syklist på sykkelvei

Er du erfaren syklist eller vurderer å begynne å sykle? Her finner du informasjon om sykkelruter, regler, skilting med mer. 

I utgangspunktet er det lov å sykle på alle type veier, unntatt motorveier og enkelte tunneller. Enkelte veier er imidlertid bedre tilrettelagt for syklister enn andre. Sykkelkartet for Bergen viser anbefalte ruter i Bergen, og er delt inn i fem kategorier:

 1. Tilrettelagte sykkelruter med sykkelvei, sykkelfelt og gang- og sykkelvei
 2. Sykling i blandet trafikk – lite trafikk
 3. Sykling i blandet trafikk – middels/mye trafikk
 4. Sykkelvennlige turveier –sykling på gåendes premisser
 5. Gågater – sykling på gåendes premisser

Sykkelkart

Ønsker du en papirversjon av kartet kan du hente det hos Innbyggerservice i Kaigaten, i skranken hos Bymiljøetaten (Johannes Bruns gate 12) eller hos Turistinformasjonen på Torget. 

Hvor er det lov å sykle?

 • på alle type veier, unntatt motorveier og noen tunneler
 •  i kollektivfelt
 • på fortau, i gågater, på turveier og gjennom de fleste parker – på gåendes premisser

Husk at det ikke er tillatt å:

 • sykle feil vei i sykkelfelt (følg pilene)
 • sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater som ikke er skiltet «unntatt sykkel»

Godt sykkelvett

 • Stans for rødt lys og for kryssende i gangfelt.
 • Hold til høyre på gang- og sykkelvei.
 • Vær oppmerksom og søk øyekontakt med andre trafikanter.

Sykkelvei
Sykkelvei: Seperat vei for syklister
Bilde: Andrew Buller
Sykkelfelt i kjørebane
Sykkelfelt: Eget felt for syklister i kjørebanen
Bilde: Marius Arnfinsen
Skiltet viser at det er en enveiskjørt gate hvor syklister kan kjøre mot kjøreretningen.
Skiltet viser at det er en enveiskjørt gate hvor syklister kan kjøre mot kjøreretningen.
Bilde: Andrew Buller
Veivisningsskilt
Veivisningsskilt
Bilde: Andrew Buller

 

Som syklist har du ikke lov å sykle mot kjøreretningen i enveiskjørte gater som ikke er skiltet med "unntatt sykkel". Flere gater i Bergenhus, Årstad og Indre Laksevåg er imidlertid tilrettelagt for sykling mot kjøreretning i enveisregulerte gater.

Skilt som viser enveiskjøring med unntak for syklister.
Skiltet viser enveiskjøring med unntak for syklister.
Bilde: Andrew Buller

Å tilrettelegge for sykling mot kjøreretning i enveiskjørte gater skal gjøre det enklere å være syklist i de sentrale områdene i Bergen.  Vi har lagt vekt på å finne trygge og gode løsninger som egner seg for alle, også barn og unge. Kommunen har hatt spesielt fokus på dem som trenger små snarveier når de sykler i nærområdene. 

I 2017 og 2018 ble de første tiltakene i 21 gater gjennomført. Blant disse var Neumannsgate med skilting, Nikolaikirkeallmenningen hvor det ble etablert sykkelfelt, og Christian Michelsens gate hvor det ble etablert sykkelfelt markert med rød brostein.

Sommeren 2019 ble det gjennomført tiltak i ytterligere 22 gater for å tilrettelegge for sykling mot kjøreretning. Disse gatene er:

 • Johan Mohrs gate
 • Hans Hauges gate
 • Lodin Lepps gate
 • Sverres gate og Rosenbergsgaten
 • Daniel Hansens gate
 • Roald Amundsens vei
 • Skuldveien
 • Jægermyren
 • Ladegårdsgaten
 • Sigurds gate
 • Fosswinckel og Lyder Sagens gate
 • Rosenkrantzgaten
 • Herman Foss gate
 • Allegaten
 • Granbakken
 • Ulriksdal
 • Edvard Griegs vei
 • Hunstadsvingen
 • St. Torfinns
 • Sollien

Hovedgrepet i disse gatene vil være å skilte med «unntatt sykkel» på eksiterende "innkjøring forbudt"-skilt, men i noen tilfeller vil det være behov for ytterligere tiltak.

Sykkelveiene i Bergen er fordelt mellom Bergen kommune og Statens vegvesen.

Bergen kommune har ansvar for:

 • Kommunale veier og kommunale gang- og sykkelveier 
 • Turveier

Statens vegvesen har ansvar for:

 • Gang- og sykkelveier/sykkelfelt langs riksvei og fylkesveier
 • Feil og mangler meldes til Vegmeldingsentralen, telefon 175

Kosting av sykkelveier

I kommunen er det Bymiljøetaten som har ansvar for drift og renhold av byens gater, parker og byrom. 

Alle veier i Bergen kommune blir kostet i perioden 1. april til 15. mai. Gang- og sykkelveier blir oftere kostet i perioden 15. april til 15. november. 

Brøyting og strøing

Gjennom vinterhalvåret har Bymiljøetaten ansvar for å brøyte, strø og salte kommunale veier, gater, trapper, fortau og gang- og sykkelveier.  

Brøytebilene følger bestemte strekninger for å sikre at alle områder Bymiljøetaten har ansvar for å brøyte blir tatt, og prioriterer brøyting og strøing av kommunale veier i følgende rekkefølge:

 1. utrykningsveier, busstraseer, gang- og sykkelveier
 2. samleveier og tilhørende fortau (inn til boligfelt)
 3. småveier og stikkveier med tilhørende fortau

Slik varsler du om feil og mangler på sykkelvei

Observerer du feil, mangler, eller overvann i byens gater, parker og byrom som hindrer fremkommelighet, melder du fra til Bergen kommunes feilmeldingstjeneste. Start med å registrere ny melding. Under «observasjonssted» fyller du inn adressen hvor feil eller mangelen befinner seg. For at du skal få tilbakemelding på henvendelsen din, må du skrive inn e-postadressen din. For å sikre at driftsansvarlige finner frem til riktig sted og løser problemet, er det viktig at du gir en god beskrivelse av hva henvendelsen dreier seg om. Hvis feilen/mangelen er i en park eller langs en tursti, er det fint om du forteller hvilken park/tursti du befinner deg i og beskriver stedet mer utdypende under «beskrivelse».

Du finner status på feilmeldinger du har lagt inn i feilmeldingstjenesten. Her vil det bli oppdatert om henvendelsen er løst eller under behandling.

Feilmeldingstjenesten driftes av Vaktsentralen, som videre gir beskjed til driftsansvarlig i Bymiljøetaten. Tjenesten er åpen hele døgnet så du kan når som helst sende inn en melding.

Dersom du vet at feilen eller mangelen er på riksvei eller fylkesvei kan du melde det direkte til Vegmeldingsentralen til Statens vegvesen, telefon 175.

Bergen kommune i samarbeid med Miljøløftet kan nå tilby 20 trygge sykkelparkeringsplasser i skap i Bergen sentrum, 10 plasser ved Bergen Bystasjon og 12 plasser ved Rådhuset. Det er og sykkelskap ved Sletten bybanestopp, Universitetsbiblioteket og Landås skole. Det er og sykkelskap ved Lagunen i privat regi.

 

Sykkelbyen Bergen er en del av sykkelsatsingen i Miljøløftet.

Miljøløftet er samarbeidet om byvekstavtalen for bergensområdet, som er inngått mellom Samferdselsdepartementet med Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Statsforvalteren i Vestland, og Vestland fylkeskommune og kommunene Bergen, Alver, Askøy, Bjørnafjorden og Øygarden.

På Facebooksiden til Sykkelbyen Bergen vil vi inspirere, engasjere og informere om sykling i Bergen.