Kulturskolen gir subsidierte dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og organisasjoner (kor, korps og orkestre osv.) for barn og ungdom. Lag som mottar tjenester må være registrert i Brønnøysundregistrene.

Søk via den blå lenken nederst på siden kalt "Søknadskjema for tjenester fra kulturskolen til frivillige lag/org".

Liste over aktive medlemmer i laget, samt virksomhetsplan/årsplan eller tilsvarende ,må vedlegges søknad.

Alle som har søkt, får e-post om at søknaden er mottatt og registrert. De som tildeles ressurser i hovedopptaket, mottar skriftlig melding om dette innen utgangen av mai.

1. april.

Lagene betaler en egenandel tilsvarende ca. 50 % av kostnad. Faktura sendes per semester.

Pris/egenandeler finner du her.

Samarbeidet reguleres av en avtale som inngås for ett skoleår om gangen. Vanlig kontraktsperiode er fra 01.08. til 31.07 neste kalenderår. Alle lag må søke hvert år.

Oppsigelse: Gjøres skriftlig med tre måneders varsel.

Søknader om opptak i musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Aktuelle lover:

Bergen kulturskole

Besøksadresse: Strømgaten 19, 4. etg. (i Lysverksbygget, med inngang fra Strømgaten).

Resepsjonen er åpen for publikum fra 13:30 til 15:30.

Telefonen 55 56 80 50 betjenes fra 13:30 til 15:30.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss på e-post: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no

Søknadsskjema for tjenester fra kulturskolen til frivillige lag/org.