Enkelte gassingsprodukter er i utgangspunktet forbudt å bruke. Dersom slike produkter i spesielle tilfeller må benyttes, må skadedyrfirmaet melde fra på forhånd. 

Det er i utgangspunktet forbudt å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Dersom slike produkter må brukes må Miljørettet helsevern få melding om det. Vi fører tilsyn etter forskrift om skadedyrbekjempelse.

Privatpersoner har ikke lov til å bruke gassingsproduktene som er nevnt over. Kun godkjente skadedyrbekjempere med tilleggskurs kan bruke produktene. Personer uten godkjenning kan medvirke som medhjelpere.

Man må melde fra til kommunen, og i Bergen kommune skal meldingen til Miljørettet helsevern. Send til e-postadressen mhv@bergen.kommune.no, eller per post dersom meldingen inneholder taushetsbelagte opplysninger (Etat for helsetjenester, Solheimsgaten 9, 5058 Bergen).

I kommunene Vaksdal, Osterøy, Austevoll, Bjørnafjorden og Øygarden skal meldingen i tillegg til kommunens postmottak. 

Skadedyrfirmaet må varsle naboer og andre som kan bli berørt av skadedyrbekjempelsen, som beskrevet i forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4. 

Meldingen skal være en skriftlig vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet ved skadedyrbekjempelsen. Meldingen skal også inneholde kopi av nabovarsel.

Man må sende melding senest tre uker før man skal bruke produktene. Denne fristen gjelder ikke dersom vi har gitt pålegg om slik skadedyrbekjempelse, eller ved hastevedtak.

Senest tre uker etter gjennomføringen skal skadedyrbekjemperen gi ny melding til kommunen om at tiltaket er gjennomført, og om resultatet av tiltaket.