Bergen bystyre vedtar "Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger"  og "Forskrift om salgs,- skjenke- og åpningstider"  i Bergen kommune. På denne siden finner du gjeldende regelverk for bystyreperioden 2020 - 2024.

Søknader om salgs- og skjenkebevillinger sendes til Kontor for skjenkesaker Her finner du veiledninger for de ulike søknadsprosessene.

Kontor for skjenkesaker utarbeider fagnotat med forslag til vedtak i bevillingssaker.  Disse oversendes til Byrådsavdeling for finans, næring og eierskap . Deretter  legger byråd for finans, næring og eierskap fram en politisk sak for byrådet . Det er byrådet som fatter vedtak i sakene.