Særskilt tilsyn

Et tilsyn er et møte mellom brannvesenet og eier eller virksomhet. Tema for møtet er det systematiske brannforebyggende arbeidet i bygget. Brannvesenet sjekker at både eiere og virksomheter oppfyller sine forpliktelser om å forebygge og begrense skadene av brann.

Bergen brannvesen skal registrere og føre tilsyn med bygninger og områder som defineres som særskilte brannobjekter. Dette er ulike bygninger/områder som har en større risiko for brann eller der konsekvensene av brann kan bli særlig stor, for eksempel skoler, restauranter, sykehus, hotell, kirker, forsamlingslokaler, kulturhistoriske bygg, enkelte industriområder osv. 

Eiere og brukere (i hovedsak virksomheter) av slike bygg blir kontaktet av brannvesenet for å avtale tilsyn.

Etter tilsynet utarbeider brannvesenet en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten beskriver tema som ble tatt opp på tilsynet, samt forbedringspunkter og eventuelle brudd på lov eller forskrift (avvik). Den gir også frist for tilbakemelding på hvordan eier og virksomheter skal rette avvikene.

Avvik:

  • Feil bruk av bygget
  • Feil på sikkerhetsinstallasjoner, som for eksempel brannalarmanlegg, slokkeutstyr, nødlyssystem, rømningsdører

  • Avvik i HMS-systemet, for eksempel manglende instrukser, planer, øvelser og opplæring innen brannsikkerhet

  • Manglende rutiner for samarbeid om brannsikkerhet mellom eier og virksomhet

Rapporten blir fulgt opp av brannvesenet for å sikre at avvik blir rettet. Brannvesenet kan, om nødvendig, ta i bruk de tvangsmidler som loven gir adgang til, herunder stenging eller tvangsmulkt.