Hvis du ikke er fornøyd med oppfølgingen du har fått fra barnevernet, har du rett til å klage. Det er Statsforvalteren som er klageinstans og tilsynsmyndighet for barneverntjenesten. Vedtak fra Barneverns- og helsenemnda kan du klage videre til tingretten. 

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage helt på egenhånd.  Du kan si din mening om det barnevernet gjør, sånn at det kan bli bedre. Det gjelder uansett om du bor hjemme, i fosterhjem eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du mener ikke er riktig.  

 På denne siden kan du se eksempler på hva andre barn har klaget på. Her finner du også lenke til skjema der du selv kan si ifra og be om hjelp. 

Hvis du trenger hjelp med en gang, kan du ringe Alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har fått fra barnevernstjenesten kan du klage på det. De fleste som klager på barnevernet, er barn eller foreldre som opplever at de ikke har fått det hjelpetiltaket de ønsker. 

Vedtaksbrevet skal ha opplysninger om at du har rett til å klage, klagefrist, klageinstans og hvor du skal sende klagen. Barnevernstjenesten som har skrevet vedtaket har plikt til å veilede deg til hva du skal gjøre når du vil klage. 

Du har rett til innsyn i dokumentene i saken din. Du kan fremsette innsynskravet til samme sted som du framsetter klagen, både før, etter og samtidig med at du klager. 

Hvem kan klage

Det er hovedsakelig personer som er part i saken som har rett til å klage på enkeltvedtak. Andre kan klage på dine vegne, men da må de ha fullmakt fra deg.  

Slik gjør du det:  

Klagen skal være skriftlig. Du må gi en begrunnelse for hvorfor du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Beskriv hva du er misfornøyd med, og forklar hva du mener er feil, og hvorfor du mener det er feil.  

Barnevernstjenesten kan skrive ned klagen for deg dersom du fremlegger den muntlig, og få din signatur på den. 

Du skal sende klagen til den barnevernstjenesten som har skrevet vedtaket. De vil vurdere klagen din. Hvis de er enige med deg kan de gjøre om på vedtaket. Hvis de ikke er enige med deg sender de klagen videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren kan gjøre et endelig vedtak, eller oppheve barneverntjenesten sitt vedtak, og bestemme at barneverntjenesten skal behandle saken din på nytt. 

Hvis du er misfornøyd med måten barnevernstjenesten har behandlet saken din på, kan du klage på det.  

 Noen eksempler på hva du kan klage på er: 

  • faglig uforsvarlig behandling 
  • manglende kommunikasjon som fører til uforsvarlig resultat 
  • systematiske saksbehandlingsfeil 
  • barnet har ikke blitt hørt 
  • manglende informasjon 

Slik gjør du det: 

Du skal sende klagen til den barnevernstjenesten som klagen gjelder. De vil vurdere klagen din. Hvis de er enige med deg kan de gjøre nødvendige endringer i saksbehandlingen. Hvis de ikke er enige med deg sender de klagen videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren vil da vurdere å opprette tilsynssak, der de vil undersøke om barnevernstjenesten har brutt barnevernsloven eller forvaltningsloven. 

Klagen skal inneholde informasjon om tjenesten du klager på, med så detaljert informasjon om personer og avdelinger som mulig. På nettsiden til Statsforvalteren finner du nyttig informasjon om tilsynssaker og hva en slik klage skal inneholde.  

Du kan sende klagen din direkte til Statsforvalteren, uten først å sende den til barnevernstjenesten det gjelder. Da kan du bruke meldingsfunksjonen på nettsiden til Statsforvalteren. Dette er en sikker løsning med innlogging via ID-porten, slik at dine personopplysninger blir beskyttet. 

Du kan også sende klagen som brevpost. Unngå å sende personlige opplysninger i e-post. 

Kontaktinformasjon til Statsforvalteren i Vestland: 

Nettside: Statsforvalteren.no > Klage til Statsforvalteren 
Telefon: 57 64 30 00 
E-post: sfvlpost@statsforvalteren.no 

Postadresse: 
Statsforvaltaren i Vestland 
Statens hus 
Njøsavegen 2  
6863 Leikanger 

Barn og ungdom på barnevernsinstitusjoner skal få forsvarlig omsorg og god behandling, og bli behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet.  

Barn og unge som mener de ikke blir behandlet rett, for eksempel at de blir utsatt for tvang på en barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvalteren. 

Barn og unge kan selv sende klage via meldingsfunksjonen på Statsforvalterens nettside, eller i brevpost.  

Unngå å sende personlige opplysninger i e-post. 

Kontaktinformasjon til Statsforvalteren i Vestland: 

Nettside: Statsforvalteren.no > Klage til Statsforvalteren 
Telefon: 57 64 30 00 
E-post: sfvlpost@statsforvalteren.no 

Postadresse: 
Statsforvaltaren i Vestland 
Statens hus 
Njøsavegen 2  
6863 Leikanger 

 

Barneverntjenester

Barnevernsloven § 12-9  Klage til statsforvalteren over barnevernstjenestens og barne-, ungdoms- og familieetatens vedtak. 

Også avgjørelse om individuell plan etter § 15-10 kan påklages til statsforvalteren. 

De private partene kan påklage akuttvedtak etter § 4-2 første og annet ledd, § 4-4 og § 4-5 og vedtak om midlertidig flytteforbud etter § 4-3. Klagen fremsettes direkte for nemnda.

Forvaltningsloven §§ 16 – 19 (innsyn og kontradiksjon)

Barnevernsloven § 14-25  jamfør tvisteloven kapittel 36 .   De private partene eller kommunen kan bringe nemndas vedtak inn for tingretten for rettslig prøving etter reglene i tvisteloven kapittel 36. For barns adgang til å kreve rettslig prøving gjelder § 12-3, barns partsrettigheter