Fra 1. januar 2024 er det nye gebyrregler for tilsyn med fyringsanlegget, brannsikkerheten og kontroll med feiebehovet i Bergen kommune. Her finner du oversikt over prisene.

Tilsynsgebyret er 435 kroner eks. mva. pr. år og dekker følgende: 

 • Tilsyn med fyringsanlegget (skorstein og ildsted) 
 • Kontroll med feiebehovet 
 • Tilsyn med personsikkerheten: 
  • røykvarslere 
  • slokkeutstyr 
  • fremkommelighet i rømningsveier 
 • Generell brannforebyggende informasjon

Gebyret blir likt for alle bruksenheter med minst ett aktivt røykløp. Gebyret kommer en gang i året, sammen med den kommunale avgiften.   

Feiegebyr er 1 042 kroner eks. mva. pr. time.
Den praktiske utførelsen av feiing gjennomføres på regning etter medgått tidsbruk.

Summen faktureres til alle brukseiere som bruker røykløpet, det vil si de som har et ildsted knyttet til røykløpet. Feiegebyret blir fakturert sammen med de kommunale avgiftene i etterkant av gjennomført feiing. 

Tilsyn med fyringsanlegg, brannsikkerheten og kontroll med feiebehovet gjennomføres risikobasert.  

På tilsyn må brannforebyggeren (feieren) vurdere feiebehovet ut fra flere forhold. Vurderingen gjøres med observasjoner og i samtale med eier og baserer seg blant annet på hvor ofte ildstedet brukes, type brensel, skorstein, fyringsmønster, forbrenningsluft, mengde- og type sot.  

Hvor ofte vi avdekker behov for feiing hos deg vil avhenge av om du har et rentbrennende ildsted, bruker tørr ved og riktig trekk. Alle disse momentene er med på å skape rett forbrenning og «ren» skorstein, slik at feiing ikke trengs så ofte. 

Fyring i rentbrennende ildsted med en stålskorstein skaper sjeldnere besøk fra oss, da den kombinasjonen skaper minst sot i skorstein. Mens fyring i et ikke-rentbrennende ildsted med en teglskorstein, trenger oftere feiing. Når tilsynet avdekker behov for feiing, vil feiing bli gjennomført etter nærmere avtale med eier. 

Du kan forvente at våre aktiviteter gjennomføres hos deg så ofte som nødvendig ut fra vår kartlagte risikomodell. 

Vi gjennomfører tilsyn med fyringsanlegget og brannsikkerheten i ditt hjem, herunder brannvarsling, slokkemateriell og fremkommelighet i rømningsveier. 

I forbindelse med tilsyn gjennomfører vi kontroll med feiebehovet. Vi følger opp med feiing av røykkanaler (skorstein) som har behov og ser til at det ikke brukes mineralolje til fyring. 

 • Vi gjennomfører brannforebyggende motivasjons- og informasjonstiltak og bistår med veiledning dersom du får problemer med fyringsanlegget ditt. 
 • Vi gjennomfører kontroll etter brann- eller eksplosjon i fyringsanlegg. 
 • Vi skal være fleksible og i størst mulig grad tilpasse avtaler til dine behov. 
 • Vi dokumenterer utført arbeid. Vi registrerer informasjon om ditt fyringsanlegg og tar vare på dokumentasjon som vi mottar knyttet til dette. 
 • Vi har en innsynsportal hvor du kan se hvilke opplysninger vi har registrert på din eiendom. 
 • Vi har moderne utstyr, kjøretøy og datateknologi slik at vi kan utføre alle nødvendige oppdrag. 
 • Vi tar din og vår egen sikkerhet på alvor. Vi samarbeider med relevante aktører om helse, miljø og sikkerhet, som Klimaetaten, Arbeidstilsynet, Byggesak og varmebransjen.