Det finnes mange begreper innenfor spesialisthelsetjenesten som det for kreftrammede og pårørende kan være lurt å vite om. Under har vi samlet de viktigste. Vi har også laget en oversikt over relevante tjenester og tilbud ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS).

Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo. Vær oppmerksom på at det finnes unntak fra retten til å velge behandlingssted.
Les om fritt behandlingsvalg på helsenorge.no

Les om dine rettigheter i sykehus- og spesialisthelsetjenesten på helse-norge.no

Et pakkeforløp beskriver et standardisert pasientforløp. Pakkeforløpet starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Pakkeforløpet omfatter: utredning, initial behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall. Hvert enkelt pakkeforløp inneholder frister for utredning, diagnostikk og behandling. En forløpskoordinator vil ha den kontinuerlige kontakten med pasienten fra diagnostisering frem til start av behandling. Du kan kontakte forløpskoordinator om praktiske spørsmål rundt utredningen, timer og lignende.
Les om pakkeforløp for kreft på helsenorge.no

Se oversikt over forløpskoordinatorer på helse-bergen.no

Alle som er pasienter ved et av sykehusene i Helse Vest kan nå logge inn på helsenorge.no og få tilgang til en rekke digitale helsetjenester. Her kan du blant annet få oversikt over timeavtaler, henvisninger og lese dine journalnotat på nett.
Les om Vestlandspasienten på helse-vest.no

I løpet av 2016 har alle pasienter over 16 år fått innsyn i sykehusjournalen sin på nett.
Les om rettigheter, valg og muligheter på helse-bergen.no

Pasienter med alvorlig og uavklarte tilstander under tverrfaglig utredning, eller ved tverrfaglig behandling og oppfølging har lovfestet krav på kontaktlege. Kontaktlegen kommer i tillegg til det ordinære behandlingsapparatet med pasientansvarlig lege. Ordningen med kontaktlege har som mål å bedre kvaliteten i pasientbehandlingen. Kontaktlegen har det faglige ansvaret for at pasienten får et helhetlig behandlingsløp så lenge han eller hun er innlagt, eller går til oppfølging, ved sykehuset.
Les om kontaktlege på helse-bergen.no

Alle nordmenn med fødselsnummer har fått en kjernejournal, med unntak av de som har reservert seg mot det. Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din. Kjernejournalen erstatter ikke journaler hos fastlege eller sykehus, men er et helseregister som kommer i tillegg til dem. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal.
Les om kjernejournal på helsenorge.no

Kontakt ditt lokale pasientreisekontor i god tid for hjelp med reiseplanlegging. Hovedregelen er at du får dekket billigste reisemåte med rutegående transport til og fra nærmeste behandlingssted. Avstanden må være minst ti kilometer, og reisen må koste mer enn lokal minstetakst. Ved de fleste pasientreiser må du betale egenandel. Personer med frikort, barn under 16 år og nødvendig ledsager (må dokumenteres av behandler) skal ikke betale egenandel.
Les om pasientreiser på helsenorge.no

Les om støtte til reise- og oppholdsutgifter på kreftforeningen.no

Dersom en pasient er på sykehuset i syv dager eller mer, kan pasienten / pårørende få kjøpe et 1- eller 2- ukers parkeringskort til kr 350,- per uke. En kan få inntil tre kort samtidig til hver pasient. Video om fremgangsmåte finner du under fanen "Langtidspasientar og pårørande" på helse-bergen sine sider.
Det er avdelingen der pasienten er innlagt som må gi attestasjon om dette på eget skjema.
Les om parkering og takster på helse-bergen.no

Klinisk forskningspost er spesielt utformet for å gjennomføre tidligfase utprøving av nye legemiddel og medisinsk teknologi. På forskingsposten vil både legemiddel, utstyr og ny teknologi bli utprøvd på mennesker. De som deltar i studiene kan være personer som får behandling ved HUS eller friske forsøkspersoner som ønsker å delta i en forskingsstudie. Det finnes også en klinisk forskningspost for barn.
Les om Klinisk forsøkspost for voksne på helse-bergen.no

Les om Klinisk forsøkspost for barn på helse-bergen.no

Les om kliniske studier på helsenorge.no

Se oversikt over kliniske studier i norden på nordforsk.org

Sykehusapoteket i Bergen finner du i 0. etasje i sentralblokken på Haukeland universitetssjukehus. Apoteket tilbyr et bredt sortiment av medisiner, sykepleieartikler og andre apotekvarer. Du kan også bestille klargjøring av medisinene dine så du slipper å vente når du skal på apoteket.
Les om sykehusapoteket på sjukehusapoteka-vest.no

Les om klargjøring av medisiner på sjukehusapoteka-vest.no 

Haukeland frisør holder til i 3. etasje i Sentralblokken. Frisørsalongen er åpen for pasienter, pårørende, ansatte og andre. Tilrettelagt for rullestolbrukere. Frisørsalongen har eget parykkstudio. Dersom det er vanskelig å komme til salongen, kommer de til deg.
Les om TOPS Apollo senter på helse-bergen.no

Parykkspesialisten er en avdeling hos Studio Stella Polaris og har lokaler i Damsgårdsveien 50. Her finnes et stort utvalg av parykker og hodeplagg for både kvinner, menn og barn. Butikken har også velværeavdeling, der du kan få make-up, manikyr. Det tilbys også medisinsk tatovering av øyenbryn og areola. Produktene som benyttes er giftfrie.
Les om parykkspesialisten på parykkspesialisten.no

Vardesenteret er et samarbeid mellom Helse – Bergen og Kreftforeningen. De er nå flyttet inn i nye lokaler i Ibsensgate 118.
På Vardesenteret får du råd og veiledning. Du kan også oppleve sosialt samvær med personer som er i samme situasjon som deg selv. Stedet tilbyr en rekke kurs og aktiviteter, samtalegruppe og temamøter. Vardesenteret kan også tilby samtale med ernæringsfysiolog og juridisk tjeneste. Det arrangeres en rekke kurs i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og Kreftsenter for opplæring og rehabilitering. Disse kursene krever henvisning fra lege. Kreftkoordinator fra Bergen kommune er til stede på Vardesenteret hver mandag klokken 09.00 - 14.00.
Les om Vardesenteret på helse-bergen.no

 

 

Fotnoten er Kreftavdelingens magasin for pasienter og pårørende. Her får du blant annet oppdatering på det siste innen kreftforskning.
Les om Fotnoten på helse-bergen.no

Alle pasienter skal ha en egen, behandlingsansvarlig lege. Pasientansvarlig lege skal ha samordningsfunksjon for behandling av pasienten og skal være det faste medisinsk-faglige kontaktpunktet for pasienten under oppholdet.
Les om Kreft legetjenesten på helse-bergen.no

LIS-legen er den behandlingsansvarlige legens forlengede arm ut i avdelingen, som sammen med sykepleiere, hjelpepleiere og annet helsepersonell har den daglige kontakten med pasienten. LIS-legene har tjeneste ved de ulike sengepostene og seksjonene og roterer mellom seksjonene med 4-6 måneders mellomrom.

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk ved Haukeland Universitetssjukehus (HUS) er Vestlandets regionale kreftavdeling med ansvar for de fleste former for avansert ikke-kirurgisk kreftbehandling i Helse Vest.
Les om Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk på helse-bergen.no

Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk er delt inn i flere underavdelinger. Sengepostene administrerer gitte diagnoser. I tillegg finnes poliklinikk og stråleterapiavdeling:

Lærings- og mestringssenteret i Bergen er en møteplass for pasienter, deres pårørende, helsepersonell og pasientorganisasjoner og holder til i 4. etasje i Ulriksdal Helsepark. LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få informasjon og kunnskap, og at de skal få hjelp til å håndtere og mestre langvarig sykdom og endringer i helsen sin.
Les om Lærings- og mestringssenteret på helse-bergen.no

Medikamentell kreftbehandling blir også gitt ved flere andre avdelinger ved HUS, som lungeavdelingen, kvinneklinikken, hematologisk avdeling og barneklinikken.
Se oversikt over ulike avdelinger på Haukeland på helse-bergen.no

Brystdiagnostisk senter har ansvar for det offentlige mammografiprogrammet i Hordaland i regi av Kreftregisteret. Mammografiscreening foregår i nye lokaler i Solheimsgaten 23 b, 2. etasje, inngang B ved Danmarksplass. Klinisk mammografi skjer i lokalene på Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Les om Brystdiagnostisk senter på helse-bergen.no

Medisinsk-genetiske tjenester omfatter utredning, rettledning og diagnostikk av pasienter og deres familier ved mistanke om genetisk sjukdom.
Les om Medisinsk genetikk og molekylærmedisin her på helse-bergen.no

Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF.Sykehuset tilbyr spesialisthelsetjenester innen indremedisin, kirurgi, ortopedi og radiologi med tilhørende poliklinisk aktivitet. HDS har også spesialkompetanse innen geriatri og regionsfunksjon innen lindrende behandling (Sunniva senter). Sykehuset har øyeblikkelig hjelp funksjon innen indremedisin og kirurgi, og er lokalsykehus for bydelene Åsane, Arna, og Bergenhus, samt Samnanger og kommunene i Nordhordland.
Les om Haraldsplass Diakonale Sykehus på haraldsplass.no

Haraldsplass Samtalesenter er et sted for mennesker som opplever større utfordringer i livet enn det de ønsker å håndtere alene. De har fagfolk som tilbyr samtale, enten individuelt, i par eller grupper. Det arrangeres også kurs for bedrifter, kirkesamfunn og organisasjoner. Samtalesenteret har ingen ventetid og skriver ikke journal.
Haraldsplass Samtalesenter er en ideell virksomhet og mottar ikke økonomisk støtte. Det tas derfor betaling på kr 795,- for privatpersoner og kr 850,- for bedrifter. Det er mulig å søke om redusert pris hvis økonomi er et hinder for å søke hjelp.
Les om Haraldsplass Samtalesenter på haraldsplass.org

God ernæring er en forutsetning for god helse. Et godt kosthold har mye å si i forebygging og behandling av en rekke sykdommer. Avdeling for klinisk ernæring er en intern tjeneste som tar imot henvisninger for individuell vurdering av ernæringsstatus, næringsinntak og for kostbehandling. Det er særlig fokus på forebygging og behandling av sykdomsrelatert underernæring. Pasienter utenfor sykehuset kan ta kontakt på informasjonstelefon 55 97 38 32 mandag - fredag kl. 09.00 -10.00.
Les om Avdeling for klinisk ernæring på helse-bergen.no

Kreftforeningen låner ut bil til kreftpasienter og deres pårørende ved Haukeland Universitetssykehus. Ta kontakt med Haukeland Hotell, på tlf. 55 20 92 00, for reservasjon.
Les om rosa bil på helse-bergen.no 

Sykdom og skader kan føre med seg praktiske og personlige utfordringer som det kan være vanskelig å håndtere. Situasjonen du står i kan utløse retter i forhold til hjelpeapparatet. En sosionom kan gi støtte, rettledning, råd og informasjon, formidle kontakt med andre instanser og bistå med søknader. Du kan få tilbud om samtale for å snakke om din situasjon dersom du er pasient eller pårørende ved sengepost, dagavdeling eller poliklinikk. Sosionomen har taushetsplikt på lik line med annet helsepersonell på sykehuset. Tjenesten er gratis.
Les om sosionomavdelingen ved HUS på helse-bergen.no

Last ned pdf-brosjyren "Treng du eit hjelpetilbod?"

Prestetjenesten består av fem sykehusprester, en kulturrådgiver og en sykehusimam. De er tilgjengelig for alle pasienter, pårørende og tilsatte som ønsker kontakt og støtte. Prestene møter deg uavhengig av livssyn/religion.
Les om prestetjenesten ved HUS på helse-bergen.no

Palliativt team er en tverrfaglig gruppe med bred kompetanse som skal bidra med råd og rettledning innen lindrende behandling, pleie og omsorg for pasienter med alvorlig, livstruende sykdom. Teamet består av sykepleiere, leger, psykologer, fysioterapeut, sosionom, sjukehusprest og klinisk ernæringsfysiolog. Målet med lindrende behandling er å gi best mulig livskvalitet til pasient og pårørende.
Les om Palliativt team ved HUS på helse-bergen.no

Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR) tilhører Kreftavdelingen, og er et senter for kreftrammede og deres pårørende. Senteret gir opplæring til pasienter og pårørende, og har rehabiliteringstilbud for kreftpasienter med gitte diagnoser. Tilbudet kan benyttes i forkant av, under og etter behandling. Pusterommet treningssenter er en del av senteret. Henvisning fra lege er påkrevd.
Les om KOR på helse-bergen.no

Som pasient har du en rekke rettigheter i møte med helsevesenet. Disse rettighetene er lovfestet av pasient- og brukerrettighetsloven, som skal sikre at pasienter og brukere får lik tilgang på helse- og omsorgstjenester.
Les om retter, valg og muligheter på helse-bergen.no

Les om pårørendes rettigheter på helsenorge.no