Erfaringsdeling er viktig og bidrar til forståelse, recovery og håp. Her er oversikt over erfaringsformidlere og foredragsholdere med forskjellige erfaringer.  Alle er oppført med kontaktinformasjon.

Den levde erfaring er et av de viktigste redskapene vi har for forståelse, Recovery og håp. Åpenhet fra mennesker som lever livet med alvorlige psykiske helseutfordringer og ruslidelser, kan være til stor hjelp for å fjerne stigma og skam. Det er også et viktig redskap og tilskudd til opplæring av helsepersonell og studenter. 
Benytt dere gjerne av de personlige ressurser fra denne nettsiden ved bestilling av erfaringsformidlere til fagdag, opplæring, seminar, konferanse eller som et tilskudd til undervisning ved barneskole, ungdomsskole, høyskole eller universitet. 
Gjør nytte av den viktigste erfaringen livet gir, nemlig den levde erfaringen. Kanskje kan dette være medvirkende til mer omsorg og bedring av helsetjenestene. 
Godtgjørelse avtales med den enkelte. 

Linda Garvik
 
 

Linda fant veien ut av psykosens og angsthelvetes ensomme jerngrep. I dag er hun en engasjert medarbeider som formidler og deler av sine erfaringer og kunnskap både mot helsepersonell, pasient og tjenestebruker.

Bosted:

Bergen

Kontakt:

Telefon: 976 62 918
E-Post: lindagarvik@live.no - linda.garvik@bergen.kommune.no 

Hva gjør jeg i dag?

Jeg har 3.5 års erfaring fra jobb som Erfaringskonsulent ved DPS, 2,5 års erfaring som miljøarbeider/MB`er i BG Kommune, 5 års erfaring ved Tverrfaglig Forum samt 6 års erfaring som Erfaringsformidler. Har 3 års erfaring som representant i Erfaringspanelet i Bergen. Sitter i styret som styremedlem og kasserer i WAPR Norge (6 år) og har like mange års erfaring som varamedlem i brukerorganisasjonen Hvite Ørn sitt styre. Deltok ved MB Programmet i 2013. Fra tidligere også 18 års erfaring som sekretær i det private næringsliv men også 16 års erfaring som uføretrygdet.

Erfaring:

Psykoseerfaring, angst og depresjon. Jeg lever i dag med stemmer, syner og følelseshallusinasjoner, men likevel lever jeg et verdig og godt liv. Har også pasienterfaring innen selvmordsproblematikk. Har 2 innleggelser i voksenpsykiatri samt 1 års poliklinisk behandling ved DPS. Har også erfaring fra bruk av kommunens lavterskeltilbud. Har i tillegg bred erfaring fra somatiske helseutfordringer og om hvor vanskelig kombinasjonen somatisk/psykisk er i forhold til å få hjelp for det som er det egentlige problemet.

Tema til foredrag:

 • «Mye mer enn det øye ser»
 • «Fra psyk til frisk»
 • «Psykiatrisk krise som kilde til vekst og utvikling»
 • «Erfaringer fra ansettelse ved kommune og DPS.
 • «Hvorfor er min livserfaring så viktig?»
 • «Om Erfaringsrollen»

Opptatt av:

 • Jeg er opptatt av at pasienter og brukere blir tatt på alvor i helsetjenestene. At pasient blir tatt med i behandling og at deres meninger blir vektlagt på lik linje med annen kunnskap/mening. Jeg mener at brukerstemmen og brukermedvirkning er viktig for utviklingen av mer omsorgsfulle helsetjenester.
 • Er opptatt av å gi alvorlig psykisk lidelse et ansikt for å gjøre noe med stigma og fordom, både i helsevesen og i resten av samfunn. Det er også viktig for meg og prøve å hjelpe til med å rive/bygge ned egenstima som mange pasienter/brukere av tjenestene kjenner på.
 • Det åndelige perspektiv ved psykose ligger mitt hjerte veldig nært.
 • Om Recovery-prosessen og om det viktige håpet og det å finne veien mot en meningsfylt hverdag.
 • Jeg synes også det er viktig å sette fokus på utenforskap og inkludering.

Referanse:

Ref. fra foredrag kan skaffes fra HIB, Høyskolen Vestlandet, Bergen Kommune, Sandviken Sykehus, LMS senteret, Bjørgvin DPS, Kronstad DPS, KBT Midt-Norge, Stavanger Kommune, Asker Kommune, Arendal Kommune, Lisa Gruppen, Psykosesymposiet, Solli DPS, MB-Programmet m. m

Anne Blindheim
Anne Blindheim
 

«Jeg vil slå et slag for den fantastiske hverdagen! – Den er ikke alle forunt.»

 

Bosted:

Bergen

Kontakt:

Telefon: 948 62 144

E-Post: Anne.blindheim@helse-bergen.no 

 

 

 

Hva gjør jeg nå?

Jeg jobber som erfaringskonsulent i avdeling for Psykose dagbehandling og gruppepoliklinikk ved Kronstad DPS og jeg har en prosjektstilling ved Bergen Psychosis Research Group, der jeg er ansatt som erfaringskonsulent for å blant annet lede referansegruppen PEK (Psykoseforskning med erfaringskompetanse). Jeg er også medforsker i et kvalitativt studie om opplevelse av valg i medikamentfrie behandlingsforløp.

Erfaring:

Psykoseerfaring: stemmer, auditive, visuelle og taktile hallusinasjoner. Vrangforestillinger. Pasienterfaring innen psykose, depresjoner, angst. Innleggelser i voksenpsykiatri og poliklinisk behandling ved DPS. Bruk av recovery-baserte tjenester som Studier med støtte og IPS. Tidlig debut og erfaring med alvorlig sykdom utenfor psykisk helsevern. Lang tids utenforskap og manglende tilhørighet. Være student og gjennomføre både lavere og høyere grad når man samtidig er alvorlig psykisk syk.

De siste årene har jeg blant annet vært prosjektleder for kvalitativ brukerundersøkelse om behandling av psykoser i Bergen og erfaringskonsulent ved medikamentfrie behandlingsforløp av psykose i Bergen. Helse Bergen. Jeg var også brukerrepresentant i arbeidsgruppen for utvikling av samvalgsverktøy for psykose. Jeg har Masterutdanning fra UiB.

Tema til foredrag:

 • «Å «gjøre» seg frisk: En reise fra pasient til student og videre til jobbsøker i IPS og arbeidstaker. Møter med systemet og hjelpere på godt og vondt. Viktigheten av å få gjøre ting, sette seg mål og ikke minst få lov til å feile uten at en skal bli fratatt drømmene sine.
 • «Psykose med og uten medisiner»: Hvordan er det å leve med psykoseproblematikk med og uten medisiner? Positive og negative erfaringer med begge deler.
 • «Hvordan møte brukerne?»: Brukermedvirkning og samvalg med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra brukerne i dag og sitater fra brukerundersøkelsen. Et fokus på ulike typer makt i psykisk helsevern som kan stå i veien for samvalget.
 • «Vær utålmodig menneske!»: 20 år med varierende psykosetrykk. Veien fra frustrert og psyk tenåring til høyt fungerende arbeidstaker. Håpet og ønsket om endring.
 • «Til pynt eller nytte. – Med levd liv som kompetanse.»: Erfaringskompetanse, medforskning

Opptatt av:

 • Brukermedvirkning, maktstrukturer som skaper utfordringer for samvalg: språklig makt, definisjonsmakt.
 • Håp, identitetsendring, veien fra utenforskap til tilhørighet.
 • Normalisering (anti-stigma) av psykisk uhelse.
 • Medforskning, brukermedvirkning i forskning og erfaringskompetanse generelt.

Referanser:

Blant annet: Kronstad DPS, IPS Bergen, NAPHA/ROP, Tverrfaglig forum, Høgskulen på Vestlandet.

Nikita Rye
 
 

"Det er forskjell på det det livet jeg fikk tildelt, og det livet jeg har skapt,  jeg velger å leve det livet jeg har skapt. Det er mulig, for jeg klarte det!"

 

Bosted: 

Bergen

Kontakt: 

Tlf: 95 55 83 40

Epost- Nikita.rye@bergen.kommune.no

 

Hva gjør jeg i dag?  

Jeg jobber i mestringsteamet  som erfaringskonsulent i Bergen Kommune, Psykisk helse og rus - Bergen Sør. Jeg sitter også i fylkesstyret i Mental Helse Hordaland.  Jeg er veldig opptatt av pårørende arbeid og er pårørende ansvarlig i Psykisk helse Bergen sør.

Erfaring:

Jeg holder erfaringsforedrag om barn som pårørende, og er avklart i forhold til min  historie. Jeg syns det har vært fantastisk å ha blitt invitert inn hos blant annet Psykologforeningen, DPS'er, Organisasjoner og på verdensdagen for psykisk helse for å holde mitt foredrag. Det å kunne bidra med min erfaring og  få bekreftet at det jeg gjør, har stor betydning for andre. Jeg har jo vært så heldig å fått ta MB Utdanningen. Der har jeg fått mange gode verdier i forhold til hvordan man tilnærmer seg som en erfaringskonsulent. Dette med å være privat og personlig og skille mellom jobb og privat. Tenke over hva man deler og hvorfor man deler det. Er det til fordel for meg eller den jeg snakker med?

Tema til foredrag / Undervisning:

 • Barn som pårørende/barn av rusmisbrukere
 • Depresjon – Mestring, mot og finne sin styrke
 • Å skape sin egen realitet og utvikle  selv til å tenke annerledes
 • ADHD/PTSD
 • Barnevern og omsorgssvikt
 • Fokus på å tenke positivt, og nettopp finne løsningene, mulighetene og tenke på framtiden.
 • Å vokse opp i et rusbelastet hjem setter spor men kan brukes som styrke.

Opptatt av:

 • Ha fokus på tilhørighet muligheter, løsninger,  og ikke alltid prestasjoner.
 • For meg er trygghet, og kommunikasjon noe jeg legger stor vekt på.  Jeg vet  hvor viktig nettopp dette var for meg.
 • Jeg mener at jeg har gode evner til å se den enkelte, skape trygghet og  være en sosial støtte. Det å være en ansvarlig voksen og god rollemodell er viktige verdier for meg.
 • Kommunikasjon er viktig for å oppnå kontakt og ikke minst tillit.

Referanse:  

Mental helse Hordaland og Kvam , Rausfestivalen i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, Psykologforeningen.

Dennis V. Beuster
Dennis V. Beuster
 

Det er håp, og det nytter. ET steg om gangen, sammen når vi målet.

 

Bosted:

Øygarden

Kontakt:

Tlf: 461 20 770

E-post: debevi@icloud.com

 

Hva gjør jeg i dag?

Jobber i Seksjon ambulant, AFR-Helse-Bergen som erfaringskonsulent. Prosjekt ansvarlig for Trappen Motivering Øyane.  Medlem av Ruspanelet AFR, Erfaringspanelet Bergen Kommune, Ressursgruppen ved Bergen Recoveryskole.

Erfaring

20 års erfaring innen rusavhengighet. Når det var som mørkest bodde jeg på gaten i 3 år. Har erfaring fra veien inn rusavhengighet og veien ut. Møte med helsevesenet i gode og vonde stunder. Tidligere aktiv innen Karate og Kickboxing. Aktiv Dommer i Nkbf.

Er utdannet omsorgsarbeider med videreutdanning innen psykiskhelsefag og rusarbeid. Personlig trener. Tidligere arbeid innen psykisk helse og rus, bofellesskap for PU.

Tema til foredrag 

 • Ditt liv dine valg (rusforebyggende tema)
 • Fra avhengighet til liv (egen skildring av veien inn i rus og veien ut)
 • Et levd liv (viktigheten med håp)
 • Fra ingenting til borger (viktigheten med et godt sted å bo)

Lager også foredrag etter ønske innen rus, mestring, håp, veien inn i avhengighet, veien ut av avhengighet, fysisk aktivitet som mestrings arena.

Opptatt av

 • Mennesker er verdifulle og alle har egenskaper, kvaliteter og ferdigheter.
 • Hjelp, støtte, bistand og behandling skal være enkelt å få.
 • Fysisk aktivitet som mestringsarena.

Referanser:

Husbanken «Nullvisjon for bostedsløse», Antidoping Norge v/Thor Helge Myre, Friskliv og meistring v/Irene Kjønnerød, Aktiv 365 v/Sissel Tangerås, Trappen Motiveringssenter v/Tor Blaha, Trappen Motivering Øyane.

Lars Morten Wathne
Lars Morten Wathne
 

Vi skal aldri gi opp håpet om endring.

 

Bosted: 

Bergen

 

Kontakt:

Tlf:99339061

Mail: Lars.m.wathne@outlook.com

 

 

 

Hva gjør jeg i dag?  

Jobber som erfaringskonsulent ved FACT-team, Solli DPS. Er også med i Ruspanelet til AFR, Styremedlem i Røst huset og Medforsker i RUVER ( Rusavhengiges verdighet i møte med helsevesenet )

Erfaring:  

Jobbet mange år i det private næringsliv innen Transport og Logistikk. Erfaring fra ledelse, salg og drift. Rusavhengig med tilfriskning i 12 trinns modellen. Innlagt på DPS etter suicidforsøk. Mange år med angst og depresjon.

Tema til foredrag / Undervisning:  

 • Min historie
 • Håp
 • Hvorfor forstår ikke fagpersoner rusavhengighet

Opptatt av:  

 • Rusbehandling,
 • Verdighet for Rusavhengige
 • Stigma for rusavhengige og psykisk syke

Referanser:  

Kjerstin Lervik – FACT Solli, Susanne Balzer - leder for Treffstedet Fyllingsdalen - Bergen Kommune.

Magdalena
Magdalena Krossgått
Bilde: privat

Arbeid er medisin og veien ut av uførhet. Vil spre kunnskap og formidle håp.

Bosted:

Bergen.

Kontakt:

Telefon: 995 29 182.
E-post: Magdalena.Krossgatt@nav.no – magdalena.krossgatt@getmail.no

Hva gjør jeg i dag?

Rådgiver/medarbeider med brukererfaring ved NAV Arbeidslivssenter Vestland. Kurs- og foredragsholder/erfaringsformidler.

Erfaring:

Angst, depresjon og selvmordsproblematikk. Innleggelser i voksenpsykiatri, frivillig og tvang. Poliklinisk behandling ved DPS, 15 år i samtaleterapi. Deltaker i MB-programmet (Medarbeider med brukererfaring), kull 1 i 2006 og har 13 års arbeidserfaring som medarbeider med brukererfaring/rådgiver.

«Forskerskole»: opplæring i regi av professor Marit Borg for å kunne delta som medforsker. Medforsker i doktorgradsprosjektet til førsteamanuensis Marius Veseth: «Bedringsprosesser ved bipolare lidelser.»

Tema til foredrag:

 • «Arbeid som medisin» - min vei tilbake til arbeidslivet etter 14 år som uføretrygdet.
 • «Styrk din forståelse for pasientens/brukerens perspektiv» - mitt møte med helsetjenestene.
 • «Brukermedvirkning og empowerment – en viktig del av rehabiliteringsprosessen».
 • «Omsorgsansvar for barn når man er psykisk syk».
 • «Oppfølging fra NAV og Helse- samhandling – hva er viktig sett fra brukers ståsted?»

Opptatt av:

 • Brukermedvirkning
 • Recovery, empowerment og arbeid som rehabilitering
 • Formidling av håp
 • Spre kunnskap for å motvirke stigmatisering og fordommer.

Referanser:

Referanser fra kurs- og foredragsvirksomhet kan skaffes fra: Arbeids- og velferdsdirektoratet, NAV Arbeidslivssenter Vestland, Confex, Høgskolen i Bergen, A2G Kompetanse og Bergen kommune.

Sissel Margrethe Monsen
Sissel Margrethe Monsen
Bilde:  

«Er det håp for Sissel, så er det håp for alle» -sitat Ingvar Wilhelmsen.

 

Bosted: Meland

Kontakt:

Tlf.: 40642099 

epost: 
sisselmonsen2@gmail.com

Hjemmeside: 
www.sisselmonsen.no 

 

 

Hva gjør jeg i dag?  

Reiser hjem til mennesker med ulike typer tvangs -og angstproblematikk og bor hos de i en periode, der jeg følger de gjennom prosessen og gir de verktøy som hjelper de å få kontroll over angsten og tvangstankene. Holder også en del foredrag.

Var med i programmet «Vårt lille land» på TV2 i 2019. Jeg er også med i Erfaringspanelet her i Bergen og holder foredrag gjennom Norsk forening for kognitiv terapi . Jeg er også frivillig i Røde Kors.

hjemmesiden min kan dere lese mer om hvordan jeg jobber og tilbakemeldinger i form av innlegg og attester fra personer som har fått hjelp av meg.

Erfaring:

26 år med alvorlig spiseangst der jeg kun spiste silte supper. Hadde også panikkangst, helseangst, dyp depresjon og tvangstanker. Jeg har vært innlagt på psykiatisk sykehus 2 ganger både frivillig og tvang .

Historien min er omtalt i boken «Det er ikke mer synd på deg enn andre» av Ingvar Wilhelmsen. 

Jeg har også vært med å utarbeide «Håndbok i erfaringsformidling» i et prosjekt sammen med Arne Repål fra NFKT og Knut Stubben fra NFKT og Mental Helse

Tema til foredrag / Undervisning:

 • Hvordan snu tankene slik at de faktisk hjelper
 • Helseangst, Panikkangst, Spiseangst, -Hvordan få tilbake kontrollen!
 • Hvorfor virker ikke «vanlig» behandling på alle?
 • Lager foredrag på bestilling.

Opptatt av:

 • Hvor stor innvirkning tanker og opplevelser har på kroppen vår. Viktigheten av det å være oppmerksom på logiske og ulogiske tanker, og hvordan det påvirker psyken vår og kan forsterke psykisk helse. Synes det er veldig spennende og viktig å se hvor stor innvirkning det har på kropp og psyke bare å ommøblere tankene sine.
 • Opptatt av å bruke humor og direkte tale.
 • Viktigheten av å ta med pårørende eller nære personer i behandlingen.

Referanser:

Ingvar Wilhelmsen, Norsk forening for kognitiv terapi, attester og referanser fra privatpersoner, Jæren DPS, Solli DPS m.fler

Unni Fjærestad
Unni Fjærestad
Bilde: privat

Unni er utdannet vernepleier med jobberfaring fra helsesektoren. I tillegg har hun både brukererfaring og pårørendeerfaring. Til sammen gir dette en unik forståelse og kunnskap.

 

Bosted: 

Bergen

Kontakt:

Telefon 922 29 989
E-post: unni_fj@hotmail.com

 

Hva gjør jeg i dag?

Jeg sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen. Jeg er også erfaringsformidler for Norsk Forening for kognitiv terapi og reiser rundt i Norge på distriktspsykiatriske sentre (DPS) og gjesteforeleser ved Sandviken psykiatriske divisjon Helse-Bergen. Er utdannet vernepleier/miljøterapeut og Yrkesfaglærer i helse og sosial og videreutdanning i atferdsvansker fra høyskolen.

Erfaring

Har gått på Seprep - tverrfaglig utdanning og har tatt eksamen i atferdsvansker. Jobbet i helsesektoren innen somatikk, rus, og utviklingshemning, siden 1979 til 2013. Sittet i diverse ressurs- og referansegrupper fra 2002 til 2015.

Vært med og skrevet i boken Bipolar som kom ut 24. januar 2011 sammen med psykiatere Britt Haver, Kjetil Ødegård og Ole Fasmer.

Vært innlagt ved psykiatrisk klinikk fra 1997 til 2001 for dype depresjoner pga krevende ytre påkjenninger. Har fått diagnose Bipolar type 2. Fungerer som normalt og bruker ingen medisin.

Pårørendeerfaring over mange år innen rusproblematikk.

Tema til foredrag

 • Mitt liv som bipolar 2
 • Tilfriskningperspektivet - se det friske i menneske og synliggjøre menneske
 • Strategier, hvordan jeg lagde mine egne strategier og hvordan det har hjulpet for meg
 • Kommunikasjonsmetoder - Terapeutisk kommunikasjon - intens lytting/validering, med referanse til psykolog Naomi Feil.
 • Løft, løsningsfokusert tilnærming som har hjulpet meg i jobbsituasjon og hjemmesituasjon
 • Endringsprosess over 6 faser, som gir oppmerksomhet på bevissthet og endring. Referanse til psykolog Tore Børsheim.
 • Pårørendeerfaring av barn/voksne med rusmisbruk og hva dette gjør med pårørende og hvilke konsekvenser det gir for rusmisbrukeren

Opptatt av

 • Jeg er opptatt av å respektere alle uansett hva en sliter med av vansker. Psykiske vansker og lidelser skal respekteres på lik linje med andre lidelser.
 • Jeg vil bidra til å dempe stigmatisering av psykiske vansker og lidelse ved at alle får mer kunnskap og dermed bedre forståelse for denne typen sykdommer.

Referanser

Referanse kan skaffes fra psykiatrisk divisjon Sandviken sykehus Helse Bergen, Høgskolen helse og sosial i Bergen, Norsk forening for kognitiv terapi, DPS Kronstad.

Ove Vestheim
Ove Vestheim
Bilde: privat

Ove er opptatt av at aktivitet gjør deg frisk samt at brukerne må høres.

Bosted: 

Bergen

Kontakt

Telefon: 481 73 201
E-Post: ove.vestheim@helse-bergen.no

 

Hva gjør jeg idag?

Ove er leder i Erfaringspanelet for psykisk helse og rus, Helse-Bergen. I tillegg er han rådgiver ved Bjørgvin DPS.

Erfaring:

Ove har pasienterfaring innen angst og depresjon. Han har hatt flere innlegginger og behandlinger ved poliklinikker og sykehus i voksenpsykiatri og somatikk. I disse situasjonene har han også erfart oppgaven og rollen med brukermedvirkning.

Tema til foredrag:

 • Motivasjonsforedrag – korleis komme seg mentalt og fysisk etter alvorlige ulykker og hendelser
 • Ressurser, muligheter og pågangsmot etter livskrise
 • Tilrettelegging for god brukermedvirkning

Opptatt av:

 • Brukerstemmen og brukermedvirkning
 • Håp, tilfriskning, fysisk aktivitet, sosial aktivitet.

Referanse:

Referanse fra foredrag kan skaffes fra Solli DPS, Bjørgvin DPS, Bergen Kommune, Beitostølen Helsesportsenter m.fl.

Solveig Bartun Rob
Solveig Bartun Rob
Bilde: Kim Søderstrøm

Skal du finne veien ut av psykisk sykdom er det viktigste å ha håp, føle du mestrer, og det å være aktiv.

 

Bosted: 

Askøy

Kontakt:

Telefon: 47638932
E-post:  solveig.rob@gmail.com  og solveig.bartun.rob@helse-bergen.no

 

 

Hva gjør jeg i dag?

Er erfaringskonsulent ved Kronstad DPS. Har oppdrag som skribent og foredragsholder. Sitter som nestleder i Erfaringspanelet i Bergen.

Erfaring:

Har tilbakevendende depresjon og angst. Har fått ECT behandling. Har vært pasient i både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Deltok ved MB Programmet i 2013. Fikk prisen "Årets erfaringskonsulent" i 2019.

Tema til foredrag:

 • Hva hjelper sett fra brukers perspektiv?
 • Hva vil det si å være psykisk syk? (fokus på ungdom)
 • Erfaringskompetanse en ressurs i tjenestene og tjenesteutviklingen, mm.

Opptatt av:

 • Hva er det som hjelper?
 • Veier ut av psykisk sykdom.
 • Viktigheten av å ha håp.
 • Behov for mestring, fysisk aktivitet mm.

Referanser:

Referanse fra foredrag kan skaffes fra fylkeslegen, Høyskolen i Bergen, MB programmet, Kronstad DPS, fra diverse ungdomskoler i Bergen og omegn m. fl.

 

Svein Nygaard
Svein Nygaard
Bilde: privat

Pasienten må delta i egen behandling gjennom brukermedvirkning og selvhjelp.

Bosted:

Bergen 

Kontakt:

Telefon: 953 00 630 - 907 58 943
E-Post: svein.nygaard1@helse-bergen.no eller svein.nygaard@online.no

Hva gjør jeg i dag?  

Jeg jobber som erfaringskonsulent ved Kronstad DPS og fylkeskontakt for Bipolarforeningen Norge. Jeg er kursholder og erfaringsformidler. Sitter som representant i Erfaringspanelet i Bergen. I 2012 tok jeg utdanningsprogrammet - Medarbeider med Brukererfaring. 

Erfaring:  

Har lang fra det private næringsliv som forretningsmann og gründer. Jeg har hatt mange ti-år som hypoman, og en lang periode i dyp depresjon, og påfølgende selvmordsproblematikk. Det har vært flere innleggelser i voksenpsykiatri og poliklinisk behandling ved DPS. Jobber nå som Erfaringskonsulent i Helse Bergen. Har også erfaring fra bofellesskap. 

Tema til foredrag / Undervisning:  

 • Mitt liv som Bipolar 
 • Tilfriskning, hva hjalp meg? 
 • Jobben som Erfaringskonsulent 
 • Mestringskurs
 • Kurs i handlingsplaner/ kriseplaner/ stemnings skjema 
 • Kurs for personer med Bipolare lidelser
 • Pårørende kurs

Opptatt av:  

 • Jeg er opptatt av at pasienter og brukere skal bli tatt på alvor.I tillegg mener jeg at det går fint an å leve med en psykisk lidelse. 
 • Brukerstemme og brukermedvirkning er viktig i alle ledd av behandlingen. Pasienten må delta i egen behandling. 
 • I Recovery-prosessen er det viktig å formidle HÅP. Ellers understreker jeg viktigheten av selvhjelp, det å ha en aktiv og meningsfylt hverdag og ikke minst er psykisk aktivitet viktig. 
 • Mitt engasjement handler også om å "avskamme" fordommer og stigma i forhold til psykisk sykdom. 

Referanser:  

Referanse fra foredrag og kurs, kan skaffes fra: Høyskolen i Bergen, Universitetet i Oslo, Helse Bergen, Bipolarforeningen, MB-programmet, Bergen Kommune, Sykehuset Innlandet, med flere. 

Privat foto
Vibeke Hellesund
 

Hvordan få sårbarhet til å bli din styrke?

Bosted:

Bergen

Kontakt:

Telefon: 412 11 399

E-Post: vbksandvik@gmail.com eller vibeke-iren.sandvik.hellesund@helse-bergen.no

Hva gjør jeg nå?  

Jeg jobber som Erfaringskonsulent i ett FACT team (ambulant team) på Kronstad DPS. Jeg sitter også i Mental Helse Vestlandet sitt fylkeslag. Jeg underviser på Høyskolen og samarbeider med de om å utvikle nye undervisningsmetoder. Jeg har også jobbet en del som medforsker i Bergen samt Helse Fonna. Jeg deltok i MB Programmet i 2014. 

Erfaring:  

Vold i nære relasjoner, alvorlig depresjon og selvmordsproblematikk. Innleggelse på Psykriatisk sykehus. Behandling i poliklinikk og bruk av kommunens Psykiske helsetjenester. 

Tema til foredrag: 

 • Vold i nære relasjoner
 • Depresjon og tilfriskning

Foredragene kan også holdes på Engelsk om det er ønskelig. 

Opptatt av:  

 • Jeg er opptatt av brukerstemmen og brukermedvirkning i behandlingen. 
 • Hvordan få sårbarhet til å bli din styrke? 
 • I Recovery-prosessen er det viktig å vise at det er mulig å få en bedre   hverdag. 
 • Hvordan kan pårørende hjelpe den psykisk syke og hvordan kan de samtidig ivareta seg selv. 

Referanser:  

Kronstad DPS, Lærings og mestrings senteret Bergen og MB. 
 

Ingunn Karin Dale
Ingunn Karin Dale
Bilde: Privat

«Bevarer me håpet, er det liv laga!»

 

 

Bustad: Bergen

Kontakt:
mobil: 9288 6341


email: ingunnkarindale@gmail.com

 

 

Kva gjer eg i dag?

 • Jobbar som sjølvstendig næringsdrivande.
 • Tilbyr veiledning. Arrangerer latteryoga, Vedic Art malekurs.
 • Er i gang med å skrive bok ifht det å bli ufør i ung alder og vegen attende i arbeidslivet.
 • Medlem i ressursgruppa i Bergen Recoveryskole.

Erfaring:

 • Depresjon og sjølvmordsproblematikk. Innleggelse i voksenpsykiatri. Behandling ved DPS og poliklinisk, samtaleterapi. Gruppeterapi/dagpasient ved DPS.
 • 10 års erfaring som ansett i bank
 • Omskulert til vernepleiar m/ tverrfagleg videreutdanning i gestaltveiledning.
 • Trent meg opp etter skader/operasjonar i rygg og nakke.
 • Var med og starta, utvikla, undervise og veileda studentar, i MB prosjektet i 2006 -2009. (Pr i dag varig tilbud som utdannar Erfaringskonsulentar).
 • Gått frå 100% ufør til arbeidsfør i ca 10 år. Erfaring frå jobb i psykiatri, rus og vg. skule m/tilrettelagt tilbud.
 • Praksis som faglærer/erfaringskonsuleng og kurshaldar/-medprodusent av kurs i Bergen Recoveryskole.

Tema til foredrag/ undervisning/kurs:

 • Tilfriskning, kva hjalp meg attende i arbeidslivet etter skader, operasjonar, rehabilitering,
 • omskolering og langtidssjukemelding?
 • Kva heldt min indre motivasjon og draumen om å bli yrkesaktiv att levande?
 • Motivasjon ifht restarbeidsevne og finne sin veg attende til jobb. Jobb som frivillig og/eller lønna arbeid.
 • Sorg, skam og strategiar ifht det å havne utanfor arbeidslivet i ung alder grunna fysisk skade som førte til psykisk liding.
 • Kan lage foredrag og kurs etter ynskje, innan: Indre motivasjon, mestring, vegen attende frå ufør til arbeidsfør/ langtidssjukemeld, håp, mestring, enkel personleg økonomistyring,
 • Kurs i aktivitets-/dags-/vekeplan.

Opptatt av:

 • Å motivere, inspirere og gje håp, vere ein rollemodell.
 • Brukarmedvirkning.
 • Recovery, førebyggjande arbeid innan psykisk helse.
 • Empowerment og arbeid/aktivitet som «medisin»/rehabilitering.
 • Ansvar eige liv og det å finne + anvende den enkelte sine ressursar til ein best mogleg kvardag og liv.
 • Sjå løysingar og motgang som vekst og utvikling
 • Heile mennesket, fysisk- og psykiskhelse, følelsesmestring, -alt heng saman
 • Oppteken av å løfte den enkeltes situasjon frå individ- til gruppe- og samfunnsnivå.