Tverretatlig operativt team (TOT) for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, tilbyr tverrfaglige konsultasjoner når det er bekymring for at personer utsettes for negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold. 

 

Det tverretatlige operative teamet(TOT) koordineres av Utekontakten og består av representanter fra Bergen kommune, Vest politidistrikt og RVTS Vest. 

Teamet tilbyr tverrfaglige konsultasjoner når det er bekymring for at personer utsettes for negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold. Ved akutte saker, arbeider teamet operativt og koordinerer hjelpetiltak som igangsettes. Utekontakten har mulighet til å igangsette miljøterapeutisk oppfølging ved behov.  

 

Målgruppen for tiltaket er personer i alle aldre og i alle deler av befolkningen som utsettes, eller står i fare for å utsettes, for negativ sosial kontroll og/eller æresrelatert vold. 

Negativ sosial kontroll kan defineres som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Dette gjelder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen identitet, kropp og seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter, religion, påkledning, utdannelse, jobb, kjæreste og ektefelle, og til å be om helsehjelp. I vurderingen av om et handlingsmønster utgjør negativ sosial kontroll, skal det tas hensyn til den kontrollerte partens alder og utvikling, samt til prinsippet om barnets beste. 

For mer informasjon om fenomenet, se IMDis nettsider. 

 

 

Både offentlige og eksterne aktører kan melde inn henvendelser.

Ved behov for mer informasjon, drøfte eller melde inn saker kan en kontakte Cecilie Nilsenpå telefon 409 03 810 eller epost, Cecilie.Nilsen@bergen.kommune.no