Alle barn som bor i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem i Bergen skal ha en tilsynsperson, som ser til at barnet har det bra og blir ivaretatt i fosterhjemmet.  Tilsynspersonene skal også sørge for at barnets erfaringer og synspunkter formidles til barnevernet.

Tilsynspersonen skal være uavhengig fra barneverntjenesten, fosterforeldrene og barnets foreldre. I Bergen kommune er det helsesykepleiere ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten og Utekontakten som fører tilsyn med fosterhjem.

Den som har tilsynsansvar skal besøke barnet minst fire ganger i året, og skrive rapport etter hvert besøk.

Når gjentatte tilsyn slår fast at barnet har det godt i fosterhjemmet, kan barnevernet redusere antall besøk til to ganger i året. Da må barnet være over 15 år, ha bodd i fosterhjemmet i mer enn to år og selv være enig i avgjørelsen. 
 

Barnevernet skal orientere både barnet og fosterforeldrene om hvem som er oppnevnt som tilsynsperson. Barnet skal vite at tilsynspersonen også kan kontaktes utenom besøkene, hvis det er spørsmål eller eventuelle problemer med barneverntjenesten eller fosterhjemmet.

Barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal få anledning til å uttale seg. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

Når det er fattet vedtak om at et barn skal bo i fosterhjem, beredskapshjem eller familiehjem, utnevner kommunen en tilsynsperson. 

Avdelingsleder Alice Myren: 40 80 28 58