Gå tilbake til:
Du er her:

Normal saksbehandlingsfrist for byggesøknader er 12 uker, men det finnes unntak. Les mer og se hvilke kriterier som gjelder.

Normal saksbehandlingstid

Normal saksbehandlingsfrist for byggesøknader er 12 uker. Dersom søknaden krever en dispensasjonssøknad som må på uttale hos en regional eller statlig myndighet (for eksempel fylkesmannen, Statens vegvesen eller fylkeskommunen), løper ikke fristen i tiden søknaden ligger til uttale hos dem. Har ikke den aktuelle myndigheten svart innen 4 uker, begynner saksbehandlingsfristen å løpe igjen.

Det er viktig å være oppmerksom på at tidsfristen ikke begynner å løpe før søknaden er fullstendig. Inneholder søknaden mangler ved første innsendelse, vil altså ikke tidsfristen begynne å løpe før manglene er rettet og søknaden komplett.

 

Unntak

Det finnes derimot unntak som gir en saksbehandlingsfrist på 3 uker. For at saksbehandlingstiden skal være 3 uker må søknaden tilfredsstille følgende kriterier:

Søknad med ansvarsrett (pbl § 20-3)

  • Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
  • Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig.
  • Ingen merknader fra naboer eller gjenboere.

Søknad uten ansvarsrett (pbl § 20-4)

  • Tiltaket må være i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.
  • Ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet er ikke nødvendig.

Søknader uten ansvarsrett kan altså inneholde nabomerknader, og fortsatt ha en saksbehandlingsfrist på 3 uker.

Forståelse av "samsvar med bestemmelser"

At tiltaket skal være i "samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven" betyr i praksis at tiltaket må oppfylle samtlige bestemmelser i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Tiltaket kan altså ikke være avhengig av hverken dispensasjon (pbl § 19-2), fritak fra byggteknisk forskrift (pbl § 31-2) eller være i strid med det generelle avstandskravet på 4 meter til nabogrense (pbl § 29-4).

Dette betyr at selv om man får et avstandssamtykke fra naboer for å plassere et tiltak nærmere nabogrense enn 4 meter, vil plasseringen av tiltaket likevel medføre at saksbehandlingsfristen er 12 uker. Man er derimot ikke avhengig av dispensasjon fra avstandsbestemmelsen.

Andre saksbehandlingsfrister

Søknad om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.

Søknad om midlertidig brukstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker.

Ferdigattest skal utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kravet er mottatt sammen med nødvendig dokumentasjon.

Søknad om endring av tillatelse til tiltak og søknad om endring av rammetillatelse skal avgjøres av kommunen innen 3 uker, dersom de oppfyller unntakene over. Saksbehandlingsfristen på en endringssøknad skal altså vurderes for seg selv, og er uavhengig den fristen som gjaldt for den opprinnelige søknaden. Dersom endringssøknaden ikke oppfyller alle unntakene over vil søknaden ha en normal saksbehandlingstid på 12 uker.

 

Kilder:

Plan- og bygningsloven § 21-7

Byggesaksforskriften § 7-1

Brev i fra departementet der se svarer på spørsmål om saksbehandlingsfrister, datert 08.05.18 (PDF)