Logo for medlemmer av UNESCOs nettverk av kreative byer

Bergen er medlem av UNESCOs nettverk av kreative byer innenfor gastronomi. Bergen kommune jobber med å utvikle byen som en attraktiv matby. 

Etter søknad ble Bergen 11. desember 2015 tatt opp som medlem i UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

Medlemskapet gir unike muligheter til å posisjonere byen som matbyen, men krever også at kommunen viser at vi kan bruke mat som en del av det å skape en mer attraktiv by for innbyggerne. Medlemskapet forplikter og kommunen må jevnlig rapportere om resultater og ambisjoner til UNESCO.

Gastronomi betyr kokekunst eller matlaging. Interessen for lokalmat er voksende i Bergen. De siste årene har Bergen fått internasjonal oppmerksomhet for flere av restaurantene i byen. Matfestivalen, Bærekraftig Liv og Bondens marked er også eksempler på økende interesse for lokale mattradisjoner i Bergen. I tillegg har byen vært vertskap for Oste-VM og en av byens restauranter har fått stjerne i Guide Michelin.

Flere lokale aktører gikk sammen for å forberede søknaden til UNESCO. Søknaden ble sendt av  Bergen kommune på vegne av et partnerskap bestående av Hordaland fylkeskommune, Hordaland Bondelag, Fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Universitetet i Bergen, Bergen Reiselivslag, Bergens kokkenes Mesterlaug og Fiskeridirektoratet og Seafood Innovation Cluster. I tillegg har en rekke andre aktører blitt involvert i søknadsprosessen.

UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap og kultur. UNESCO startet i 2004 et nettverk av kreative byer. Målet er å fremme internasjonalt samarbeid mellom byer som ser på kultur og kreativitet som en drivkraft for bærekraftig utvikling. De kreative byene fordeler seg mellom områdene håndverk og tradisjonskunst, design, film, gastronomi, litteratur, multimedial kunst og musikk.

Som medlem i UNESCO Creative City of Gastronomy i 2015, må Bergen rapportere hvert fjerde år om hva vi har gjort lokalt og internasjonalt for å oppfylle kriteriene og målsetningene til nettverket. 

Fire-årige rapporter til UNESCO:

I 2016 og 2020 ble det utarbeidet ståstedsanalyser for Matbyen Bergen, med særlig fokus på byens restaurantbransje. Den første rapporten ble utført av PwC, mens den siste ble gjennomført av Oxford Research.

Last ned rapportene her:

I rapportene er det innhentet statistikk og gjennomført spørreundersøkelser. Sentrale aktører i restaurantbransjen i Bergen er intervjuet om utfordringer og muligheter for bransjen.

Noen funn i ståstedsanalysene

I 2016 var en av konklusjonene at over 90% av restaurantene rapporterer om at de sliter med å rekruttere kvalifisert personell. Samtidig rapporterte restaurantene om økt samarbeid tvers av restauranter, og økt fokus på matkultur og mattradisjoner som to muligheter for en styrket restaurantbransje i Bergensregionen.

I 2020 viste hovedkonklusjonene at restaurantbransjen har vokst med 26 prosent fra 2014 til 2018. Driftsmarginen i Bergen er lavest blant de største byene i landet med to prosent. Covid-19 gav en nedgang i omsetningen for restaurantene. Det er godt samarbeid mellom restaurantene. Mange nye og gode restauranter er kommet til med stor bredde. Byen har fått sine første stjerner i Guide Michelin.  Både restauranter og privatkunder har økt interesse for lokalmat.

After the application process, Bergen was adopted on December 11, 2015 as a member of the network UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

The membership gives unique opportunities to position the city as a centre of gastronomy, but also demands that the local authorities show that we can use food culture as an ingredient to create a more attractive city for our inhabitants. The membership also commits the city to frequent reports to UNESCO about our results and ambitions.

Local food culture is gaining more and more interest in Bergen. Recent years several of our restaurants have got international recognition. Several new market places, NGOs and food ventures for the regional cuisine and food traditions have been established. Bergen hosted The World Cheese Award and one of our restaurants got its first star in the Michelin Guide.

The City of Bergen took the initiative to apply for membership on behalf of a partnership consisting of the County Council, Hordaland Farmers’ Association, the County Governor, Innovation Norway, the University of Bergen, Visit Bergen, the Bergen Master Chefs’ Guild, the Directorate of Fisheries and the NCE Seafood Innovation Cluster.

UNESCO is the UN organization for education, science and culture. They startet a network of creative cities in 2004. The purpose is to foster international cooperation within and across cities of the world that have invested in culture and creativity as an accelerator of sustainable development.

Som by med statusen Creative City of Gastronomy er det forventet at Bergen skal jobbe med å oppfylle disse åtte kritieriene:

  1. Velutviklet gastronomi/ matkultur karakteristisk for by og/eller regionen
  2. Dynamisk matbransje med kokker og restauranter med god kjennskap til lokale tradisjoner
  3. Bruk av lokalmat, gjerne i tradisjonelle matretter fra regionen
  4. God ivaretakelse av kunnskap om tradisjonell mathåndverk, matlagingsmetoder og tilberedningsmetoder som har blitt bevart til tross for industriell/ teknologisk utvikling
  5. Tradisjonelle matmarkeder og matbransjer
  6. Matfestivaler, konkurranser og andre anerkjennende tiltak med bred appell
  7. Respekt for miljø og fremming av bærekraftige, lokale produkter
  8. Fokus på mat og ernæring i utdanningsinstitusjoner og inkludering av bærekraft og bevaring av biodiversitet i matfagopplæringen

I strategien for Matbyen Bergen er  visjonen at Bergen skal være internasjonalt anerkjent for spennende og bærekraftig matkultur i verdensklasse.

I strategien for Matbyen Bergen 2030 er det formulert to hovedmål:

  1. Bergen skal ta en posisjon nasjonalt og internasjonalt som matby. Matbyen Bergen skal gjøres kjent for mat- og drikkeopplevelser i verdensklasse, basert på spennende lokale tradisjoner og råvarer.
  2. Matbyen Bergen skal styrkes frem mot 2030 ved å fremme matglede, gastronomi, bærekraft og matkultur lokalt, og mat skal brukes som et verktøy for å utvikle byen.

Næringsseksjonen i Bergen kommune følger opp kommunens arbeid med strategier og handlingsplaner for utviklingen av Bergen som matby. Næringsseksjonen er også sekretariat for arbeidsgruppen som følger opp og forvalter medlemskapet i UNESCO Creative Cities of Gastronomy.

Arbeidsgruppen er sammensatt av representanter fra Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland.

Arbeidsgruppen ønsker tett dialog med alle mataktører og personer med ideer til relevante prosjekt, og tar gjerne imot innspill, tips og spørsmål. Inviter oss også gjerne på aktuelle møteplasser. Arbeidsgruppen til UNESCO kan bidra med sparring og tips om hvor og til hva slags type prosjekt det er mulig å søke tilskudd. 

Du kan kontakte sekretariatet på e-post.

Gå til Bergen matby (ekstern side)