Dersom du ønsker å skjenke alkohol ut over de tidspunkter som er fastsatt i Bergen kommunes forskrifter, kan du søke tillatelse til utvidet skjenketid. Kontor for skjenkesaker kan for en enkelt anledning utvide skjenketiden ved et serveringssted.

Utvidet skjenketid tildeles i hovedsak til to typer arrangementer:

  • Til sluttede selskaper kan skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 innvilges frem til kl. 02.00 med åpningstid frem til kl. 02.30.
  • Til arrangementer som er åpne for allmennheten, i første rekke arrangementer som er så store at de omfatter minst ti steder.
  • Til spesielle anledninger, for eksempel UKEN. Skjenketiden for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan utvides frem til kl. 02.30, og med åpningstid frem til kl. 03.00.

1. Søker

Søker skal være den bedrift, organisasjon eller person som bærer det juridiske ansvaret for arrangementet eller den delen av arrangementet som krever skjenkebevilling.

I alkoholloven § 1-4b heter det at bevilling skal gis til "den for hvis regning virksomheten drives".

 2. Om arrangementet

Gjør så presist som mulig rede for hva slags arrangement som skal finne sted, og hvordan arrangementet er tenkt gjennomført. Gi også en kort beskrivelse av arrangementslokalet eller -området og hvordan avgrensning av dette er tenkt.

Skriv gjerne et eget vedlegg om nødvendig. Dersom arrangementet skal holdes utendørs skal det legges ved tegning/skisse over arrangementsområdet og hvordan området er tenkt avgrenset mot de umiddelbare omgivelser.

Det er viktig at søknaden påføres tydelig dato for arrangementet, og klokkeslett for ønsket skjenketid. Skjenketiden kan begrenses etter til en hver tid gjeldende bestemmelser i lov og forskrift.

Styrer eller skjenkeansvarlig skal være den som har det overordnede ansvaret for skjenkingen.

Behandlingstid

Behandlingstiden for søknad om utvidet skjenketid for en enkelt anledning vil normalt være en uke. Søker vil få skriftlig beskjed om utfallet av søknadsbehandlingen.

I tidsrommet for Bergensfest, Nattjazz og Festspillene er skjenketiden frem til kl. 03.00 fra festivalens første til og med siste dag.

Tillatelsen gjelder alle skjenkesteder innenfor den indre bompengeringen.

Det vil ikke bli gitt utvidet skjenketid til andre arrangementer enn de som er nevnt med mindre det dreier seg om by omfattende arrangementer. I slike tilfeller tilligger det byrådet å gi tillatelser til utvidet skjenketid.

Søknadsskjema for utvidet skjenke-og åpningstid for en enkelt anledning