Du kan søke om opprettelse av ny grunneiendom, festetomt, anleggseiendom og arealoverføring fra eiendommen din. Søknad om fradeling må blant annet inneholde nabovarsel og forhåndsuttalelser.  

Søknaden kan kun fremmes av den eller de som er eier av eiendommen. Med dette menes den eller de som er registrert som hjemmelshaver til eiendommen i grunnboken.

Samtlige hjemmelshavere til samtlige eiendommer som skal avgi eller motta areal må signere på søknaden. Dersom hjemmelshaver er et firma, må det leveres firmaattest som ikke er eldre enn 3 måneder sammen med søknaden, og den eller de som har signatur i henhold til nevnte firmaattest må signere.

Dersom andre enn eiendommens hjemmelshaver opptrer som søker, må det fremlegges skriftlig fullmakt fra hjemmelshaver. En slik fullmakt må være datert og entydig.

Søknaden må inneholde:

  • Søknadsskjema (5153 og Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning)
  • Gjenpart av nabovarsel (5155, 5154)
  • Oppdatert basiskart i målestokk 1:1000

Tillegg for byggetomter:

  • Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten
  • Eventuelle private erklæringer for vann/avløp
  • Tillatelse/uttalelse fra Bymiljøetaten (kommunale veier) eller Statens vegvesen
  • Eventuelle private veirettserklæringer

For å få oversikt over hva som kreves ved søknad om fradeling, se Direktoratets veiledning.

Nabovarsling

Fullstendig naboliste kan bestilles i kart- og byggesaksbutikken, eventuelt i Plan- og bygningsetatens kundesenter. Nabovarsel sendes til berørte naboer iht nabolisten. Nabomerknadsfristen må være utgått før en søknad kan innleveres til behandling. En eventuell dispensasjonssøknad må angis særskilt.

Utfylt gjenpart av nabovarsel med kvittering må vedlegges søknaden. Gjenpartens forside må være identisk utfylt som de nabovarsler som er sendt eller utdelt til naboer. På gjenpartens kvitteringsside kan det enten brukes personlig kvittering eller kvittering fra Posten for rekommanderte sendinger.

Basiskart

Kartet kan bestilles i kartbutikken, eller kjøpes i vårt kundesenter. Omsøkt fradeling/endring av grensen må tegnes inn på kartet så godt som mulig. Bruk gjerne tekst for å beskrive detaljer. Dersom du har digitale data på den nye grensen bør dette sendes inn.

Dispensasjonssøknad

En fradeling/endring av grenser må tilfredsstille alle krav til byggetomt som angitt i plan- og bygningslovens kapittel 26, 27, 28 og 29. I tillegg må en fradeling/endring av grensen være i henhold til gjeldende kommuneplan, kommunedelplan og reguleringsplan, og ikke komme i konflikt med gjeldende byggesaksbestemmelser.

Dersom søknaden ikke oppfyller disse bestemmelsene, er en delingstillatelse betinget av en dispensasjon, jf. pbl kapittel 19.  En søknad om dispensasjon må begrunnes særskilt. Det kan bare gis dispensasjon dersom det foreligger en klar overvekt av hensyn som taler for en dispensasjon. Det er søkers oppgave å gi eller innhente de opplysningene som myndighetene skal bygge sin dispensasjonsavgjørelse på.

Avstand til nabogrense/samtykke

Avstand til nabogrense bestemmes av plan- og bygningsloven eller byggegrense i reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter (Pbl § 29-4).
Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor, eller i nabogrense:

  • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
  • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak (inntil 1 m fra nabogrense).

Det er mulig å søke dispensasjon fra § 29-4, dersom man ikke får samtykke fra nabo.

Erklæring om rettigheter i fast eiendom.

I henhold til plan- og bygningsloven kap. 27, kan ikke en ny eiendom opprettes til bebyggelse uten at den er sikret rettigheter til adkomst, vanntilførsel og avløp.

Det må utarbeides en erklæring om rettigheter som kan tinglyses hos statens kartverk.

Skjema som kan benyttes for å få tinglyst rettigheter i fast eiendom finnes på kartverkets internettsider: Skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom.

I tillegg til skjemaet anbefales det at det vedlegges et kart som viser plasseringen av rettigheten(e), om dette er atkomstvei, vann- og avløpsledninger enten hver for seg eller på samme kart.

Vi anbefaler videre at følgende tekst tas med: "Denne erklæring kan ikke slettes eller endres uten Bergen kommunes org.nr 964338531 samtykke".

Statens kartverk skal ha to eksemplarer av skjemaet tilsendt. Utarbeid gjerne to sett med originaler og behold det ene selv i tilfelle forsendelsen skulle komme på avveie.

Det presiseres at slike erklæringer er privatrettslige dokumenter hvor det er de enkelte parter som er ansvarlige for innholdet. Tinglysingsnekt for erklæringene medfører at ny eiendom heller ikke blir opprettet i grunnboken.

Søknad sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Hovedregelen i plan- og bygningslovens § 21-7: søknad om tillatelse til tiltak etter pbl § 20-1 som ikke medfører dispensasjon, skal avgjøres innen 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

Det vises til pbl § 21-7 for unntakene fra hovedregelen.

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Deling:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Det vil bli innkrevd et saksbehandlingsgebyr for kommunens behandling av delingssøknaden. Se vår gebyrkalkulator. 

Faktura sendes til søker om ikke annen mottaker skriftlig har bekreftet at denne skal motta faktura. Det gjøres oppmerksom på at gebyrkravet gjelder for saksbehandlingen, uansett søknadens utfall.

Det vil også bli innkrevd et eget gebyr for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Gebyrforskrift 2024, Plan - og bygningsetaten (tidligere gebyrregulativ)

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene. 

Søknadsskjema, krav om matrikulering