Familieråd er en metode som gir familie og nettverk mulighet til selv å finne løsninger på utfordringer for barn hjemme, på skolen eller i fritiden. Det er barnets møte, hvor muligheter og ressurser er i fokus. Familieråd viser gode resultater, og anbefales av de som har hatt familieråd.

Familieråd

Gjennomføring av familieråd

Familien må samtykke til familieråd, og skal være med på å lage spørsmålene som familierådet skal drøfte. Det er det offentlige som har ansvar for organiseringen,  barnet/ungdommen og dens familie og nettverk er de som finner løsningene. 

Familieråd består av to eller flere møter. Møtet følger en fast plan med et klart mål som er satt av familien på forhånd. I familierådet samles familie og andre viktige personer for barnet, for å drøfte seg frem til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon. 

Familien får hjelp til å forberede og gjennomføre familieråd av en nøytral koordinator. Familierådskoordinatoren skal ikke ha kjennskap til familien, eller mene noe om det som er tema for familierådet eller løsningene familien kommer frem til. 

 

1. Barnets medvirkning. Barn har rett til å bli hørt og uttale seg om beslutninger som vedrører dem. 

2. Familie og nettverk inviteres til familieråd. 

3. Familien får bistand av en nøytral koordinator til å planlegge og gjennomføre familierådet.

4. I familierådet drøfter familie og nettverk spørsmålene, uten at de profesjonelle er til stede.

5. Familie/nettverk lager i møtet en handlingsplan.

 

 

Familier i kontakt med barnevernet, kan når som helst be om å få prøve familieråd.

 

Du kan klage dersom du mener du ikke har fått hjelpen du har behov for eller du mener det er gjort feil.

Slik klager du
Henvend deg til den som er din kontaktperson i tjenesten.  Du kan klage både muntlig og skriftlig. Tar du kontakt muntlig, skal den du snakker med skrive ned klagen. Forklar hvorfor du er misfornøyd.

Bergen kommune har et eget byombud, som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du mener Barne- og familiehjelpen eller andre i kommunen har begått feil eller urett mot deg.

Kontakt Byombudet: 
Tlf:55 56 64 04 / byombudet@bergen.kommune.no

Familieråd er en beslutningsmetode og ivaretar medvirkning og medbestemmelse fra barn og voksne i familien, blant annet barns rett til å bli hørt. I et familieråd vil foreldre og barn bli bedt om å gi sitt samtykke til at fagpersoner som deltar rådet, blir fritatt fra taushetsplikten om de emner familierådet skal handle om.

Bergen kommune tilbyr familieråd i barnevernet 

For familieråd i barnevernet gjelder lov om barnevernstjenester.

Lover