To eller flere eiendommer som har samme eier(e) og brukes som en enhet, kan slås sammen til én eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør være et sammenhengende areal.

Det er eier(ne), altså den/de som har grunnbokshjemmelen, som kan kreve sammenslåing av eiendommer. Eiendommene må ligge i samme kommune, og bør være et sammenhengende areal.

  • Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av den/de som har grunnbokshjemmel som eier, jf. matrikkelloven § 18
  • Dersom noen av matrikkelenhetene har tinglyste heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd.
  • Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten, www.kartverket.no
  • Sammen med kravet skal det følge:
    • Kart fra matrikkelen (eiendomsregisteret) som viser grenser og grensemerker for eiendommen, eller grensestrekninger som angår saken. 
    • Bekreftelse på at eventuelle hjemmelshavere til bruksrett, herunder festere, er varslet
    • Dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43 første ledd.

Kravskjema

Kravskjema finner du her; Krav om sammenslåing
eller det kan fås i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Mer informasjon på www.kartverket.no  

Krav om sammenslåing sendes til:

E-post: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Eller leveres i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12

Saksbehandlingstid

Frist for fullført saksbehandling av saker som ikke krever oppmålingsforretning er hjemlet i matrikkelforskriftens § 19
Hovedregelen er at saken skal behandles og eventuelt matrikkelføres  innen 6 uker

Denne tjenesten er gratis. 


Det kan derimot tilkomme tinglysingsgebyr dersom det er tinglyste heftelser som det må ordnes opp i i forbindelse med sammenslåingen.

Når sammenslåingen er matrikkelført har du mulighet til å klage på matrikkelføringen innen tre uker fra du mottar matrikkelbrevet. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten:

Epost: postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
 

Brev: 
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

I klagen må du angi hva du ønsker endret i matrikkelføringen og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Statsforvalteren. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurdere om det er grunn til å endre matrikkelføringen. Dersom matrikkelføringen opprettholdes, vil saken bli sendt til Statsforvalteren.

Tjenesten Bergenskart kan kanskje svare på noen spørsmål du lurer på. Her kan du se en brukervideo om Eiendomskart:

Du kan trykke på tittelen på videoen for å se den på Youtube. Der finner du i tillegg en liste over hvilke temaer som tas opp og kan trykke deg inn på det du lurer på. Denne listen finner du rett under videoen. 

Du kan se flere videoer på Bergenskart.  

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter