Deler av båt med treverk og ledninger ligger på gresset

Forsøpling av natur og bymiljø kan være svært skjemmende. I tillegg kan det avgi miljøgifter og skade dyr. Bergen kommune leder, støtter og deltar derfor i flere prosjekt med mål om å redusere mengden boss i naturen og bymiljø. Et utvalg av disse er presentert under.

Forsøpling, eller avfall på avveie,  er ulovlig etter foruresningsloven § 28. Den som har overtrådt forbudet skal sørge for nødvendig opprydding.  

Avfall på avveie  kan være  gjenstander eller deler av gjenstander som er kastet eller mistet, som for eksempel plastposer, flasker og lignende. Større gjenstander som båtvrak, bilvrak,  gamle hvitevarer og annet skrot omfattes også av forsøplingsforbudet.

Alvorlige tilfeller av forsøpling kan være straffbart etter foruresningsloven § 79. 

Bergen kommune er forurensningsmyndighet for forsøpling etter forurensningsloven, og følger opp forsøplingssaker i  kommunen.

 

 

Meld gjerne om forsøpling gjennom kommunens meldetjeneste, enten via Vaktsentralens nettsider eller på telefon  55 56 78 15.

Har du mer informasjon om områdets tilhørighet, kan du bruke en av disse kanalene:

  • Avfall langs europaveier og riksveier: Kontakt Statens Vegvesen.
  • Avfall langs fylkesveier : Kontakt Vestland Fylkeskommune.
  • Overfylte bosspann og annen forsøpling ved BIRs returpunkt kan meldes inn via BIR sitt skjema for fulle returpunkt. For andre eiere, se merke på bosspann. For overfylte containere, kontakt firmaet som leier ut containeren.
  • El-sparkesykler som er feilparkert eller ligger i naturen kan meldes inn via app som kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Frivillig bossrydding - Ulike ordninger

To tomme flasker og annet boss i fjæra
Boss i fjæra
Bilde: Nina Blågestad

 

Hvordan går man fram

Hvis man ønsker det kan man planlegge og registrere rydding på https://ryddenorge.no/. Men det er selvfølgelig også fritt fram for å rydde uten å registrere arbeidet.

Utstyr

Sekker og hansker kan hentes på Rydd Norges Hentepunkt, markert med oransje kuber i Rydde-kartet https://ryddenorge.no/. Sekker kan også hentes hos BIR, såfremt man har registrert aksjonen først Bli med og rydd en strand! - BIR

Levering av avfall

Avfallet kan leveres kostnadsfritt på Rydd Norges Hentepunkt, markert med resirkuleringssymboler i Rydde-kartet https://ryddenorge.no/. Husk å kontakte avfallsselskapene i forkant av ryddeaksjonen!

Om noen rydder store mengder og trenger hjelp til transport av avfallet, enten med bil eller båt, kan de ta kontakt med Sveinung Toppe, som er Bergen kommunes hyggelige kontaktperson i BOF: Sveinung.toppe@bof.no

Viktige huskeregler

Tenk sikkerhet når dere rydder! I tillegg er det viktig å respektere privat eiendom, rydde kun eierløst søppel, ikke rydde områder med hekkende fugl og å vise hensyn til dyre- og planteliv.

Se også mer nyttig informasjon på https://holdnorgerent.no/kunnskapsartikkel/tips-til-en-god-ryddeaksjon.

Avfall i byrommet

Ikke overfyll bosspannene! Da er fugler og rotter på pletten for å dra avfallet utover, som deretter spres ved hjelp av vind og regnvann.

Se også BIRs smarte miljøtips.

Forlatt båt som ligger ufortøyd mellom buskas i fjæra
Forlatt båt i Steinsviken
Bilde: Kirsti Isdal, Bymiljøetaten

Forlatte båter kan også regnes som et forsøplingsproblem. Blir båten liggende uten vedlikehold vil den over tid gi utslipp til sjø. Den kan også være til sjenanse for de som bruker området. 

Du kan få utbetalt 1000 kroner når du leverer fritidsbåten til et lovlig avfallsmottak som båtvrak, gjennom Miljødirektoratets ordning for vrakpant. Les mer om Vrakpantordningen.

Det er svært viktig at båter hentes inn før de synker. En sunken båt kan potensielt gi store utslipp til miljøet og er mye mer ressurskrevende å hente opp. En båt som har sunket, står i fare for å synke, eller har synlig forurensing skal meldes inn til Brannvesenets nødnummer 110.

Det er ikke forventet at alt boss på avveie skal ryddes av frivillige. Prosjektet Rydd Norge legger til rette for at kommersielle aktører skal kunne bidra, med støtte fra Handelens Miljøfond, også kjent som "plastposefondet".

Rydd Norge Vestland administreres av Bergen og Omegn Friluftsråd (BOF), og Bergen kommune ved Bymiljøetaten sitter i kontaktutvalget. De fem utvalgte aktørene er godt i gang med ryddingen. Se mer informasjon om Rydd Norge Vestland.

Som all annen elektronikk inneholder sparkesyklene miljøskadelige stoffer som kan lekke ut og gjøre skade - i sjøen, bekken, vannet eller i skogen.

Bergen kommune har avtaler med de to elsparkesykkelaktørene i byen for å legge til rette for at utleie av elsparkesykler er et positivt bidrag for miljø og innbyggerne i Bergen kommune, uten å være til hinder for allmenn bruk av kommunale gater, byrom og parker. Gjennom oppstartsprosjektet fikk kommunen etablert en feilparkeringsapp. El-sparkesykler som er feilparkert eller ligger i naturen, kan enkelt meldes inn via appen «Feilparkering», som kan lastes ned fra App Store eller Google Play.

Villfyllinger er tipper av avfall, byggemasser eller gravemasser som er lagt ned ulovlig.

Bergen kommune arbeider med få bedre kontroll over transport av masser og avfall i Bergen kommune, og fra Bergen til omegnskommuner.

I henhold til Forurensningsloven §28 er det ulovlig å forsøple og §37 bestemmer at den ansvarlige forsøpleren må rydde opp.

For disponering av byggemasser eller gravemasser er ikke regelverket like klart, men plan- og bygningsloven kap.12 stiller krav om reguleringsplan for større bygge og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. I tillegg krever Kommuneplanens arealdel (KPA 2018) reguleringsplan for massedeponering og utfylling over 1da eller som avviker mer enn 3m fra eksisterende terreng.