Kunstnere, institusjoner, organisasjoner og produsenter kan søke tilskudd innen alle kunstarter. Du kan søke om blant annet drift, prosjekter, lokaler, arrangementer og internasjonal utveksling.

Du søker via Bergen kommunes tilskuddsportal. Her finner du også retningslinjer for den enkelte ordning. Skjemaer er tilgjengelige i portalen senest fire uker før søknadsfrist.

1. februar og 1. september

 • Profesjonelle kunst- og kulturtiltak: Til drift, lokaler og prosjekter innenfor alle felt. Det gis ikke tilskudd til filmproduksjon, og tilskudd til film forvaltes av Vestnorsk filmsenter.

1. mars og 1. oktober

 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling: Gjelder utveksling av kunst og kultur mellom Bergen og utlandet. Det gis hovedsakelig tilskudd til reise og opphold
 • Kulturlos: Tilskudd gis til kulturinstitusjoner som ønsker å engasjere en kulturlos som skal jobbe for økt deltagelse fra publikumsgrupper som er underrepresentert i virksomhetens formidlingstilbud

1. april

 •    Tilskudd på egen linje i bybudsjettet

15. mai

 •  Gjestekunstnerleiligheten i Berlin

1. juni

 • Arbeids- kultur, og etableringsstipend

Løpende søknadsfrister

 • Arrangementstilskudd: Søknad må sendes inn minimum 4 uker før avvikling
 • Internasjonal kunst- og kulturutveksling - rask respons: Søknad må være innsendt før prosjektet eller arrangementet finner sted

Kommunen er omfattet av lover knyttet til forvaltning, offentlighet og personvern. Søker er innforstått med offentlig innsyn i søknaden i henhold til Offentleglova § 3. Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, er offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Offentleglova kapittel 3 (§§ 13 flg.). Dette må begrunnes særskilt av søkeren.

Formål:
Formålet med innhenting av opplysninger i søknadsskjemaet er fordeling av kommunalt tilskudd til kunst og kultur, og å sikre mangfold i fordelingen. Bergen kommune vil bruke de opplysninger som legges i søknaden til saksbehandling og vedtak av søknaden. Bergen kommune kan videre bruke de opplysninger som ligger i søknaden til å dokumentere, analysere og formidle kommunal kulturpolitikk, for å føre statistikk over tildelinger og for å motvirke diskriminering og skjev representasjon i feltene. For å sikre mangfold over tid må man vurdere de enkelte søknadene i lys av krav om mangfold nedfelt i kommunens «Plan for deltagelse og mangfold i kunst- og kulturfeltet 2021-2030». Likestilling og mangfold i kulturlivet er noe vi også er forpliktet til å legge til rette for i henhold til Kulturlova §§1, 4 og 5 og likestillings- og diskrimineringsloven §§1, 6 og 24. 

Behandlingsgrunnlag:
Personopplysningsloven: Art 6.1.e (ordinære personopplysninger) og Art. 9.2.g. (særskilte kategorier personopplysninger). (Se detaljer under punktet «Hvilke opplysninger behandles»).

Supplerende rettslig grunnlag:
For opplysninger med behandlingsgrunnlag 6.1.e vises det til Kulturlova §1, §4 og §5. For opplysninger med behandlingsgrunnlag 9.2.g vises det til Kulturlova §1, § 4 og §5 i tillegg til likestillings- og diskrimineringsloven §1, §6 og §24.»

Hvilke behandlinger gjøres:

 • Saksbehandling: Opplysningene du gir gjennom søknadsskjemaet blir gjenstand for behandling i form av en faglig vurdering av søknaden og et vedtak. Saksbehandlingen kan foregå både administrativt og politisk. 
 • Statistikk: Opplysningene du oppgir i søknaden kan benyttes til utarbeiding av statistikk. I enkelte tilfeller vil vi kunne komme til å behandle særlige kategorier personopplysninger (helseopplysninger og etnisk opprinnelse). Det er valgfritt å svare på de aktuelle spørsmålene. Behandlingen omfatter disse to personopplysningene bare i tilfeller der prosjektgruppen det søkes om støtte til er så liten at man ut fra informasjon om andel med rimelig grad av sikkerhet kan knytte disse opplysningene til spesifikke personer.

Hvilke opplysninger behandles:

Personopplysninger:

 • ordinære personopplysninger som navn, adresse, e-post, kontonummer, fødselsnummer eller organisasjonsnummer og søkers kjønn 
 • informasjon om prosentvis andel deltagere med minoritetsbakgrunn, funksjonsnedsettelser og kjønn (valgfritt å oppgi)

I tillegg til personopplysninger behandler vi også disse opplysningene som fremkommer i søknaden:

 • cv med utdanning og arbeidserfaring 
 • informasjon om omsøkt arrangement eller prosjekt herunder prosjektbeskrivelse, deltagere, målgruppe og dato for gjennomføring
 • hvorvidt det er søkt støtte tidligere eller fra andre 
 • søknadssum, budsjett og eventuelt regnskap
 • vedlegg som eksempelvis dokumenterer tidligere arbeid og skisser, intensjonsavtaler og kontrakter, omtale/kritikker, mm. 
 • den faglige vurderingen av søknaden og administrativt eller politisk vedtak 

Informasjonen vil lagres iht. arkivlov og regnskapslov.

For mer informasjon om dine rettigheter, les mer Bergen kommune - Personvernerklæring for Bergen kommune

Dersom du har spørsmål eller innvendinger til hvordan vi behandler dine personopplysninger ber vi deg ta kontakt med oss på 
E-post: Postmottak.Kultur@bergen.kommune.no

Du kan også kontakte personvernombudet i Bergen kommune på  
E-post: personvernombud@bergen.kommune.no

Seksjon for kunst og kulturutvikling

Besøksadresse: 
Rådhusgaten 10

E-post: kultur@bergen.kommune.no

Søk via Bergen kommunes tilskuddsportal