Bergen kommune bruker Intrum AS, avdeling for Låneadministrasjon til å forvalte startlån og boligtilskuddene

Intrum tar seg av utbetaling av startlån og boligtilskudd fra kommunen når du har kjøpt bolig

Innbetaling og henvendelser skjer til Intrum AS

Alle henvendelser som gjelder lånet rettes til Intrum.

Intrum sender ut krav for betaling på lånet. Du vil få regning enten i posten eller på avtalegiro minst tre uker før forfall.

Alle innbetalinger gjøres til Intrum. 

Hvis du ikke betaler, sender Intrum ut purring og inkassovarsel.

Hvis lånet går til inkasso blir det overført til  Bergen kommune avdeling for Innkreving.

Du kan kontakte Intrum via:

MIN SIDE: Logg på via Intrum AS.  

Her kan du se opplysninger om lånet ditt og stille spørsmål direkte til Intrum AS.

TELEFON: 73 54 23 20

EPOST: laaneadm@intrum.com

POST: Intrum AS, Låneadministrasjon, 7485 Trondheim

Se også «Ofte stilte spørsmål» på Intrum.no

Fast rente

Fastrente vil si at du binder lånet til en rente for en periode. Renten vil da ikke endre seg.

Bergen kommune tilbyr fastrente med 3, 5 og 10 års binding.

Fastrentesatsen følger Husbanken sin rente med et påslag på 0,25%.

Du kan ikke si opp en fastrenteavtale og gå tilbake til flytende rente før avtaleperioden er over. 

Flytende rente

Flytende rente endrer seg med det generelle rentenivået. Renten kan bli endret hver 2. måned. Ved en renteoppgang vil Intrum varsle om dette cirka seks uker før endringen trer i kraft.

Se mer informasjon om renter på www.husbanken.no

Renten på startlånet vil være 0,25% høyere enn renten som står på nettsidene til Husbanken. 

Har du spørsmål om eller ønsker fastrente,  kan du ta kontakt med Intrum.

Du kan kontakte Intrum via:

MIN SIDE: Logg på via Intrum.no

TELEFON: 73 54 23 20

EPOST: laaneadm@intrum.com

POST: Intrum AS, Låneadministrasjon, 7485 Trondheim

Avdragsutsettelse

Hvis du har inntektsnedgang eller har uforutsette utgifter som gjør at du ikke klarer å betale ordinært terminbeløp, kan du søke om avdragsutsettelse eller reduserte avdrag på startlånet ditt. 

Du kan ta kontakt med Intrum for avdragsutsettelse for inntil 4 måneder.

MIN SIDE: www.intrum.no

TELEFON: 73 54 23 20

EPOST: laaneadm@intrum.com

POST: Intrum AS, Låneadministrasjon, 7485 Trondheim

Hvis du har hatt avdragsutsettelse mer enn 4 måneder eller du har hatt avdragsutsettelse nylig (siste 6 måneder) må du søke Boligetaten om fortsatt avdragsutsettelse.

Du søker elektronisk: 

https://www.bergen.kommune.no/Avdragsutsettelse

Du må legge ved dokumentasjon:

 • Begrunnelse for søknaden.
 • Skatteoppgjør for forrige år
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd
 • Dokumentasjon på utgifter så som fellesutgifter, betjening av  gjeld, barnebidrag og lignende.

Du må likevel betale renter og gebyr om du får avdragsutsettelse.  Du vil ikke få avdragsutsettelse hvis Boligetaten mener at du kan betjene lånet med nåværende nedbetalingsplan.

Selv om du får avdragsutsettelse, må lånets opprinnelige nedbetalingstid holdes. Perioder med avdragsutsettelse vil føre til at avdragsbeløpet pr måned vil øke.

Ta kontakt med Boligetaten for råd og veiledning hvis avdragsutsettelse ikke er nok.

Hvis du ikke betaler, vil lånet ditt bli sagt opp og gå til inkasso hos Bergen kommune avdelings for Innkreving

Du vil motta et brev fra Bergen kommune Innkreving hvor det står hvor mye du skal betale for at lånet skal gå tilbake til Intrum. 

Når lånet ditt er misligholdt, løper det forsinkelsesrente. For startlånene er det avtalt en forsinkelsesrente som er 1% høyere enn det som er gjeldende rente for lånet ditt. 

Hvis lånet ditt er til inkasso er det Avdeling for innkreving du må ta kontakt med:

Telefon 530 30 800

Epost: innkreving@bergen.kommune.no

Nettside: https://www.bergen.kommune.no/Avdeling for innkreving

Du kan når som helst innfri lånet ditt. 

For å få oppgjørssaldo og betalingsinformasjon må du ta kontakt med Intrum AS.

Informasjon til megler og banker:

Saldoforespørsler og melding om innfrielse, benytt epost:

saldolaan@intrum.com

Du kan søke om å ta over startlånet alene ved samlivsbrudd.

Startlån er ofte gitt med bakgrunn i to inntekter, og det kan være vanskelig å betjene lånet alene. Søknad om endring av hvem som er ansvarlig for lånet blir vurdert på samme måte som når man skal kjøpe bolig. Både når det gjelder målgruppe, inntektsgrenser og betjeningsevne.

Hvordan søke:

Du sender en skriftlig henvendelse til Boligetaten hvor du oppgir at du vil overta boligen og lånet. Du kan sende henvendelsen via post eller Min side på Bergen kommune sin nettside. Når du logger inn kommer du først til Min Kommune.  Her finner du lenke til “mine saker”.

Hvis du i tillegg skal kjøpe ut en medeier/ medlåntaker  og/eller betale ut annen  gjeld, må du søke om nytt startlån. 

Du finner elektronisk søknadsskjema på Husbanken sin side og velger her overta bolig.

Du må legge ved dokumentasjon på: 

 • Skatteoppgjør for forrige år
 • Arbeidskontrakt dersom du er i arbeid.
 • Vedtak om trygd dersom du har trygdeytelser
 • Dokumentasjon på all inntekt, lønn og trygd
 • Dokumentasjon på all gjeld
 • Dokumentasjon på oppsparte midler eller formue
 • Utskrift av panteheftelser fra Statens kartverk
 • Samværsavtale dersom du har delt omsorg for barn
 • Bidragsavtale dersom du mottar eller betaler bidrag
 • Legeerklæring eller sosialrapport dersom du har spesielle behov knyttet til bolig
 • Skriftlig avtale (skifteavtale) som bekrefter at du skal overta bolig etter samlivsbrudd og som viser avtalt kjøpesum. Avtalen må være signert av begge.
 • Separasjons- eller skilsmissepapirer, bekreftelse på oppløsning av ekteskap ved dom eller avtalt oppløsning av samboerforhold.

Boligetaten kan be om annen eller mer dokumentasjon hvis det er nødvendig.

Lengre nedbetalingstid

Du kan søke om lengre nedbetalingstid hvis du har varige problemer med å betale lånet ditt, og avdragsutsettelse ikke er nok. 

Hvordan søke

Du sender en skriftlig henvendelse til Boligetaten hvor du beskriver situasjonen din. Du må legge ved dokumentasjon på all inntekt og utgifter. Du kan sende henvendelsen via post eller Min side på Bergen kommune sin nettside. Når du logger inn kommer du først til Min Kommune.  Her finner du lenke til “mine saker”.

Du vil ikke få lengre nedbetalingstid hvis Boligetaten mener at du kan betjene lånet med nåværende nedbetalingsplan.

Endring av pantesikkerhet

Hvis du ønsker å ta opp lån i annen bank vil den nye banken kunne kreve enten nedkvittering eller prioritetsvikelse av pantet til Bergen kommune.

Nedkvittering av pant. 

Nedkvittering vil si at beløpet det er tatt pant for i boligen din blir satt lavere, ofte ned til det lånet ditt utgjør i dag.

Dette er aktuelt når den nye banken skal ha pant etter Bergen kommune.

Boligetaten vil som regel godta nedkvittering av pant hvor restgjeldserklæring ikke er nok. 

Søknad sendes til Boligetaten via post eller Min side på Bergen kommune sin nettside. Du må også legge ved en bekreftelse fra banken. 

Intrum As vil foreta selve nedkvitteringen mot et gebyr. Dette gebyret må du betale. 

Prioritetsvikelse. 

Dette er aktuelt når den nye banken skal ha pant før Bergen kommune.

Bergen kommune godtar som hovedregel ikke søknader om prioritetsvikelse siden dette gir oss en dårligere sikkerhet enn avtalt.

Vi gjør unntak hvis du flytter boliglån fra en bank til en annen bank, og den nye banken trer inn i eksisterende pant uten at pantebeløpet økes.

Vi gjør også unntak hvis en annen bank gir lån til nødvendig eller pålagt utbedring av boligen og til refinansiering av gjeld for å forhindre tvangssalg av boligen.

Bergen kommune skal fortsatt ha pantesikkerhet godt innenfor boligens verdi og låntaker må kunne betjene et høyere lån.

Vi gir ikke prioritetsvikelse dersom du ønsker å låne mer i annen bank til refinansiering, billån eller oppussing.

Søknad sendes til Boligetaten via post eller Min side på Bergen kommune sin nettside. 

Du må legge ved dokumentasjon på: 

 • Bekreftelse fra banken
 • Skatteoppgjør for forrige år
 • Siste lønnsslipp
 • Oppdatert verdivurdering bolig
 • Kostnadsoverslag for nødvendig utbedring 
 • Begrunnelse for søknaden.

Intrum As vil foreta selve nedkvitteringen/prioritetsvikelsen mot et gebyr. Dette gebyret må du betale.

Du kan ikke overføre lånet til en ny bolig i Bergen kommune. 

I utgangspunktet gis startlån til kjøp av bolig kun en gang. Unntak kan gjøres hvis størrelsen på husstanden har endret seg eller at helsesituasjonen har endret seg, slik at dagens bolig ikke lenger er egnet for husstanden.

Da må du søke om nytt startlån og de samme vilkårene vil gjelde som ved kjøp av bolig. Se www.husbanken.no/startlaan

Bergen kommune tilbyr ikke mellomfinansiering. Du må derfor søke banker om mellomfinansiering.

Har du ikke BankID og kan ikke få det?

Du eller din verge kan bruke skjema under for å søke om avdragsutsettelse:

For alle andre henvendelser kan post eller telefon benyttes. 

Medhjelper eller verge kan kontakte Boligetaten på telefon 5556 6576. 

Har du spørsmål om pålogging eller BankID, finner du mer informasjon på Norge.no. Du kan også kontakte brukerstøtte på tlf. 800 30 300 (Norge.no) eller se Husbanken sin nettside.

Søknad om avdragsutsettelse