Friplass: Familier som har lav inntekt, kan søke friplass.

Permisjon: Elever som må være borte fra undervisningen over en periode, kan søke om permisjon etter bestemte kriterier.

 

Kriterier

For å kunne søke om friplass må du først søke om og få tildelt ordinær elevplass ved kulturskolen. Deretter kan du søke friplass, på bakgrunn av følgende kriterier:  

  • Lav inntekt. Familiens samlede inntekt må ikke overstige et bestemt inntektsnivå. Se prisliste for årets inntektsnivå. 
  • Eller: Du har fått innvilget Aktivitetskortet fra Bergen kommune

Søknadsfrist

Søknadsfrist for friplass er 15. september det skoleåret søknaden gjelder for. Det må søkes for hvert skoleår.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut et digitalt skjema. Klikk på den blå knappen nederst på siden, og logg deg inn med BankID eller tilsvarende.

Dokumentasjon til søknaden:

  • Enten: foresattes skatteoppgjør for forrige inntektsår.
  • Eller:  dokumentasjon på gyldig Aktivitetskort utstedt av kommunen.

Dokumentasjon vedlegges i søknaden, evt ettersendes eller leveres i kulturskolens resepsjon.

Inkluderer instrumentleie

Får man innvilget friplass, inkluderer dette gratis instrumentleie for de som leier instrument. Skader og slitasje på instrument må likevel betales. Det samme gjelder eventuelt tap av instrument. Les mer om instrumentleie.

NB! Lav inntekt eller Aktivitetskortet gir ikke prioritering på ventelistene.

Å få innvilget permisjon betyr:

  • at eleven har gyldig fravær fra undervisningen
  • at eleven har rett til elevplass etter at permisjonen er ferdig.  Kulturskolen kan ikke garantere elevplass hos samme lærer og samme dag som før permisjonen.
  • at det innvilges automatisk betalingsfritak i permisjonstiden hvis den overskrider to måneder

Ny opptaksprøve for fordypning

Elever i fordypningsprogram som får innvilget permisjon, vil måtte påregne ny opptaksprøve etter endt permisjon.

Kriterier for permisjon

Det er bare spesielle forhold som gir grunnlag for permisjon; sykdom, sykdom i familien, lengre reiser, midlertidig flytting, studieopphold andre steder, uforutsett familiær situasjon eller lignende. Ta gjerne kontakt med kulturskolen om du har spørsmål. 

Søknadsfrister: 

  • 1. april for påfølgende høstsemesteret
  • 1. desember for påfølgende vårsemester
  • Utover det kan det søkes kontinuerlig, men vi ber om at det søkes straks man er blitt klar over behovet for permisjon

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut et digitalt skjema. Klikk på den blå knappen nederst på siden, og logg deg inn med BankID eller tilsvarende.

Husk å fornye elevplassen

Merk: Innen 1. april i permisjonsåret, må eleven fornye elevplassen (re-registrere seg) i kulturskolens elektroniske system SpeedAdmin, hvis han/hun vil komme tilbake fra august. Evt svare NEI på re-registreringen hvis han/hun vil slutte. Er det aktuelt med forlenget permisjon, må eleven fornye elevplassen samt sende ny søknad om permisjon.

 

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Kulturskolen registrerer opplysninger om søker og foresatte. Formålet er administrasjon, opptak og fakturering. Personopplysningene blir behandlet i henhold til personopplysningsloven. For spørsmål omkring dette kan du kontakte kulturskolens rektor.

Kontakt oss gjerne. Du finner kontaktinformasjon på Bergen kulturskole sin avdelingsside.

 

Søk om permisjon eller friplass