg innen følgende fordypningsområder: produksjon av vinduer og dører, trapper eller innredninger. Sentrale arbeidsområder er

 • tegne, produsere og sette sammen produkter
 • materialhåndtering
 • maskinering/bearbeiding
 • monteringsarbeider
 • overflatebehandling

Hvor kan du jobbe?

Snekkeren har sin arbeidsplass i bedrifter som produserer vinduer, dører, trapper og/eller innredninger av tre. Arbeidsplassen er i hovedsak på et fast produksjonssted, men det kan være enkelte monteringsoppdrag ute på byggeplass.

Våre lærlinger jobber ved prosjektavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

En snekker må kunne lage, lese og forstå arbeidstegninger og spesifikasjoner og kunne velge riktige materialer, verktøy og utstyr. Faget var tidligere et typisk håndverksfag, men i dag er den maskinelle siden av faget langt mer framtredende enn den håndverksmessige. Datastyrte maskiner er utbredt, og datakunnskaper er viktig. Du bør kunne arbeide selvstendig, grundig og nøyaktig, være kreativ og ha estetisk sans.

Som tømrer bygger og monterer du ulike typer trekonstruksjoner og innredninger, i tillegg til å rehabilitere eldre konstruksjoner.

Les mer om faget hos Utdanningsdirektoratet

Arbeidsoppgaver

Tømrerfaget omfatter bygging og montering av ulike typer trekonstruksjoner. Sentrale arbeidsområder er

 • konstruksjons- og innredningsarbeid i bygninger i tre, mur, stål eller betong
 • produksjon og montering av elementer, moduler og innredninger
 • lafting
 • rehabilitering og vedlikehold av bygninger
 • tegnings- og konstruksjonsforståelse
 • arbeidsplanlegging og drift av byggeplasser

Hvor kan du jobbe?

Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer.

Våre lærlinger jobber i prosjektavdelingen i Etat for bygg og eiendom.

Personlige egenskaper

Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha gode materialkunnskaper, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag.

Lurer du på noe, kan du kontakte oss på telefon 55 56 74 82 eller e-post postmottak.yrkesopplaering@bergen.kommune.no