FACT ung logo

Hva er FACT ung Bergen?

FACT Ung er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen, Betanien sykehus og Bergen kommune. 

 Vi tilbyr fleksibel og helhetlig oppfølging og behandling av barn og unge mellom 12-18 år med behov for langvarig og sammensatt innsats fra flere og ulike hjelpetjenester. 

Teamet skal hjelpe de som ikke får tilstrekkelig tilrettelagt oppfølging og behandling i det ordinære tjenesteapparatet. Vi treffer derfor ungdom der de vil, for eksempel hjemme, på skolen, på kontoret vårt, på kafé eller mens vi gjør en aktivitet sammen.

 I tillegg ønsker vil å legge til rette for kontinuitet i oppfølging og behandling, og kan derfor følge ungdom frem til de er 24 år når det vurderes forsvarlig i samarbeid med den det gjelder.

 

FACT ung Bergen er et tilbud til ungdom mellom 12 og 18 år som har det vanskelig på flere ulike områder i livet.

Det kan være ulike former for psykiske helseutfordringer, rusproblemer, ufrivillig skolefravær, samspillsutfordringer i familien, eller andre ting som gjør hverdagen vanskelig.

Henvisning til FACT ung må være mottatt før ungdom er fylt 18 år. 

Vi tilbyr tverrfaglig og individuelt tilpasset behandling og oppfølging basert på den unge og familiens behov. 

Alle som får tilbud om oppfølging fra oss får en kontaktperson. I starten vil ungdommen få bruke tid på å bli kjent med de som jobber i teamet. Deretter lager vi en plan sammen med ungdommen om hvordan vi skal jobbe sammen mot de behovene og målene ungdommen har.

I denne planen kan FACT ung for eksempel tilby familieveiledning, psykoterapi, samtaler og praktisk hjelp til for eksempel skole, jobbsøking eller fritidsaktiviteter. Vi er også tilgjengelig for deg på ettermiddag og kveld fra mandag til torsdag hver uke. 

FACT ung Bergen består av ulike hjelpere fra Bergen kommune, Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen og Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Bergen.

 I FACT ung Bergen jobber det blant annet sykepleier, psykolog, erfaringskonsulent, sosionom, individuell jobbspesialist (IPS, familieterapeut, barnevernspedagog, russpesialist og musikkterapeut. 

Henvisning

Psykologer, leger, barneverntjenesten, BUP, NAV og DPS kan sende henvisning til FACT ung. Kontakt FACT ung sin drøftingstelefon dersom du vurderer å henvise en ungdom til tiltaket.

Drøftinger foretas anonymt med mindre det foreligger samtykke fra ungdommen.

Ved drøfting ønsker vi informasjon om følgende punkter:

  • Ungdommens kjønn, alder og ressurser
  • Ungdommens funksjonsnivå på flere livsområder
  • Hvilke livsområder hen har størst utfordringer i
  • Tidligere og aktuelle erfaringer med kommune- og spesialisthelsetjeneste, og i hvilken grad har de ført frem? 
  • Er det behov for langvarig hjelpetilbud?  
  • I hvilken grad ønsker ungdommen hjelp selv? 
  • Hva ønsker de hjelp til? 

Gjennom drøfting kan vi finne ut om FACT ung kan være riktig tiltak før henvisningen sendes. Du kan også få informasjon om hvor henvisningen skal sendes.

Henvisninger og inntak til FACT ung vurderes ukentlig. 

Kontaktinformasjon 

Besøksadresse: 
Strømgaten 10, 5008 Bergen, Utekontakten. 

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 BERGEN

Drøftingstelefon (tilgjengelig 09.00-15.30 mandag til fredag): 408 15 887

Kontaktperson for øvrige henvendelser:

Gro-Marit Grytten, helsesekretær i FACT ung

Telefon: 40815888

E- post: FACTUngBergen@bergen.kommune.no"

• Du har rett på informasjon, eksempelvis om helsen din og rettighetene dine. 

• Du har rett til å bli hørt og det skal legges vekt på dine meninger.

• Vi som jobber i FACT ung har taushetsplikt. Taushetsplikt betyr at vi ikke deler videre til andre det du forteller. Noen ganger er det likevel slik at vi må informere foreldrene dine eller andre. Vi vil i så fall planlegge sammen med deg hva og hvordan informasjonen skal gis. Det finnes mange andre lover og regler som sier noe om rettighetene dine som ungdom. De som jobber i FACT ung vil kunne gi deg enda mer informasjon om det når dere snakker sammen