Fyrverkeri Tom Kjøde

For å drive handel med pyroteknisk vare (fyrverkeri) må du søke tillatelse fra brannvesenet. De som får tillatelse kan videreselge fyrverkeri kl. II og III til forbruker.

Lover

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven)

Forskrifter

Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen

Vedtak kan påklages etter forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 17 - 4. Klagefristen er 3 uker fra mottagelsen av vedtaket. Eventuell klage rettes til Klagenemnda i Bergen og sendes brannsjefen.

De som allerede driver handelsvirksomhet fra fast utsalgssted og som i tillegg ønsker å videreselge fyrverkeri klasse II og III til forbruker.

  • kunne fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret
  • ha ansatt en ansvarshavende (særskilt utpekt person) med gyldig kompetansebevis.
  • søke innen 1. mai inneværende år.

Etter fristens utløp vil samtlige søknader behandles fortløpende.
 

I kommunene Bergen, Osterøy, Samnanger og Vaksdal er salgsperioden begrenset til 30. og 31. desember. Dersom den 30. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 31. desember. Dersom den 31. faller på en søndag, gjelder tillatelsen for 29. og 30. desember.

Tillatelse til handel med pyroteknisk vare