Gå tilbake til:
Du er her:

Du søker om konsesjon dersom du ønsker å kjøpe en landbrukseiendom som er større enn 100 dekar og/eller har mer  enn 35 dekar fulldyrket/overflatedyrket jord. En del eiendommer er fritatt for konsesjon. 

 

Skjemaer

Lenke til Landbruksdirektoratets nettside, der du finner aktuelle skjema:
Landbruksdirektoratet, ordninger for eiendom

NB! Alle skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skal sendes til Plan - og bygningsetaten i Bergen kommune, Boks 7700, 5020 Bergen.  Du kan også sende til elektronisk postmottak hos Plan- og bygningsetaten i Bergen - se lenke for kontaktopplysninger: 
Plan- og bygningsetaten i Bergen

Søknad om konsesjon sendes til Etat for landbruk, som behandler søknaden. Bruk gjerne vårt elektroniske postmottak: landbruk@bergen.kommune.no

Ønsker du å sende søknaden i brev, er adressen: Etat for landbruk, Bergen kommune, boks 7700, 5020 Bergen.
Det er gebyr for saksbehandling hos Etat for landbruk.