Bergen kommune utsteder sertifikater i Bergen i tillegg til flere andre steder i Vestland fylke.  

Bestilling sendes på e-post: mhv@bergen.kommune.no. Denne skal inneholde følgende informasjon:

 • Skipets navn, flaggstat, IMO nr. og kontaktinformasjon.
 • Kontaktinformasjon til agent når agent bestiller tjenesten. Den som bestiller må ha norsk adresse, vi kan dessverre ikke sende regning utenlands.
 • Hvor skipet kommer fra samt ønsket tid og sted for inspeksjon.
 • Kopi av forrige hygienesertifikat.
 • PO/referanse og fakturaadresse.

Kontaktnummer til Miljørettet helsevern i kontortid (08:00-15:30, man - fre):
(+ 47) 55 56 52 00

Kommunen er godkjent av Helsedirektoratet som «helsemyndighet for havn» til å utføre inspeksjoner og utstede hygienesertifikat for skip som seiler i internasjonalt farvann, jf. forskrift om internasjonal folkehelse (IHR-forskriften) § 21.

Bergen kommune dekker havner i Hordaland og Sogn, og tjenesten utføres av sertifisert personell ved Miljørettet helsevern i Bergen.

Vi utsteder tre typer sertifikat:

 • Dispensasjonssertifikat (gyldig i 6 mnd)

 • Hygienekontrollsertifikat (gyldig i 6 mnd)

 • I unntakstilfeller, forlengelsessertifikat (gyldig i 30 dager)

 

Formålet med hygienesertifikater er å forhindre hendelser som kan påvirke internasjonal folkehelse. Dette inkluderer blant annet kontroll av rutiner for hygiene i bysse, ved oppbevaring og lagring av matvarer, i drikkevann, i hospital, i svømmebasseng og sanitærrom samt rutiner for avfallshåndtering.

Se også sjekkliste i WHOs Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates.

Helsedirektoratet har det overordnede administrative ansvaret for hygienesertifikater for skip i norske havner og fastsetter takster som gjelder for hele landet.

For mer informasjon om det internasjonale helsereglementet, godkjente havner og gjeldende takster, se Helsedirektoratets nettsider om hygienesertifikat for skip.

Takster for utstedelse av hygienesertifikat blir  satt av Helsedirektoratet, se Takster.  

Bergen municipality is authorised by the Norwegian Directorate of Health as «Port Health Authority» to carry out hygiene inspections and to issue Ship Sanitation Certificates for ships sailing in international waters, cf. the International Health Regulations (IHR Regulations) § 21.

Bergen municipality provides the service in Hordaland and Sogn, and the service is carried out by certified personnel from the Health and Care Public Health Authority in Bergen.

We issue three types of certificate:

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC - valid for 6 months)

Ship Sanitation Control Certificate (SSCC - valid for 6 months)

Extension of existing SSCEC or SSCC (Extension Certificate, valid for 30 days). Can be issued in exceptional cases

Requests for inspection must be sent to: mhv@bergen.kommune.no». The request must contain the following information:

 • Name of the ship, flag state, IMO no. and contact information
 • Contact information to agent when an agent orders the service. The person ordering the service must have a Norwegian address, unfortunately we cannot send invoices abroad. 
 • Where the ship arrives from as well as the desired time and place of inspection
 • Copy of previous ship sanitation certificate
 • PO / reference and invoice/billing address

Contact information for Miljørettet helsevern (08:00–15:30, Mon-Fri): +47 55 56 52 00

About the certificate

The purpose of hygiene certificates is to help prevent the spread of events that may affect international public health. This includes, among other things, control of hygiene practices in galleys, for handling and storage of food, for potable water, for hospitals, in swimming pools and sanitary rooms as well as waste management procedures. For details, see checklist in

WHO’s Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates.

The Norwegian Directorate of Health has the overall administrative responsibility for hygiene certificates for ships in Norwegian ports and sets tariffs that apply to the whole country. For more information on the International Health Regulations and approved ports and current rates, see The Norwegian Direcorate of Health's web site about Ship Sanitation Certificates and Rates.