Ryddeaksjon for strandboss

Tilskuddsordningen er fjernet i revidert budsjett (se sak 2024/30840-8), og vil ikke bli utlyst i 2024. 

Frivillige miljøorganisasjoner kan søke om penger til driftskostnader. Bergen kommune har i 2023 satt av 1.043.000 kroner til formålet. 

Organisasjonen sitt arbeid må bidra til å nå målene i Grønn strategi

Tilskudd kan gis til miljøorganisasjoner som har aktiviteter og medlemmer i Bergen. Kommersielle aktører får ikke tilskudd.

Organisasjonen må være registrert i Frivillighetsregisteret i kategorien natur- og miljøvern.

Miljøorganisasjoner som mottar tilskudd over egen linje i bybudsjettet til Bergen kommune kvalifiserer ikke til denne ordningen. 

Tilskuddet gjelder generelle driftskostnader for gjennomføring av organisasjonens formål og tilhørende administrative utgifter. 

I 2023 er det totalt 1.043.000 kroner til formålet. 

Søknadsfristen er 1. mars. 2023.

Søknaden må inneholde følgende:
- Beskrivelse av organisasjonens aktiviteter 
- Budsjett for inneværende år
- Oversikt over antall medlemmer i Bergen
- Regnskap for foregående år
- Informasjon om hvorvidt organisasjonen mottar støtte fra andre aktører

Tildelinger til miljøorganisasjoner avgjøres av byrådet. 

Klimaetaten vil så snart som mulig etter 1. mars 2023 utarbeide en innstilling til fordeling av tilskuddet. Denne innstillinga skal vedtas av byrådet. Utbetaling av midler skjer kort tid etter at vedtaket er fattet.

Ved årets slutt skal det leveres årsrapport med regnskap.

Størrelsen på tilskuddet blir fastsatt på bakgrunn av en samlet vurdering av organisasjonen sitt aktivitetsnivå, medlemmer og påvirkningskraft i Bergen, samt organisasjonens økonomi. Tildeling vil foretas på en slik måte at tilskuddet er ventet å ha størst mulig effekt i mottakerorganisasjonene. 

Ta kontakt med Klimaetaten på e-post: klimaetaten@bergen.kommune.no.

Søknadsskjema