Startlån

Startlån er for deg har langvarige problemer med få lån til å kjøpe eller beholde bolig. 

Startlån gis til kjøp av brukt eller ny bolig, og til refinansiering av gjeld. Startlån kan også gis til å utbedre eller tilpasse nåværende bolig. 

Boligen må ligge i Bergen kommune og være egnet for deg. 

Målgruppen for Startlån er de som har langvarige problemer med å få lån eller nok lån i vanlig bank 

 • Du må være over 18 år og være varig bosatt i Norge. 
 • Du må ha varig oppholdstillatelse i Norge, og du må ha mottatt siste års skattemelding.
 • Ektefeller, samboere og registrerte partnere må søke sammen, selv om dere ikke bor sammen på søknadstidspunktet. Venner eller andre familiemedlemmer kan ikke søke sammen. 
 • Du må oppgi alle personene som skal bo sammen med deg i søknaden
 • Du må ha inntekt under inntektsgrensene for startlån. 
 • Du må ha stabil inntekt fra arbeid eller motta varig trygd (ikke midlertidig inntekt eller stønad). 
 • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet

Bergen kommunes veiledende inntektsgrenser for startlån og tilskudd. 

Veiledende inntektsgrenser
Veiledende inntektsgrenser

G =  Grunnbeløpet i folketrygden

Det er ingen søknadsfrist og søknadene blir behandlet fortløpende.

Du kan få lån til hele eller deler av kjøpesummen hos oss. 

Bergen kommune har tak på hvor mye boligen kan være verdt og hvor mye du kan låne, avhengig av hvor stor familien er.

Maks låne- og kjøpesum:

Maks lånebeløp
Maks lånebeløp

Du kan ikke få mer i lån enn det du kan klare å betale i renter og avdrag.

Har du egenkapital må du bruke dette til kjøp av bolig. Dette gjelder også hvis du eier annen eiendom. 

Du kan velge å beholde inntil 1 x G (Folketrygdens grunnbeløp) av egenkapitalen.

Når du søker om startlån til kjøp av bolig, trenger du disse vedleggene:

 • Skattemelding for forrige år
 • Arbeidskontrakt og/eller vedtak om trygd 
 • Kopi av all inntekt (lønn, trygd, og bidrag) de siste tre månedene.
 • Driftsresultat for i fjor og hittil i år dersom du er selvstendig næringsdrivende
 • Dokumentasjon som viser saldo og hva du betaler på all gjeld.
 • Utskrift fra gjeldsregisteret
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue (egenkapital).
 • Bekreftelse på annen finansiering hvis du har det.
 • Lånetilbud eller avslag på lån hos vanlig bank
 • Samværsavtale dersom du har omsorgen alene eller delt omsorg for barn
 • Bidragsavtale dersom du mottar eller betaler bidrag
 • Legeerklæring eller sosialrapport dersom du har spesielle behov knyttet til bolig

Saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Du kan søke om startlån til refinansiering av gjeld hvis du står i fare for å miste boligen du eier fordi du ikke klarer å betale utgiftene dine.

Du får ikke refinansiering hvis du bare ønsker å samle gjelden din i ett lån eller ønsker bedre betingelser for boliglånet ditt.

Hvem kan søke refinansiering?

Når du søker om refinansiering, må du være i målgruppen for startlån og i tillegg oppfylle disse vilkårene:

 • Du har ikke fått refinansiering hos Boligetaten tidligere.
 • Du står i fare for å miste boligen på tvangssalg.
 • Du har sikker og stabil inntekt, slik at du kan betale ned et startlån og fortsatt ha penger igjen til livsopphold og andre utgifter.
 • All gjelden din må innfris ved en refinansiering og lånet må sikres med pant innenfor boligens verdi. 

Søknadsprosessen refinansiering:

Når du søker om startlån til refinansiering av bolig, trenger du disse vedleggene; 

 • Skattemelding for forrige år
 • Arbeidskontrakt og/eller vedtak om trygd.
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd.
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue(egenkapital)
 • Samværsavtale dersom du har omsorgen alene eller delt omsorg for barn
 • Bidragsavtale dersom du mottar eller betaler bidrag
 • Legeerklæring eller sosialrapport dersom du har spesielle behov knyttet til bolig
 • Dokumentasjon på all gjeld, hvor det står saldo på gjelden, hva du betaler pr måned og betalingsinformasjon.
 • Utskrift fra gjeldsregisteret
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk
 • Takst eller verdivurdering av boligen
 • Begjæring om tvangssalg hvis du har fått dette

Saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Hvis du ønsker å overta bolig etter samlivsbrudd, kan du søke om startlån til å innfri boliglån og/eller betale ut tidligere ektefelle/samboer.

Når du søker om startlån til å overta bolig etter samlivsbrudd, trenger du disse vedleggene:

 • Skattemelding for forrige år
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd
 • Dokumentasjon som viser saldo og hva du betaler på all gjeld.
 • Utskrift fra gjeldsregisteret
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk
 • Takst eller verdivurdering av boligen
 • Samværsavtale dersom du har omsorgen alene eller delt omsorg for barn
 • Bidragsavtale dersom du mottar eller betaler bidrag
 • Legeerklæring eller sosialrapport dersom du har spesielle behov knyttet til bolig
 • Skifteavtale, som er en skriftlig avtale som bekrefter at du skal overta bolig etter samlivsbrudd og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge.
 • Bekreftelse på separasjons- eller skilsmisse (seperasjonserklæring) eller bekreftelse oppløsning av samboerforhold (brudderklæring).

​Saksbehandler kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig

Når du søker om startlån og har varig lav inntekt, vil Bergen kommune alltid vurdere om det skal gis tilskudd sammen med Startlån. Tilskudd er strengt økonomisk behovsprøvd, og innvilges kun i den grad du ikke kan kjøpe en egnet bolig med bare lån. 

Tilskudd til etablering er et rente og avdragsfritt lån som skal betales tilbake i sin helhet når boligen selges, overdras eller du flytter fra boligen.

Du må ha inntekt under veiledende inntektsgrenser:

Inntektsgrenser
Inntektsgrenser

G =  Grunnbeløpet i folketrygden

Hvor mye tilskudd kan du få?

Tilskudd vil normalt utgjøre mellom kr 250 000 og kr 500 000.

Utmåling av tilskudd skjer etter en helhetsvurdering hvor vi ser på lånsøkers betjeningsevne for lån, særlige behov for stabil bolig og behov for en spesielt tilpasset bolig.

Hvis en søker med alvorlig funksjonsnedsettelse har behov for en særlig tilpasset bolig kan det gis høyere tilskudd.

All egenkapital over kroner ½ G (Folktrygden grunnbeløp) må brukes og tilskuddet vil bli redusert med tilsvarende beløp som du har i egenkapital. 

Du kan søke om lån til utbedring av boligen hvis noe i boligen må utbedres for at du skal kunne fortsette å bo der.

Dette kan være:

 • Utbedring av bad med lekkasjer/fuktskader
 • Kjøkken som er ødelagt
 • Tak som har lekkasjer
 • Utbedringer vedtatt av sameie 

Det gis ikke lån eller tilskudd til ordinær oppussing eller vedlikehold. 

Tilskudd til utbedring av bolig

Når du søker om startlån til utbedring og har varig lav inntekt, vil Bergen kommune alltid vurdere om det skal gis tilskudd sammen med Startlån eller bare tilskudd. 

Tilskudd til utbedring av bolig er et rente og avdragsfritt lån som skal betales tilbake i sin helhet når boligen selges, overdras eller du flytter fra boligen.

Tilskudd gis hvor utbedring er helt nødvendig for at du skulle kunne fortsette å bo i boligen, og du ikke har mulighet til å låne penger til å betale for hele eller deler av utbedringen (mangler betjeningsevne).

Dette vil typisk være hvis badet har lekkasjer og/eller helsefarlige fuktskader, kjøkkenet kan ikke benyttes, andre lekkasjer, eller hvis sameiet har vedtatt utbedringer du må betale din del av. 

Når du søker om startlån og tilskudd til tilpasning og utbedring av bolig, trenger du følgende vedlegg;

 • Skattemelding 
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd
 • Dokumentasjon som viser saldo og hva du betaler på all gjeld
 • Utskrift fra Gjeldsregisteret
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale hvis du leier bolig
 • Dokumentasjon på behovet for utbedring; uttalelse fra fagperson og/eller bilder.
 • Anbud (prisoverslag) på arbeidet som skal utføres fra minimum 2 ulike firma

Du kan søke om startlån til tilpasning av bolig hvis du har en funksjonsnedsettelse og trenger å gjøre noe med boligen for å kunne bo der. 

Hvem kan søke?

 • Mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Eldre som behøver å tilpasse boligen 

Det gis ikke lån til ordinær oppussing eller vedlikehold. 

Tilpasningen må være hensiktsmessig, nødvendig og nøktern.

Det er viktig at du kontakter ergoterapitjenesten i bydelen din slik at de kan beskrive behovet for tilpasning, før du innhenter priser på det som skal tilpasses.

Eksempler på hva du kan få støtte til:

 • Enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen 
 • Tilpasse bad for dusjing rett på gulv
 • Tilpasse kjøkken til heve- og senkemekanismer på skap
 • Fjerne terskler
 • Bedre belysning
 • Andre endringer som er nødvendig for å kunne bli boende i boligen

Tilskudd til tilpasning av bolig

Når du søker vurderes det alltid om tilskudd skal gis i stedet for, eller sammen med startlån. I vurderingen legges det vekt på din økonomiske situasjon og hvor nødvendig tilpasningen er for at du skal kunne bli boende i boligen.

Tilskudd gis i den grad du selv ikke har tilstrekkelig midler til å dekke kostnaden.

Tilskudd gis til eid bolig, men mindre tilskudd til tilpasning kan gis til husstander i leid bolig med langvarige leiekontrakter og leietakere i kommunale boliger.

Det gis tilskuddet for kostnader med inntil kr 50.000 pr. bolig.

Når tilpasningen er dyrere enn kr. 50.000 kan det gis både lån og tilskudd til godkjente kostnader, der tilskuddet kan utgjør inntil 50 % av kostnadene.

Det kan gis høyere tilskudd hvis det er dokumentert at tilpasningen blir svært kostbar på grunn av husstandens særlige behov, og du har ikke mulighet til å låne. 

For familier med barn med funksjonsnedsettelse legges det mindre vekt på familiens mulighet til å låne.

Tilskudd over ½ G skal ha pant i boligen.  Tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % hvert hele år husstanden bor i boligen. Flytter du fra boligen eller overdrar den til noen andre, skal tilskuddet betales tilbake.

Når du søker om startlån og tilskudd til tilpasning  av bolig, trenger du følgende vedlegg;

 • Skattemelding 
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd
 • Dokumentasjon som viser saldo og hva du betaler på all gjeld
 • Utskrift fra Gjeldsregisteret
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Leieavtale hvis du leier bolig
 • Dokumentasjon på behovet for tilpasning fra ergoterapeut eller annen relevant faginstans 
 • Bekreftelse på at utleier godkjenner tilpasningene (hvis du leier bolig)
 • Anbud (prisoverslag) på arbeidet som skal utføres fra minimum 2 ulike firma

Har du behov for profesjonell hjelp til å planlegge tilpasning av bolig, kan du søke om tilskudd til prosjektering og utredning. En uttalelse fra ergoterapeut eller tilsvarende om behovet for tilpasning må legges ved søknadsskjema. 

Det kan gis inntil 20 000 kroner i tilskudd til utredning og inntil 20 000 kroner i tilskudd til prosjektering. Ordningen er ikke økonomisk behovsprøvd.

Ytterligere informasjon om ordningen finnes på søknadsskjema:

Skjema sendes til:

Boligetaten

Postboks 7700

5020 BERGEN

Det er ingen søknadsfrist på søknadene. Alle søknader blir behandlet fortløpende. 

Du må søke elektronisk via Husbanken sin nettside. 

Lenke til elektronisk søknad finner du nederst på siden.

Du kan få hjelp til å søke hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Er du verge eller mangler Bank id kan du ta kontakt med oss for å få hjelp på telefon 55 56 65 76.

Når søknaden er mottatt hos Boligetaten vil du få brev om at søknaden er mottatt og informasjon om saksbehandlingstid.

Hvis saksbehandler har behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil du få melding via søknaden om dette.

Søknaden vil automatisk bli avvist hvis du ikke sender inn dokumentasjonen innen fristen. Du kan gå inn på søknaden din og utsette fristen for innsending av dokumentasjon. 

Du vil få melding når søknaden er ferdigbehandlet. Du finner vedtaket på Husbanken sin nettside.

Fyller du vilkårene for å få startlån vi du få et vedtak- finansieringsbevis som sier hvor mye du kan låne. Først da kan du begynne å se etter bolig og legge inn bud. 

Har du en konkret bolig du ønsker å kjøpe, overta eller refinansiere, blir det laget et vedtak knyttet til denne boligen.

Det er viktig at du leser vedtaket ditt nøye.

Fyller du ikke vilkårene for å få startlån vil du få et avslag.

Hvis du oppfyller vilkårene for startlån og eller tilskudd vil Boligetaten lage et vedtak om et finansieringsbevis som sier hvor mye du kan låne. Først når du har fått et finansieringsbevis kan du begynne å se etter bolig.

Når du har fått finansieringsbevis fra Boligetaten vil du også få et brev  fra Boligetaten som heter «Informasjon til deg som har fått tilbud om lån». Brevet sier noe om hva det vil si å ha et lån hos oss. Du må lese brevet og vedtaket nøye. Er du innvilget et finansieringsbevis sammen med din ektefelle eller samboer, så må begge to lese dette. 

Når du har lest brevet må du gi beskjed til saksbehandleren din at du eller dere har lest og forstått informasjonen. Lurer du på noe er det viktig at du spør saksbehandleren din om å få en forklaring.  Først da kan du begynne å legge inn bud på en bolig du ønsker å kjøpe.

Det er svært viktig at du leser vedtaket du har fått nøye. Under punktet «Hva gjør du nå» i vedtaket finner du informasjon om;

 • Hvilke boliger du kan kjøpe – du må være i kontakt med saksbehandler før du legger inn bud på konkrete boliger. Dersom du har innvilget finansiering med 50års nedbetalingstid må saksbehandler alltid godkjenne boligen på forhånd
 • Hva du skal gjøre når du har kjøpt bolig
 • Våre betingelser? 
 • Hva du skal gjøre dersom du ikke finner bolig før fristen går ut.

Merk at du bare kan by på en bolig om gangen, og du må være sikker på at du ønsker å kjøpe denne boligen. Når budet er gitt er du bundet av dette, det er ingen angrerett. 

Forlengelse av finansieringsbevis 

Du kan søke om å få forlenget finansieringsbeviset ditt hvis du ikke har fått kjøpt en bolig innen vedtaket går ut. 

Hvis vedtaket ditt har gått ut for mer enn en måned siden eller du har hatt finansbevis før, må du søke om startlån på nytt. Du søker om startlån på Husbanken sine nettsider

Du søker om forlengelse av finansieringsbevis ved å bruke lenken under.

Elektronisk skjema forlengelse finansbevis

Husk å legge med dokumentasjon!

Er du verge eller mangler Bank id? Se egen fane for «Verge og søkere uten BankID»

Du kan klage på vedtaket du får. Klagefristen er 3 (tre) uker fra den dagen du får vedtaket. Dersom du klager for sent, vil klagen bli avvist. Hvis du sender klagen etter at klagefristen er gått ut må du forklare hvorfor klagen er forsinket. Vi kan da vurdere å behandle klagen selv om den er kommet inn for sent.

I klagen må du skrive hva du ønsker skal endret og hvorfor. Før du klager må du lese grunnlaget for vedtaket og saksbehandlers vurdering.

Du kan klage på tre måter:

Du kan sende klagen digitalt ved å gå inn på saken din på www.husbanken.no/startlaan  Du kan sende en melding og/eller laste opp vedlegg på saken. 

Du kan også klage på vedtaket elektronisk ved å logge deg inn på «Min side» på Bergen kommunes nettsider.  Under «Mine saker» finner du denne saken, og kan velge «klage»

Har du ikke mulighet til å sende inn klage digitalt, kan du sende skriftlig klage til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 BERGEN

Klagen må undertegnes av deg eller din fullmektig. Sendes klagen digitalt, vil den automatisk ha en elektronisk signatur.

Trenger du hjelp, eller nærmere veiledning om klage og videre saksgang, kan du ta kontakt med Boligetaten. 

Dersom du ikke får medhold i klagen hos Boligetaten, sender vi klagen videre til Bystyrets kontor ved klagenemden for endelig behandling. 

Klagenemnden avgjørelse er endelig. 

Har du ikke BankID og kan ikke få det?

Da kan du få en medhjelper til å søke på vegne av deg 

Medhjelper eller verge kan kontakte Boligetaten på telefon 5556 6576. 

Boligetaten kan, etter å ha fått kopi av vergefullmakt eller fullmakt til medhjelper, gi verge/medhjelper tilgang til å søke elektronisk på vegne av andre.

Har du spørsmål om pålogging eller BankID, finner du mer informasjon på Norge.no. Du kan også kontakte brukerstøtte på tlf. 800 30 300 (Norge.no) eller se Husbanken sin nettside.

For søknad om forlengelse av finansbevis kan følgende skjema brukes: 

Husk å legge ved dokumentasjon.

Elektronisk skjema startlån