Friplass: Familier som har lav inntekt, kan søke friplass.

Permisjon: Elever som må være borte fra undervisningen over en periode, kan søke om permisjon etter bestemte kriterier.

 

For å søke friplass, må man først ha søkt om og fått tildelt elevplass ved kulturskolen. Søknadsfrist er 15. september det skoleåret søknaden gjelder for. Det må søkes for hvert skoleår.

Kriterier for å få innvilget friplass: Familiens samlede inntekt må ikke overstige et bestemt inntektsnivå. Se prisliste for årets inntektsnivå.

Får man innvilget friplass, inkluderer dette gratis instrumentleie for de som leier instrument. Skader og slitasje på instrument må likevel betales. Det samme gjelder eventuelt tap av instrument. Les mer om instrumentleie.

Dokumentasjon til søknaden:

  • Enten foresattes skatteoppgjør for forrige inntektsår.
  • Eller gyldig Aktivitetskort utstedt av kommunen.

Dokumentasjon vedlegges i søknaden, evt ettersendes eller leveres i kulturskolens resepsjon.

Lav inntekt eller Aktivitetskortet gir ikke prioritering på ventelisten.

For å søke, klikk på den blå lenken nederst "Søk om permisjon eller friplass".

Å få innvilget permisjon betyr:

  • at eleven har gyldig fravær fra undervisningen
  • at eleven har rett til elevplass etter at permisjonen er ferdig (men kulturskolen kan ikke garantere elevplass hos samme lærer og samme dag som før permisjonen)
  • at det innvilges automatisk betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider to måneder
  • elever i fordypningsprogram som får innvilget permisjon, vil måtte påregne ny opptaksprøve etter endt permisjon.

Kriterier for permisjon: Det er bare spesielle forhold som gir grunnlag for permisjon; sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder, uforutsett familiær situasjon m.m.

Søknadsfrist: 

  • 1. april for påfølgende høstsemesteret
  • 1. desember for påfølgende vårsemester
  • Utover det kan det søkes kontinuerlig, men vi ber om at det søkes straks man er blitt klar over behovet for permisjon

Merk: Innen 1. april i permisjonsåret, må eleven fornye elevplassen (re-registrere seg) i elevgrammet SpeedAdmin hvis han/hun vil komme tilbake fra august. Evt svare NEI på re-registreringen hvis han/hun vil slutte. Er det aktuelt med forlenget permisjon, må eleven fornye elevplassen samt sende ny søknad om permisjon.

For å søke, klikk på den blå lenken nederst "Søk om permisjon eller friplass".

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg (i Lysverksbygget; med inngang fra Strømgaten)

Resepsjonen er åpen for publikum fra 08:15 til 15:15.

Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 08:15 til 15:15.

Send oss e-post

Søk om permisjon eller friplass