Gå tilbake til:
Du er her:

Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Slik søker du

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

Søknadsfrister

1. februar og 1. september

 • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.
 • Åpne dører: Gjelder formidlingstiltak til nye publikumsgrupper.
 • Utstillingshonorar (obs: kun søknadsfrist 1. februar for 2022): En forsterkningsordning rettet mot visningssteder, hvor tilskuddet skal gå uavkortet til utstillingshonorar.

1. mars og 1. oktober

 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold
 • Grønne festivaler: Tilskudd til produksjon, prosjekter og praksiser i festivaler som tematiserer - og gir forståelse og nye innsikter knyttet til - miljø- og klimaspørsmål, og som skaper debatt og engasjement i ulike fagmiljøer og i en større offentlighet 
 • Klimatiltak ved kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer: Tilskudd til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og begrenser miljøbelastningen ved produksjon og gjennomføring av kunstneriske og kulturelle prosjekter og arrangementer, samt til etablering av nye klimavennlige praksiser innenfor både det frivillige og profesjonelle kunst- og kulturfeltet
 • Kulturlos: Tilskudd gis til kulturinstitusjoner som ønsker å engasjere en kulturlos som skal jobbe for økt deltagelse fra publikumsgrupper som er underrepresentert i virksomhetens formidlingstilbud
 • Kunstnerisk aktivitet i tomme lokaler: Tilskudd til å fylle flere tomme lokaler på gateplan i Bergen sentrum med ny, kunstnerisk aktivitet
 • Scenekunstpool (obs: kun søknadsfrist 1.mars). Tilskudd til å etablere en utstyrspark for aktører og institusjoner innen profesjonell scenekunst

1. april

 •    Tilskudd på egen linje i bybudsjettet

15. mai

 •  Gjestekunstnerleiligheten i Berlin

1. juni

 • Arbeids- kultur, og etableringsstipend

Løpende søknadsfrister

 • Arrangementstilskudd: søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling.

Oversikt over tilskuddsmottakere 2021

Lover og retningslinjer

Forvaltningslovens regler for saksbehandling ligger til grunn. I tillegg har Bergen bystyre vedtatt ytterligere saksbehandlingsregler og meroffentlighet. Alle søknader er offentlige så lenge det ikke er gjort særlige unntak.

Alle søknader behandles i forhold til gjeldende kulturpolitikk for Bergen kommune. 

Behandling av personopplysninger

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal