Gå tilbake til:
Du er her:

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet, kan slås sammen til én eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør være et sammenhengende areal.

Hvem kan kreve sammenslåing?

Det er eier, altså den som har grunnbokshjemmelen, som kan kreve sammenslåing av eiendommer. Eiendommene må ligge i samme kommune.

Skjema, vedlegg og vilkår

  • Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av den eller de som har grunnbokshjemmel som eier, jf. matrikkellova § 18.
  • Dersom noen av matrikkelenhetene har tinglyste heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd.
  • Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten, www.kartverket.no
  • Sammen med kravet skal det følge:
    • Kart fra matrikkelen (eiendomsregisteret) som viser grenser og grensemerker for eiendommen, eller grensestrekninger som angår saken
    • Bekreftelse på at eventuelle hjemmelshavere til bruksrett, herunder hjemmelshavere som fester, er varslet
    • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43 første ledd.

Kravskjema

Kravskjema finner du her Krav om sammenslåing

eller det kan fås i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Mer informasjon på www.kartverket.no  

 

Krav om sammenslåing sendes til:

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:

Plan- og bygningsetaten

Postboks 7700

5020 Bergen

Pris

Denne tjenesten er gratis. Det kan derimot tilkomme tinglysingsgebyr dersom det er tinglyste heftelser som det må ordnes opp i i forbindelse med sammenslåingen.

Klagemulighet

Du kan klage på matrikkelføringen innen tre uker fra du mottar matrikkelbrevet. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten:

Epost: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Brev: 
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

I klagen skal du angi hva du ønsker endret i matrikkelføringen og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre matrikkelføringen. Dersom matrikkelføringen opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Brukervideo for bruk av Bergenskart ved påvisning av eiendomsgrenser

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Tlf.: 55 56 63 10 

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12.

I tråd med forsterkede smitteverntiltak i Bergen vil Plan- og bygningsetatens kundesenter være stengt fra og med 07. desember inntil videre. Telefoner besvares som vanlig mellom klokken 0800 og 1500. Vi beklager ulempen dette eventuelt medfører. 

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter