Meddommer

Fristen for å søke om å bli meddommer har gått ut, men det er mulig vi etter bystyrets oppnevning den 19. juni trenger flere meddommere. 

Det vil i så fall bli annonsert på vår nettside til høsten. Vi oppfordrer deg til å følge med her om du da fremdeles er interessert.

 

Vervet er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre dette. Hvis man taper arbeidsfortjeneste gis det erstatning for dette.

Vervet som meddommer i Bergen tingrett, Gulating lagmannsrett og jordskifteretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere.  Utvalgene skal bestå 
av like mange kvinner og menn, og de skal ha en allsidig sammensetning slik at de best mulig representerer alle deler av befolkningen.

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er at

  • du er folkeregistrert i Bergen kommune
  • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 1.1.2025
  • du snakker og forstår norsk
  • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene
  • du har plettfri vandel
  • du kan blant annet ikke jobbe i politiet, kriminalomsorgen, domstolene, Justisdepartementet, påtalemyndigheten, Politihøgskolen eller Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen)
  • heller ikke studenter ved Politihøgskolen og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS (tidligere Fengselsskolen) kan bli meddommere
  • du kan ikke være praktiserende advokat eller advokatfullmektig
  • du kan ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene
  • du må være personlig egnet til oppgaven (må kunne følge forhandlingene i retten, forstå de problemstillinger saken reiser, ta stilling til problemstillingene og gi uttrykk for ditt syn)

Du trenger ingen juridisk bakgrunn eller andre kvalifikasjoner for vervet.

I tillegg til de generelle kravene, stilles det et særlig krav om at jordskiftemeddommere skal være «kunnige i saker som jordskifteretten […] til vanleg har». Med «kunnig» menes det at meddommerne har kjennskap til eller vet noe om det saken gjelder. 

I tillegg skal Bergen kommune også fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Dette er et felles utvalg til lagmannsretten, tingrettene og jordskifterettene. Valgperioden er den samme som for meddommere; 2025 – 2028. Fylkestinget velger nye skjønnsmedlemmer innen 15. oktober 2024. Den øvre aldersgrensen på 70 år i domstolloven § 70 annet ledd gjelder ikke for skjønnsmedlemmer

Det er Bergen bystyre som velger meddommere, saken vil bli satt på sakskartet medio 2024.

Oppstart for nye periode er 1. januar 2025

Her finner du mer informasjon om det å være meddommer:

https://www.domstol.no/no/meddommer/

Hva vil det si å være meddommer? (youtube.com)

Søknad om å bli meddommer