Gå tilbake til:
Du er her:

Du søker om konsesjon dersom du ønsker å kjøpe en landbrukseiendom som er større enn 100 dekar og/eller har mer  enn 35 dekar fulldyrket/overflatedyrket jord. En del eiendommer er fritatt for konsesjon. 

 

Skjemaer

Lenke til skjema fra Landbruksdirektoratet, konsesjon

NB! Alle skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom skal sendes til Plan - og bygningsetaten i Bergen kommune. 

Søknad om konsesjon sendes til Etat for landbruk, som behandler søknaden. Bruk gjerne vårt elektroniske postmottak: Postmottak Etat for landbruk 
Det er gebyr for saksbehandling hos Etat for landbruk.
 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom