Gå tilbake til:
Du er her:
Kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er en ordning for husstander som bor i en kommunal bolig eller i en bolig tildelt av Boligetaten og som har lave inntekter i forhold til husleien.

Dersom du ikke bor i en kommunalt tildelt bolig, kan du likevel søke om bostøtte fra Husbanken.

 

Kriterier og vilkår for søknad om kommunal bostøtte

Kommunal bostøtte er behovsprøvd. Dette betyr at opplysninger om husstandens størrelse, inntekt, formue og husleie danner grunnlaget for vedtaket.

Vi forutsetter at husstanden har utnyttet sitt inntektspotensial. Studenter må søke studielån og stipend.

Er du selvstendig næringsdrivende forutsetter vi at husstanden er selvforsørget, og bostøtte kan kun bli gitt for en begrenset periode. Husbanken har andre regler for bostøtte, så du kan ha rett på denne.

Inntekt

Alle pensjoner både offentlige og private, arbeidsinntekter, studielån, stipend, kontantstøtte og engangsstønad ved fødsel blir regnet som inntekt. Årsinntekten din finner du ved å gange brutto månedsinntekt med tolv.

Formue

Det blir beregnet et formuetillegg når formuen er over 50 000 kroner (enslige) og over 75 000 (par). Formuetillegget utgjør 10 prosent + (0,7 prosent per 1000 kroner) av formue over grensen. Har du for eksempel kr.25.000 over grensen vil det legges til kr.6875 pr år til inntekten din.

Boligetaten beregner hva du skal betale i egenandel ved å legge sammen årsinntekt og formuetillegg.

Beregningsgrunnlag (G= Folketrygdens grunnbeløp)

0-1,5 G  18 prosent
1,5-2 G  20 prosent
2-2,5 G  22 prosent
2,5-3 G  24 prosent
3-3,5 G  25 prosent
3,5 G-    28 prosent

Søknadsprosessen

Saksbehandler vil vurdere om søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger. Dersom det mangler opplysninger eller dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden kan behandles, vil du bli kontaktet.

Saksbehandlingstid

Søknader blir fortløpende behandlet. Det tar vanligvis mellom to og fire uker.

Informasjon om vedtaket

Når søknaden er behandlet, blir det gjort et vedtak. Du vil motta et vedtaksbrev med informasjon om hvor lenge vedtaket gjelder, beløp, egenandelen, og på hvilket grunnlag vedtaket er fattet. I tillegg vil du bli informert om dine muligheter til å klage på vedtaket.

Det blir vanligvis gjort vedtak for ett år av gangen. Dersom inntektssituasjonen din er usikker, kan vedtaksperioden bli kortere.

Husk å kontrollere opplysningene i vedtaket

Det er viktig at du kontrollerer at alle opplysninger er korrekte. Gi tilbakemelding til Boligetaten dersom du oppdager feil.

Verge / søkere uten BankID

Er du oppnevnt som verge og ikke kan sende inn elektronisk søknad, kan du bruke søknadssskjema under.

 

Hjelp til søknad

På linken under finner du en veiledning på hvordan du søker elektronisk om kommunal bostøtte.

Har du behov for hjelp til å søke elektronisk kan du møte i kundemottaket på Boligetaten. Da vil du få hjelp der. Husk å ta med elektronisk ID (bankID eller minID).

Retningslinjer

Bystyret fattet i sak 13/95 vedtak om gjennomføring av en ny husleie-og bostøtteordning for kommunens ordinære utleieboliger.

Regelverket er senere justert i bystyresak 147/97, sak 99/98 og i sak 419/01.

I Bystyresak 440/00 ble ordningen utvidet til å omfatte beboere i trygde- og serviceboliger og psykisk utviklingshemmede.

Justeringer av retningslinjene ble senest foretatt i bystyresak 279/17

 

Klage på vedtaket

Du har rett til å klage på vedtaket. Dette gjør du ved å sende en skriftlig klage. Du må begrunne og signere klagen før du sender den til Boligetaten. 

Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den sendt videre til klagenemnden for endelig behandling.

Klagefrist

Fristen for å klage er innen tre uker etter at du har mottatt vedtaksbrevet. Klagen kan bli avvist om den kommer etter at fristen har gått ut.

Dersom det er spesielle grunner til det, kan du søke om forlenget klagefrist. I så fall må du opplyse om årsaken til at du søker forlenget frist.

Meld fra om endringer

Hvis det skulle skje noen endringer som gjør at grunnlaget for beregningen av bostøtte blir endret, har du plikt til å melde fra til din saksbehandler i Boligetaten umiddelbart. Det kan være endringer i inntekt, formue eller størrelsen på husstanden. Er du i tvil, ta kontakt.

Dersom Boligetaten i ettertid blir kjent med at det har skjedd endringer som kan påvirke grunnlaget for bostøtten, vil det bli gjort et nytt vedtak som går tilbake til den datoen endringen skjedde. Det betyr at du risikerer å måtte betale tilbake differansen mellom gammel bostøtte og ny bostøtte.

Endring i husleie på boligen

Endring i husleie vil vanligvis ikke føre til endringer i egenandelen du skal betale. Når Boligetaten mottar informasjon om ny husleie vil vi automatisk gjøre et nytt vedtak og øke bostøtten uten at du trenger å søke på nytt.

Blir samordnet med bostøtte fra Husbanken

Søker du kommunal bostøtte, søker du også automatisk om bostøtte fra Husbanken. Når du signerer søknaden gir du fullmakt til at eventuell bostøtte fra Husbanken kan bli direkte trukket til Bergen kommune og avregnet mot kommunal bostøtte for samme måned.

Kommunal bostøtte blir gitt som fradrag i husleie, mens bostøtte fra Husbanken blir betalt ut etterskuddsvis. Skulle bostøtte fra Husbanken være høyere enn det som er innvilget i kommunal bostøtte, vil det overskytende bli utbetalt til søker.

Ofte stilte spørsmål

Spørmål: Kan jeg søke om kommunal bostøtte?

Svar: Alle som bor i en kommunal bolig eller bolig som er tildelt av Boligetaten kan søke bostøtte. Se under fanen for retningslinjer for mer informasjon

-----

Spørsmål: Egenandelen har gått opp, hvorfor må jeg betale mer enn før?

Svar: Vedtak om bostøtte fattes på grunnlag av inntekt, og selv mindre økninger i for eksempel trygd vil gi litt høyere egenandel. Dersom egenandelen er økt mye uten at du har hatt noen endringer i inntekt, kan det skyldes at bostøttevedtaket er utgått. Sjekk datoen på vedtaket ditt!

-----

Spørsmål: Når må jeg søke på nytt?

Svar: Når du har stabil inntekt fattes det vanligvis vedtak for 6 mnd eller 12 månder (pensjonister). Vi sender oftest en påminning når du må søke, men du kan når som helst gå inn å søke elektrisk om bostøtte. Sjekk på vedtaket ditt hvor lenge det varer!

Elektronisk søknad kommunal bostøtte