Bergen biogassanlegg

Når avløpsvannet er ferdig renset, sitter vi igjen meg et sluttprodukt som kalles slam. Alt dette, samt septikk, fett og annet som kan benyttes til produksjon av biogass blir fraktet til Biogassanlegget i Rådalen. Ved full drift blir det her produsert nok biogass til å drifte 80 busser.

Med bedre rensemetoder på våre største renseanlegg har også slammengden økt fra 5 000 tonn i året til 40 000 tonn når anleggene er i full drift. For å kunne håndtere denne mengden med slam ble det besluttet å bygge et biogassanlegg.

Biogassanlegget i Rådalen sto ferdig i 2016. I dag er biogassanlegget i full drift og mottar slam og fett fra renseanleggene, septikslam og fett fra fettavskillere i Bergen. 

Prosessen 

slam fra avløpsrenseanlegg
Slik ser slamet ut når det kommer fra avløpsrenseanleggene
Bilde: Trude Haugen

Biogassanlegget i Bergen er bygget som et sentralt slambehandlingsanlegg for renseanleggene i Bergen kommune. Alt slam kommer til anlegget i avvannet form og ser ut som fuktig jord. 

På anlegget fortynnes slammet til ca. 6 % tørrstoff før det gjøres smittefritt (hygienisert) gjennom oppvarming til 70°C i 1 time. Deretter pumpes slammet til råtnetankene. Der (ut)råtner det organiske stoffet slik at det dannes metangass. Det utråtnede slammet, som vi kaller biorest, blir avvannet ved hjelp av sentrifuger slik at det på ny ser ut som fuktig jord. Denne jorden tilfredsstiller kravene i forskriftene slik at den kan benyttes på kornareal og grøntområder. 

Vannet som tas ut fra sentrifugene (rejektvann), resirkuleres og brukes på nytt til fortynning av det innkomne slammet i mottakshallen. 

Biogassen fra råtnetankene går videre til to gassrom og gasskloakken til oppgraderingsanlegget. Oppgraderingsanlegget oppgraderer gassen til drivstoffkvalitet og kan brukes på bussene i Bergen. 

Gassfakkelen på anlegget skal kun brukes dersom det er driftsproblemer på oppgraderingsanlegget. 

Hva kan vi ta imot og gjøre om til gass?

Biogassanlegget kan i tillegg til slam, også ta i mot septikslam, fett fra fettavskillere og fettfang, forbehandlet matavfall, avisningsvæske fra flyplassen og eventuelt andre substrater som er forbehandlet eksternt og som vil kunne gi god biogassproduksjon. Alle disse fraksjonene blir hygienisert sammen med slammet før samutråtning i råtnetankene.

All biogass som produseres skal oppgraderes til drivstoff. Eget energibehov dekkes fra fjernvarmenettet til BKK Varme og ved bruk av flere interne varmevekslere på anlegget. 

Hva brukes og biorestene til?

Biogassen oppgraderes til drivstoffkvalitet og leveres til bussene i Bergen. 50% av biorestene brukes som et jordforbedringsmiddel på Vestlandet, mens 50% transporteres til Østlandet med tog og brukes som et gjødselsprodukt på kornåkre. 

Alt som leveres fra anlegget tilfredsstiller klasse 2 i henhold til gjødselsvareforskriften. 

I disse tankene utvinnes biogassen
I disse tankene utvinnes biogassen
Bilde: Helge Skodvin

Biogassanlegget i Bergen utnytter ressursene i slammet fra avløpsrenseanleggene og septiktankene som er lokalisert i Bergen kommune best mulig.

Har du spørsmål tilknyttet Bergen biogassanlegg, ta kontakt med Bergen Vann sitt kundesenter på  55 56 60 00 eller på bergenvann@bergen.kommune.no

Biogassen gir miljøvennlig drivstoff til byens busser
Biogassen gir miljøvennlig drivstoff til byens busser
Bilde: Gunn Eklund Breisnes

Denne siden vil bli oppdatert!

Alle klager på lukt som kan stamme fra Rådalen meldes inn til Vaktsentralen via telefon 55 56 78 15 eller digitalt til Bergen kommune. Viktig at dere da beskriver type lukt og tidspunkt dere opplevde den. Alle klager vil bli behandlet og fulgt opp av aktørene i Rådalen.

Det er flere aktører i Rådalen som potensielt kan forårsake lukt, inkludert gårdsdriften på Stend videregående skole. De vil i perioden mars til september kjøre på husdyrgjødsel som også vil lukte.