Alle salgs- og skjenkesteder skal ha internkontroll, for å bidra til at utøvelsen av skjenkebevillingen skjer i samsvar med regelverk. Internkontroll handler om salgs- eller skjenkesteders interne styring og egenkontroll av den daglige virksomheten. 

God internkontroll innebærer å kartlegge utfordringer ved driften, utforme forebyggende tiltak og rutiner og følge opp tiltak og rutiner i daglig praksis.

Et eksempel er hva skjenkestedet gjør for å avdekke skjenking til mindreårige som tar seg inn med falsk legitimasjon.Bevillingshaver skal på en systematisk måte kontrollere og dokumentere at bestemmelsene i lovverket blir overholdt.

Mer informasjon i underkapittelet Lover og retningslinjer.

Kommunen fører tilsyn med om serveringsstedene utfører internkontroll slik alkoholloven krever.

Systemet for internkontroll skal oppfylle lovens krav til form og innhold, og virksomheten må vise til at den har et system som faktisk er i bruk. 

I henhold til alkoholforskriften § 8-3 skal ansvarlige for virksomheten ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten.

For å imøtekomme dette kravet må bevillingshaver ha oppdatert regelverk tilgjengelig for alle ansatte som kan ha behov for det. Videre må ledelsen, styrer eller stedfortreder holde seg løpende oppdatert på endringer i regelverket.

Nye salgs- eller skjenkesteder kan få utlevert internkontrollmappe ved avhenting av bevillingsdokumenter på Kontor for skjenkesaker.

Lover

Retningslinjer

I forskriften til alkoholloven kapittel 8 om internkontroll står følgende:
§ 8-1 For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Bestemmelsene i kapitlet her gjelder tilsvarende for virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel.

Første ledd gjelder ikke for innehavere av ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse.
 Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 690 (i kraft 1 juli 2009), 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012).

§ 8-2 I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.

§ 8-3 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten.
 

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:

1. Ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,

2. Sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,

3. Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,
 
4. Ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
 
5. Ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.
 
6. Foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.

Oppdatering av internkontrollen.
Hvis dere har hatt skjenke/salgskontroll, og fått anmerkninger på papirer som har manglet/utdaterte eller lignende, er det på tide å oppdatere internkontrollen.

Eksempler på at det er på tide å oppdatere internkontrollen :

  • Det står gyldig til 2021 på bevillingsdokumentet.
  • Hvis retningslinjene ikke er for innevørende bevillingsperiode
  • Alkoholloven eller forskriftene til den er fra 2015.
  • Signaturskjemaet for opplæring av ansatte inneholder navn på personer som har sluttet eller siste ansatte signerte i 2020.
  • Det ikke er en oversikt over utfordringer og beskrivelser av tiltak for å forebygge brudd på alkoholloven.

Da er det på tide med en ny gjennomgang.

Dette bør gjennomføres minst 1 gang per år og ved hver nyansettelse.

Dere vil finne en guide til internkontroll for salg- og skjenking av alkohol på helsedirektoratets sine sider i hvordan internkontrollen kan utformes.

Der finnes det maler og veiledning rettet mot butikker og forskjellige typer skjenkesteder.

Ta ellers kontakt med kommunen for veiledning.
 Her er en liste over hva som skal være i internkontrollen:
1.     Bevillingsdokumenter (Serveringsbevilling og skjenkebevilling)
2.     Organisasjonskart..
3.     Logg/Avviksskjema
4.     Kartlegging av utfordringer og beskrivelser av tiltak.
5.     Alkoholloven.
6.     Forskriftene til alkoholloven
7.     Forskrift om salgs-, skjenke åpningstider i Bergen kommune.
8.     Retningslinjer fra Bergen kommune
9.     Rutiner for opplæring av ansatte, signaturskjema. Se vedlagt eksempel.
10. Diverse/korrespondanse
11. Ansvarlig vertskap, kursbeviser etc. (kopier)

Last ned eksempler, som også kan brukes.

Videre på internett

På Kontor for skjenkesakers sine kontorer i Strandgaten 5, er det mulig å hente utskrifter av det man måtte trenge til internkontrollen.

Hvis det er ønskelig med hjelp til å utforme internkontrollen, vennligst ta kontakt med Kontor for skjenkesaker : 53035775


I forskriften til alkoholloven kapittel 8 om internkontroll står følgende:
§ 8-1 For å sikre at krav fastsatt i eller i medhold av alkoholloven overholdes, jf. alkoholloven § 1-1, skal innehavere av salgs- og skjenkebevillinger føre internkontroll med den virksomhet som drives i henhold til bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Bestemmelsene i kapitlet her gjelder tilsvarende for virksomheter som utleverer alkoholholdig drikk i forbindelse med privat innførsel.


Første ledd gjelder ikke for innehavere av ambulerende skjenkebevilling etter alkoholloven § 4-5. For bevilling gitt etter alkoholloven § 1-6 annet ledd, siste punktum kan det gjøres unntak fra plikten etter første ledd når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til stedets størrelse.
 Endret ved forskrifter 19 juni 2009 nr. 690 (i kraft 1 juli 2009), 8 des 2011 nr. 1218 (i kraft 1 jan 2012).


§ 8-2 I denne forskriften betyr internkontroll systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i bevillingen, alkoholloven og i bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven.


§ 8-3 Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å overholde krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Dokumentasjonen skal til enhver tid være oppdatert og tilgjengelig for kontrollmyndigheten.
 

Internkontrollen innebærer at den/de ansvarlige for virksomheten skal:


1. Ha oversikt over krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,

2. Sørge for at ansatte i virksomheten har tilstrekkelige kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten, herunder kravene til internkontroll,

3. Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan oppgaver og ansvar er fordelt,
 
4. Ha rutiner for å sikre overholdelse av krav i bevillingen, alkoholloven og bestemmelser fastsatt i medhold av alkoholloven som gjelder for virksomheten,
 
5. Ha rutiner for å forebygge, avdekke og rette opp avvik.
 
6. Foreta systematisk og regelmessig gjennomgang av internkontrollen.