Ladestasjon

Bedrifter som skal oppgradere eller etablere infrastruktur for lading av elektriske varebiler kan søke om tilskudd. 

Kriterier for tildeling

  • Bedrifter registrert i Bergen kommune kan søke. Det er en forutsetning at bedriften/enkeltmannsforetaket er registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).
  • Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører, borettslag/sameier og parkeringsselskap kan ikke søke om støtte.
  • Tilskuddet skal ha utløsende effekt. Det vil si at bedriften må søke, og få innvilget støtte (motta tilsagn fra Bymiljøetaten) før materialer og tjenester bestilles, og før avtaler/kontrakter inngås med leverandør. Dersom det er behov for utredning av el-anlegget, kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.

Retningslinjer for tilskuddsordningen

  • Tilskuddet utgjør maksimalt 30 % av godkjente kostnader, oppad begrenset til 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Hver bedrift kan få tilskudd til å muliggjøre maksimalt 10 ladepunkter.
  • Det gis kun tilskudd til nødvendig oppgradering/etablering av infrastruktur for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Det gis ikke tilskudd til selve ladestasjonen på den enkelte parkeringsplass eller oppgradering av trafostasjon.
  • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i de tilskuddsberettigede kostnadene.
  • Støtten gis til faste installasjoner som bedriften selv eier. Dersom bedriften leier parkeringsplasser kan bedriften søke om tilskudd på vegne av eier, med eiers skriftlige samtykke. Eier av arealet må stå som eier av ladeinfrastrukturen, og det må foreligge en avtale mellom eier og leietaker om fordeling av tilskudd, kostnader, leie og oppsigelse av avtale
  • Ordningen gjelder kun bedrifter som skal benytte ladestasjonene til egne varebiler. Registreringsnummer må oppgis ved søknad eller ferdigmelding. Hvis søknaden gjelder el-varebiler som planlegges kjøpt må dette beskrives i søknaden.
  •  Det gis også støtte til installasjoner til bedriftens varebiler ved private hjem. Her må bedriften selv avklare med sine ansatte om forhold rundt eierskap av ladepunktet ved eventuell oppsigelse og lignende. Selve ladestasjonen legges inn i de kr. 15 000,- pr. ladepunkt. Det legges inn en klausul om at dersom bedriften har mottatt annen støtte til etablering av ladepunktet, vil de ikke få støtte til denne av Bergen kommune. 

 

Bymiljøetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Søknader sendes gjennom Bergen kommune sin tilskuddsportal. Her må du opprette ny bruker hvis det er første gang du søker tilskudd fra kommunen.

Søknadsfrist
Du kan søke hele året. Vi behandler innkomne søknader fortløpende.

Behandlingstid
Forventet saksbehandlingstid er 3 uker fra innsendt søknad. 

Gyldighetstid
Tilsagn på innvilget søknad er gyldig 6 md. Det vil si at søker har 6 md. på å gjennomføre tiltaket og sende sluttrapport/ferdigmelding.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du har mottatt vedtaket. Du må begrunne klagen og sende den til bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Rapportering og utbetaling
Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Vesentlige endringer i tiltaket må meldes skriftlig til saksbehandler for vurdering og godkjenning.

Sluttrapport vil du finne i tilskuddsportalen under "mine oppgaver".

Tilskuddet blir utbetalt etterskuddsvis til kontonummer oppgitt i søknaden.

 

 

Bergen kommune følger gjeldende lover og regler ved innsamling av personopplysninger via elektroniske skjema. Overføring av opplysninger mellom din datamaskin og kommunens maskiner går over sikre datalinjer. Kommunen ber kun om opplysninger som er nødvendige for å behandle henvendelsen.

Du kan lese mer om personvern og informasjonssikkerhet her.

For spørsmål om ordningen kan du kontakte Bymiljøetaten.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

 

 

Til skjema