Gå tilbake til:
Du er her:

Det er mulig å søke om utsatt, nedsatt og ettergitt eiendomsskatt. 

Bystyret bestemte i tiltakspakken som følge av Covid-19 at eiere av næringseiendommer fikk utsatt betaling av eiendomsskatt i 2020.

Betalingsutsettelse

Dersom du har betalingsvansker, kan søke om kortvarig betalingsutsettelse etter §25 i eiendomsskatteloven.

Behovet for betalingsutsettelse må være reelt. Søknaden må begrunnes og dokumenteres.

Nedsatt og ettergitt eiendomsskatt

I utgangspunktet skal alle krav om eiendomsskatt betales i sin helhet.  Endringer i økonomisk situasjon som følge av Covid-19 er i seg selv ikke tilstrekkelig grunn til å få nedsatt eller ettergitt eiendomsskatt.

Dersom særlige grunner likevel gjør det svært urimelig at hele eller deler av eiendomsskatten kreves inn, kan det søkes om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatten etter § 28 i eiendomsskatteloven. Som særlige grunner regnes blant annet langvarig sykdom, død og naturkatastrofer.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt blir behandlet av byrådet. Søker må dokumentere forhold knyttet til sin økonomi og livssituasjon. Dette gjelder blant annet inntekter, utgifter, formue, eventuell sykdom, familiesituasjon og bosituasjon.  

Det gis ikke nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt dersom:

  • Eier har formue som kan benyttes til å betale eiendomsskatt
  • Eier går med økonomisk overskudd
  • Situasjonen som fører til betalingsvansker er midlertidig
  • Eier allerede mottar støtte fra det offentlige som er tiltenkt å dekke kostnader til eiendomsskatt

I disse tilfeller kan eier isteden søke om betalingsutsettelse.

Nedsatt og ettergitt eiendomsskatt for juridiske personer

Når eier er en juridisk person, som et firma eller en stiftelse, vil rimelighetsgrunner knyttet til sykdom eller død ikke gjøre seg gjeldende. Unntak kan tenkes i mindre virksomheter hvor sykdom, dødsfall eller lignende kan føre til alvorlige problemer.

Når eier er en juridisk person kan det heller ikke gis nedsettelse eller ettergivelse dersom dette medfører konkurransevridning ovenfor andre næringsdrivende.

Om du ikke oppfyller vilkårene for søknad om ettergivelse eller nedsettelse, ber vi om at du istedenfor bruker skjema for søknad om betalingsutsettelse.

Søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt