Feier fra Bergen brannvesen

Alle som har et registrert ildsted, mottar feie- og tilsynstjenester. Ved feiing fjernes sot og bek fra skorsteinen. Dette reduserer brannfaren. Når vi er på tilsyn hos deg, vurderer vi også feiebehovet for skorsteinen din. Dette gjelder også fritidsboliger.  

Bergen brannvesen utfører feiing og tilsyn. Vi går alltid uniformert og bærer synlig ID-kort. Tilsyn med fyringsanlegg, brannsikkerheten og kontroll med feiebehovet gjennomføres risikobasert.  

På tilsyn må brannforebyggeren vurdere feiebehovet ut fra flere forhold. Vurderingen gjøres med observasjoner og i samtale med eier og baserer seg blant annet på hvor ofte ildstedet brukes, type brensel, skorstein, fyringsmønster, forbrenningsluft, mengde- og type sot.  

Hvor ofte vi avdekker behov for feiing hos deg vil avhenge av om du har et rentbrennende ildsted, bruker tørr ved og riktig trekk. Alle disse momentene er med på å skape rett forbrenning og «ren» skorstein, slik at feiing ikke trengs så ofte. 

Fyring i rentbrennende ildsted med en stålskorstein skaper sjeldnere besøk fra oss, da den kombinasjonen skaper minst sot i skorstein. Mens fyring i et ikke-rentbrennende ildsted med en teglskorstein, trenger oftere feiing. Når tilsynet avdekker behov for feiing, vil feiing bli gjennomført etter nærmere avtale med eier. 

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Hvis du har fått varsel på sms, kan du svare med melding. Har du fått varsel per brev, kan du bruke telefonnummer eller e-postadressen som er oppgitt i varselet.

Hvis du er usikker på om varsel på SMS er sendt fra oss kan du sjekke at nummeret er oppgitt som 59 44 10 41.

Får du ikke varsel på sms? Du kan oppdatere dine kontaktopplysninger i det offentlige kontakt- og reservasjonsregisteret ved å gå inn på www.norge.no og velge "oppdater kontaktinformasjon". 

Hvis tidspunktet ikke passer, kan du gjøre ny avtale. Bruk telefonnummeret som er oppgitt i varselet.

Du må ha registrert ildstedet ditt for å motta tjenesten. Har du ikke mottatt varsel fra oss kan det være at ditt ildsted ikke er registrert. Da må du melde fra via dette skjemaet. Det gjelder også dersom du har installert et nytt ildsted.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke telefonnummeret som er oppgitt i varselet, kan du ringe 53 03 00 00 og be om å bli satt over til feie- og tilsynstjenester i private boliger.

Du kan også sende e-post til: brannforebyggende@bergen.kommune.no

Kartlegging av skorsteinsbranner viser at risikoene er overrepresentert ved vedfyring i et ikke rentbrennende ildsted i en teglsteinskorstein. Forholdet øker proporsjonalt i forhold til hverandre.

Basert på risiko og nøkkeltall fra kartleggingen er det utarbeidet en risikomatrise ut fra type skorstein og brensel: