Dersom du  er asylsøker og bor hos familie i stedet for på mottak, kan du søke om å få dette godkjent som alternativ mottaksplass. 

Alternativ mottaksplass betyr at du kan bo i en vanlig bolig, i stedet for på asylmottak eller akuttinnkvartering som UDI tilbyr. I Bergen gjelder denne ordningen kun for søkere som vil bo sammen med sin familie og har barn. 

Dersom du får godkjent boløsningen som alternativ mottaksplass i Bergen kommune, vil du få stønad til livsopphold fra kommunen. Kommunen vil sende deg skriftlig informasjon om prosessen videre og hvilke rettigheter du får. 

Ordningen gjelder ikke lenger for ukrainere som er i målgruppen for midlertidig kollektiv beskyttelse og som bor hos nær familie, se informasjon fra UDI.

Ordning gjelder fortsatt for asylsøkere. 

Du/dere som skal søke om alternativ mottaksplass i Bergen kommune må: 

  • ha registrert deg/dere som asylsøker(e) hos politiet
  • fått DUF-nummer og d-nummer
  • ha et midlertidig sted å bo i kommunen.

Enslige mindreårige er ikke omfattet av denne ordningen.

Søknad til UDI 
Du må først registrere søknad om alternativ mottaksplass hos UDI. 
Du skal benytte dette søknadsskjema på UDI sin nettside. 
Merk at skjema må printes ut og sendes til UDI i posten. 
 
Bergen kommune 
Hvis UDI godkjenner din søknad, vil UDI sende en forespørsel til kommunen, og det er  kommunen som avgjør om alternativ mottaksplass kan godkjennes. 

Svar på søknaden 
Du vil få svar på søknaden om alternativ mottaksplass fra UDI.  

Dersom du får godkjent alternativ mottaksplass vil Bergen kommune sende deg skriftlig informasjon om prosessen videre og hvilke rettigheter du får. 

Alternativ mottaksplassering varer frem til du har fått innvilget oppholdstillatelse fra UDI og blir bosatt i regi av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Selv om du får innvilget oppholdstillatelse, kan det ta noe tid før bosetting kan finne sted.  

Dersom du må flytte ut av boløsningen hvor du har fått innvilget alternativ mottaksplass, før du blir bosatt i regi av IMDi, vil ikke kommunen gi deg et annet midlertidig botilbud. Du kan da søke til UDI om å få bo på mottak.  

Om du velger å flytte til en annen midlertidig privat adresse i Bergen kommune, må du søke på nytt til Bergen kommune om å få godkjent den nye adressen som alternativ mottaksplass.  

Avtale om alternativ mottaksplass i Bergen kommune vil opphøre dersom du flytter til en annen kommune.