Gebyrer innen plansaker, byggesaker, delesaker, seksjonering og oppmålingssaker vedtas hvert år av Bergen bystyre. Her finner du Plan- og bygningsetatens gebyrforskrift for 2024. 

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene.

 

Det beregnes ikke mva. på gebyrene, da omsetning av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra loven.

Fra 2023 heter det gebyrforskrift, og ikke gebyrregulativ. 

Tidligere gebyrregulativ finner du her:

Trykk her for å bruke gebyrkalkulatoren. Den er oppdatert med de nye gebyrene. 

Den er delt inn i

  • Byggesaker
  • Delingssøknader
  • Private planforslag
  • Seksjoneringssaker

Under fanen "Beregne kostnader" finner du produktlisten. Der velger du de produktene og tjenestene du ønsker.

Noen produkter krever at du angir verdier som antall boenheter, antall kvadratmeter eller lignende.

Når du har valgt produkt og eventuelt angitt verdi, bruk "Legg til"-knappen for å få beregnet prisen.

Hvor mye du betaler i vann- og avløpsgebyr, henger sammen med størrelsen på boligen din. Disse gebyrene fremkommer ikke i vår gebyrkalkulator. For å lese mer om vann- og avløpsgebyr, sjekk ut denne siden fra Bergen Vann. 

barn pusser tennene
I Bergen kan vi pusse tennene i rent vann levert fra Bergen Vann

Gebyrene har hjemmel i plan- og bygningsloven § 33-1,
matrikkelloven § 32, eierseksjonsloven § 15 og forurensningsloven § 52a

Gebyrregulativet er en forskrift fastsatt av Bystyret og kan ikke påklages. Anvendelsen av regulativet kan i henhold til forvaltningsloven påklages til Statsforvalteren i Vestland.

Gebyrkalkulator