Bergen kommune fører  tilsyn med registrerte utsalgssteder i kommunen som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.

For avregistrering - følg vedlagt veiledning.

For registrering - Gå inn her 

Tilsynet finansieres av avgifter. 

Årlig tilsynsavgift i Bergen kommune i 2024 er kr. 5420,- for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker.

Utsalgssteder blir fakturert årlig.

Utsalgsstedet er selv ansvarlig for å melde seg ut av registeret.

For midlertidig salg er avgiften i 2024 kr.1450,-

Tobakksskadeloven

Tobakkssalgsforskriften

Bergen kommune fører fra 2018 tilsyn med registrerte utsalgssteder i kommunen som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.

Tilsynet skal særlig omfatte aldergrensebestemmelsene og krav til internkontroll.

Alle steder som selger tobakk skal kontrolleres minst en gang i året og det skal utføres minst to ganger så mange tilsyn som det er salgssteder i kommunen.

Tilsynet vil bli utført i forbindelse med tilsyn av salgs- og skjenkebevillinger.

De som ikke innehar annen bevilling enn tobakk vil få eget tilsyn på det registrerte utsalgsstedet.

Tilsynet kan foregå åpent eller anonymt. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk av stedet og vesentlige funn.

Ved overtredelse av bestemmelsene i tobakkskadeloven vil skriftlig rapport sendes, senest innen én uke, til salgsstedet, med mulighet for salgsstedet til å uttale seg innen to uker, jf. tobakkssalgsforskriften § 20.

Tilsynsmyndighetene kan pålegge retting og tvangsmulkt etter tobakksskadeloven § 8 eller gi salgsforbud etter tobakksskadeloven § 9.

Politiet kan også ilegge bøter for ulovlig salg, jf. tobakksskadeloven § 44.

Alle salgssteder/detaljister plikter å etablere en internkontroll jf. tobakksskadeloven § 5. Internkontrollen skal være tilpasset det enkelte salgsstedet og blant annet å bidra til at de ansatte har tilstrekkelig kunnskap om regelverket. Kravene til internkontrollen er nærmere regulert i kapittel 4 i tobakkssalgsforskriften.

Internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av salgsstedets størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Internkontrollen skal minimum inneholde følgende:

  1.      Tobakksskadeloven.
  2.      Tobakkssalgsforskriften.
  3.      Organisasjonskart.
  4.      Informasjon om rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.
  5.      Bekreftelse på at samtlige ansatte har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene i tobakksskadeloven og bestemmelsene i denne(signaturskjema på gjennomført opplæring).

Internkontrollen kan være sammen med internkontroll for alkohol.

Oversikt over alle salgssteder og mer informasjon finner du her .