Bymiljøetaten overtar offentlig regulerte veier til drift, forvaltning og vedlikehold når disse er opparbeidet i tråd med gjeldende reguleringsplaner og godkjente tekniske planer. Tekniske planer må være godkjent av Bymiljøetaten før du søker om igangsettelse av arbeid til Plan- og bygningsetaten. 

Ønsker du at kommunen skal overta et anlegg (veier, fortau, gang-/sykkelveier, plasser, torg m.m.), om det er nytt eller eksisterende, må du sende inn tekniske planer. Som framtidig eier av anlegget ønsker Bymiljøetaten å få inn planer som viser hva vi skal overta ansvaret for, hvordan det skal bygges og hvilke materialer en ønsker å benytte.

Derfor skal tekniske planer leveres inn til Bymiljøetaten når en skal planlegge og bygge et anlegg som skal overtas av Bymiljøetaten til framtidig forvaltning, drift og vedlikehold. En godkjent teknisk plan skal foreligge før man igangsetter arbeidet.

Tekniske planer for et anlegg skal bidra til å sikre at utbygging skjer i tråd med reguleringsplanen. Videre skal tekniske planer danne grunnlag for en FDV-dokumentasjon (forvaltning, drift og vedlikehold) tilpasset det enkelte anlegg. De skal også sikre at konsekvenser for forvaltning, drift og vedlikehold i et langvarig perspektiv er synliggjort og ivaretatt på en best mulig måte. Spesielle konstruksjoner må vies særlig oppmerksomhet. 
 

 

Bymiljøetaten har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema for godkjenning av tekniske planer. Skjemaet skal benyttes ved søknad om godkjenning av tekniske planer, herunder revisjoner. Søknadsskjemaet finner du nederst på denne siden. Søknader som kommer inn på epost vil bli henvist til søknadsskjemaet.

Vi ber deg om å lese gjennom veiledere og informasjon du finner på denne siden før du starter utfylling av søknadsskjema.

I søknaden skriver du inn informasjon om tiltaket/prosjektet og legger ved relevante tegninger. Husk å navngi vedleggene med riktig tegningsnavn og nummer. For utforming av tegningene som skal sendes inn må du følge Statens Vegvesen sin retningslinje om tegningsgrunnlag (Håndbok R700) og veileder til tekniske planer for Bergen kommune.  Her vil det også komme veileder for utforming av belysningsplan. Vi har også laget en sjekkliste du bør lese gjennom før du starter å fylle ut skjemaet.

Hvis det er spesielle forhold ved prosjektet som vil medføre store kostnader eller utfordringer i forhold til drift og vedlikehold for kommunen, må du beskrive dette  i søknaden. Dersom planene inneholder avvik fra reguleringsplan eller andre overordnende føringer, må disse beskrives sammen med forslag til avbøtende tiltak. 

Det må for alle oversendelser alltid sendes inn tegningsliste og oversiktskart som viser veianlegg som skal overtas til kommunal drift og vedlikehold. Et eksempel på utforming av oversiktskart kan du se i veilederen til tekniske planer for Bergen kommune.

Søknaden med planer og tegninger må leveres i god tid da saksbehandlingstiden vil variere utfra omfang på tiltaket/prosjektet. 

Når søknaden er sendt inn vil Bymiljøetaten gjennomgå de tekniske planene. Du vil etter behandling motta et brev med svar på om søknaden er godkjent, eller om det er forhold som må revideres før en eventuell godkjenning. 

Du sender så inn reviderte tegninger som viser utbedring/avbøtende tiltak. Vi gjør oppmerksom på at hele tegningspakken, sammen med oppdatert tegningsliste, må lastes opp ved ny innsending.  

Spesielt om overvannsanlegg i veien

Dersom overvannsanlegget skal knyttes til det kommunale ledningsnettet må det foreligge forhåndsuttale fra Vann – og avløpsetaten før innsending av søknad.

Sluttdokumentasjon for overvannsanlegget i veien skal være godkjent før veien overtas til kommunal drift og vedlikehold.

Som byggherre er du ansvarlig for å sende inn all dokumentasjon og påse at teknisk plan er i samsvar med:

  • gjeldende reguleringsplaner og VA-rammeplan
  • Statens Vegvesens håndbøker, forskrifter og normer
  • Vegnormer for Bergen kommune
  • funksjonskrav til veglys

Byggherre er ansvarlig for eventuelle mangler i forhold til gjeldende regelverk dersom eventuelle avvik ikke er tydelig presisert i tilsendt søknad. Dette ansvaret gjelder uavhengig av om avvikene oppdages under byggetiden eller når anlegget er ferdig.

I henhold til Vegnormer for Bergen kommune vil veiarealer bli overtatt til kommunal forvaltning, drift og vedlikehold når:

  • veiarealene er regulert som offentlig veg
  • tekniske planer er godkjent av Bymiljøetaten
  • veiarealene er ferdig opparbeidet og godkjent i henhold til planene
  • veigrunnen er vederlagsfritt overskjøtet til kommunen
  • overleveringsbefaring er gjennomført uten avvik fra teknisk plan, alternativt at avvik utbedres etter avtale med Bymiljøetaten

Reguleringsplan for gjeldende område finner du på bergenskart.no. Øverst til venstre velger du «Plankart». Velg området/adresse du ønsker å finne reguleringsplan for. Deretter velger du informasjonsknappen til høyre på siden (svart med hvit bokstav). Da får du opp alle reguleringsplaner med arealplan-ID og link til hvor du finner all informasjon og dokumentasjon i planarkivet.

Lover

Forskrifter

Retningslinjer

Funksjonskrav til veilys

Alle veilysanlegg skal prosjekteres og bygges i henhold til kravene i funksjonskrav til veglys. Formålet er å sikre anlegg med god kvalitet på materiell og utførelse.

Funksjonskravene for veilys er relevant for utbyggere og entreprenører som prosjekterer og utfører montasje av veilys for Bergen kommune.

 

 

Saksbehandlingstiden er for tiden på 20-24 uker. 

For å kunne behandle tekniske planer har Bymiljøetaten behov for å identifisere deg. Dette gjøres for å sikre at vi kommuniserer med riktig person. Det er også viktig for Bymiljøetaten å ha historikk på arbeidet som utføres i det offentlige rom ved avvik. Opplysningene vil lagres i fem år.

Data kan bli lagret i fagsystem som leveres av tredjepart, men vil ikke brukes av tredjepart til andre formål. Du kan selv velge å ikke oppgi personopplysninger, men du vil da ikke kunne søke.

Du kan be om innsyn i personopplysningene vi lagrer og få disse rettet dersom det er feil ved å kontakte Bymiljøetaten.

Informasjon om behandlingsansvarlig og kontaktopplysninger til personvernombudpersonvernombud finner du på Bergen kommunes nettside om personvern. Her finner du også mer generell informasjon om ditt personvern.

 

Søknadsskjema for godkjenning av tekniske planer