Har du tenkt å dele opp en eiendom som kan brukes til jordbruk eller skogbruk, må landbruksmyndighetene i kommunen godkjenne delingen.

Du må sende inn søknad om deling av landbrukseiendom til Seksjon for næring og landbruk.

Les mer om deling etter jordloven på landbruksdirektoratet.no

 

Søk til Plan- og bygningsetaten først

Rutinene i Bergen kommune er at det må først søkes om delingstillatelse etter plan- og bygningsloven, før du søker om deling etter jordloven hos Seksjon for næring og landbruk. 

Ta derfor først kontakt med Plan- og bygningsetaten for innsending av delingssøknad til dem.

Les mer om delingssøknader hos Plan- og bygningsetaten.

Det kreves tillatelse til deling etter begge lovverk, før du kan gjennomføre fradeling.

Etterpå søker du om deling til Seksjon for næring og landbruk

Det finnes ikke et søknadsskjema som kan brukes for å søke deling etter jordloven. Du sender en åpen søknad der du beskriver eiendommen og arealet du ønsker å dele fra. 

Husk å marker dokumentet med “Søknad om deling etter jordloven”.

Beskriv formålet med delingen og eventuelle fordeler for landbruksdriften i området.

Søknaden sendes til Seksjon for næring og landbruk sitt postmottak.

NB!: Behandling av søknad om deling etter jordloven er gebyrbelagt.

Kommunen kan godkjenne deling dersom delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket.

Det skal da vurderes:

  • om hensynet til vern av arealressursene blir ivaretatt
  • om det er en driftsmessig god løsning
  • om det kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området

Det kan også legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet med jordloven.

Ved spørsmål knyttet til søknad om deling etter jordloven, kontakt Seksjon for næring og landbruk.