Dersom du har økonomiske utfordringer på grunn av sykdom og behandling, finnes det gode støtteordninger for deg og dine pårørende. Her kan du få en oversikt.

Sykehuset har sosionomtjeneste som du kan bli henvist til dersom du er tilknyttet en avdeling her. Vi i kreftkoordinatortjenesten kan også gi råd eller hjelp til utfylling av skjema. Du kan også ta kontakt med Kreftforeningen lokalt eller sentralt dersom du har spørsmål.

Det er mulig å søke om økonomisk støtte hos Kreftforeningen. Beløpene varierer fra 3000 til 20 000 kroner og er avhengig av husstandens størrelse og økonomiske behov. Støtten er en engangsbevilgning og er skattepliktig. Det stilles imidlertid noen kriterier for å kunne søke:

  • Du må være under behandling, rehabilitering eller ha omfattende senfølger etter sykdom og behandling.
  • Støtte til etterlatte gis unntaksvis.
  • Det kan også søkes støtte til voksne og barn fra opprettede legater og minnefond.

Les om økonomisk støtte og se søknadsskjema på kreftforeningen.no

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til innbyggerne. Du kan bestille time til rådgivning på NAV eller ta kontakt via chat, facebook og twitter.
Les om NAV på nav.no

Økonomirådstelefonen
Dersom du har betalingsproblemer eller ønsker hjelp til å få oversikt over økonomien din kan du ta ringe 800 45 353 eller sende e-post til 800gjeldnav.no

Sykepenger
Arbeidstakere med kronisk eller langvarig sykdom som medfører risiko for stort sykefravær, eller en sykdom som medfører økt risiko for hyppige fravær i en begrenset periode, kan søke om at NAV dekker sykepenger.
Les om sykepenger på nav.no

Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Hvis du mottar sykepenger og sykepengeåret er i ferd med å gå ut, kan AAP være en aktuell ytelse. Du går ikke automatisk over på AAP, men må selv søke om dette hvis du fortsatt er syk. Full AAP utgjør 66 prosent av inntektsgrunnlaget ditt. Grunnlaget fastsettes blant annet på bakgrunn av tidligere inntekt, og om du har barn. For å ha rett til AAP må arbeidsevnen din være redusert med minst 50 prosent.
Les om arbeidsavklaringspenger på nav.no

Studenter og arbeidsavklaringspenger
Er du over 18 år og har avsluttet studier på grunn av sykdom eller skade, eller har behov for behandling for sykdom for å gjenoppta studiene, kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger fra NAV. I reglene for rett til arbeidsavklaringspenger finnes det en studentbestemmelse som gir unntak fra vilkåret om at du skal vurderes i forhold til ethvert arbeid. Denne bestemmelsen betyr at du kan få arbeidsavklaringspenger i en periode der du er under aktiv behandling slik at du skal kunne gjenoppta en avbrutt studie.
Les om studier og erstatning på dinerstatning.no

Uføretrygd
Uføretrygd skal sikre inntekt for personer som har fått sin inntektsevne varig nedsatt på grunn av sykdom eller skade. Det er inntekten de siste årene før du ble syk som brukes til å beregne uføretrygden. Du kan i tillegg til uføretrygd fra folketrygden ha rett til uføreytelse fra en tjenestepensjonsordning, som for eksempel Statens Pensjonskasse (SPK) eller Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Les om uføretrygd på nav.no

Grunnstønad
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller medfødte feil og misdannelser (lyte). Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter, men til utgifter som er stadig tilbakevendende. Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i 2-3 år eller mer grunnet den medisinske tilstanden.
Les om grunnstønad på nav.no

Hjelpestønad
Du kan få hjelpestønad dersom du har et særskilt behov for pleie og tilsyn på grunn av sykdom, skade eller en medfødt funksjonshemning.
Les om hjelpestønad på nav.no

Omsorgsstønad (omsorgslønn)
Hvis du har særlig tyngende omsorgsarbeid og utfører oppgaver som ellers måtte vært utført av kommunen, kan du få omsorgslønn. Omsorgslønn skal gjøre det mulig for private omsorgspersoner å opprettholde omsorgsarbeidet for sine nærmeste. Hvis du har behov for omsorgslønn, kan du søke kommunen om dette.
Vi gjør oppmerksom på at fra 1. oktober 2017 vil omsorgslønn skifte navn til omsorgsstønad.
Les om omsorgsstønad på nav.no

Pleiepenger
Pleiepenger skal erstatte arbeidsinntekt når du pleier en nærstående i livets sluttfase. Det er en forutsetning at den pleietrengende bor hjemme, enten i sitt eget eller i hjemmet til den som søker om pleiepenger. Retten til pleiepenger opphører hvis den pleietrengende legges inn på institusjon eller dør.
Les om pleiepenger på nav.no

Les om pleiepenger for pleie av sykt barn på nav.no

Stønad ved godkjent yrkesskade/yrkessykdom
Yrkesskade defineres som personskade, sykdom eller dødsfall som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom, dersom den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.
Les om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no

Helfo kan gi full dekning av utgifter til legehjelp, poliklinikk, røntgen, tannlegehjelp og fysikalsk behandling ved yrkesskade. Du kan også få refundert utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver, oljer og hensiktsmessige hjelpemidler (briller). Forutsetningen er at NAV har godkjent yrkesskaden din. Vær oppmerksom på at folketrygden kun refunderer utgifter du har hatt hos behandlere med avtale om driftstilskudd. Dette gjelder også ved godkjent yrkesskade.
Les om rett til helsehjelp ved yrkesskade på helsenorge.no

Menerstatning (Yrkesskadeerstatning)
Folketrygdens menerstatning ved yrkesskade skal gi kompensasjon for varige ulemper av ikke-økonomisk art som følge av yrkesskade/ yrkessykdom som er godkjent etter folketrygdloven.
Les om menerstatning på nav.no

Helfo (opprinnelig Helseøkonomiforvaltningen) er Helsedirektoratets ytre etat, og forvalter årlig om lag 42 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Les om refusjon og støtteordninger på helsenorge.no