I borettslag og sameier har styret ansvar for å kartlegge hvilke ulykker som kan inntreffe. Styret skal sørge for tiltak som kan forebygge skader og redusere skadeomfanget.

I henhold til brannloven er styret definert som eier i borettslag og sameie, men beboerne har også ansvar.

Styret er ansvarlig for å sikre at brann- og elsikkerheten i bygningene er ivaretatt på en forskriftsmessig måte gjennom et internkontrollsystem. 
Se internkontrollforskriften og forskrift om brannforebygging.

Styret skal kjenne kravene til brannsikkerhet knyttet til bygningsmassen, samt ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr som skal oppdage brann, eller begrense konsekvensene av en brann. Styret har også ansvar for at beboerne er kjent med krav og egenskaper ved boligselskapets byggverk som har betydning for brannsikkerheten.

Omfanget og innholdet i internkontrollen skal tilpasses boligselskapets størrelse, aktiviteter og bygningsmessige forhold. 

Dette innebærer blant annet:

 • Å sørge for at alle boenheter har røykvarsler og slokkeutstyr i henhold til krav
 • Utarbeide klare branninstrukser
 • Utarbeide rutiner for kontroll og vedlikehold (for eksempel automatiske slokkeanlegg, røykvarslere/brannalarmanlegg, rømningsveier, branndører, brannskiller, fyringsanlegg og slokkeutstyr)
 • Gjennomføre risikovurdering (kartlegge farer og utfordringer og vurdere konsekvensene av disse)
 • Kjenne til krav til bygget
 • Kjenne til gjeldende regelverk
 • Sørge for at andelseiere får nødvendig informasjon
 • Lage ordensregler

 

 • Daglig ettersyn og tilrettelegge for kontroll og vedlikehold
 • Melde fra til styret ved feil og mangler
 • Generell aktsomhet
 • Innrette seg ved å for eksempel anskaffe komfyrvakt, se til at sprinklerhoder og detektorer ikke blokkeres og ikke blokkere rømningsveier
 • Ikke parkere på en måte som hindrer tilkomst for nødetater

Både styret og beboerne i et boligsameie har ansvar for at gass brukes lovlig og sikkert. For mer informasjon gå inn på DSB sin side om farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods og sikkerhverdag.no 

Brannvesenet får mange henvendelser vedrørende hva som er tillatt og ikke tillatt i garasjeanlegg. Det er styret i borettslag og sameier som skal utarbeide regler for bruk av garasjeanlegg.

Norsk brannvernforening har mye informasjon om dette temaet, her er et utdrag.

Lading av el-bil

Det er to måter å lade el-biler på. Med hjemmeladeboks (beregnet for bilen) eller med vanlig stikkontakt. Det anbefales å ha en ladeboks der du lader til vanlig. Dette er det sikreste og raskeste.

Om du lader med stikkontakt er det flere ting å tenke på:

 • Ha egen kurs, med jordfeilbryter B
 • Trekk alltid ut kabelen fra bilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig
 • Ha en kurv eller krok på veggen til oppheng av kabel slik at du avlaster ladeutstyret og unngår slitasje og skader
 • Følg alltid med på kontakten under lading. Varmgang kan forekomme

Lading av el-sykkel og el-sparkesykkel

 • Vær til stede mens batteriet lades og unngå lading om natta
 • Kjenn etter unormal varme
 • Bruk kun originaldeler når du skal lade
 • Lad batteriet på brannsikkert underlag og i god avstand fra brannfarlig materiell
 • Lad helst utendørs
 • Ved kuldegrader kan det være en fordel å lade innendørs, men da bør du ha røykvarsler i rommet der ladingen skjer
 • Ved lading innendørs: Sjekk at batteriet ikke har synlige skader før det tas inn.

Lading av elektriske artikler

Vi får stadig flere ladbare artikler i hjemmet, alt fra mobiler, nettbrett og pc, til ladbare verktøy, tannbørster og klokker. Som et forebyggende tiltak er det derfor viktig å skape gode vaner knyttet til lading. 

Husk ladevettreglene:

 1. Ha røykvarsler i rommet du lader i
 2. Lad når du er våken og til stede
 3. Les og følg produsentens bruksanvisning
 4. Bruk original lader
 5. Lad på et underlag som ikke lett antenner
 6. Ikke lad i senga
 7. Ikke lad i korridor eller trapperom. Disse må kunne brukes som fluktvei ved brann
 8. Bytt ut skadet utstyr
 9. Stopp lading dersom det kommer lyd eller lukt, eller om utstyret blir unormalt varmt
 10. Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ønsker du mer utfyllende informasjon om lading av elbiler og andre ladbare kjøretøy kan du gå inn på Norsk brannvernforening sine nettside.